Archiv kategorie: Volná místa

Bleskově

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice – „referent/ka úseku rozpočtu a financování“

Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno-Medlánky, Úsek rozpočtu a financování, Hudcova 7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:
– sestavuje ve spolupráci s ostatními úseky úřadu a vedením MČ rozpočet na příslušný kalendářní rok v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, dle pokynů a v souladu s rozpočtem města Brna, zabezpečuje projednání rozpočtu v orgánech samosprávy MČ, sestavuje rozpočtový výhled MČ, sleduje a usměrňuje hospodaření MČ v souladu se schváleným rozpočtem, zabezpečuje provádění rozpočtových opatření, včetně zajišťování rozpisů ukazatelů rozpočtu, kontroluje dodržování rozpočtové kázně a platné rozpočtové skladby, vyčísluje finanční vypořádání, sestavuje závěrečný účet, zabezpečuje výkon řídící kontroly u veřejných výdajů v postavení správce rozpočtu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zabezpečuje předávání účetních a finančních výkazů příslušnému odboru MMB, vede účetnictví MČ v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, provádí kontrolu účetních dokladů, sestavuje účetní závěrky, zajišťuje platební styk s peněžními ústavy, vede evidenci a provádí kontrolu majetku MČ.

Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10. (tj. po 1. 11. 2017 nově v rozpětí od 18.810 Kč až 28.320 Kč, dle započitatelné délky praxe a dosaženého vzdělání) + osobní příplatek do výše až 10.000 Kč

 

Termín nástupu: od 2. ledna 2018 (popř. dle domluvy)

Pracovní poměr: doba  n e u r č i t á

 

Další podrobné informace vč. náležitostí přihlášky najdete zde.
Tiskopis přihlášky a prohlášení (souhlas) k danému vyhlášenému VŘ jsou k dispozici zde.

Bleskově

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Úřadu městské části města Brna, Brno-Medlánky vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice – „referent/ka úseku dopravy a správních činností“

Místo výkonu práce:

Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky, Úsek dopravy a správy majetku, Hudcova 7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:

Vykonává činnosti na úseku dopravy a silničního hospodářství (výkon působnosti silničního správního úřadu I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích městské části, mimo ZÁKOS, zajišťuje výkon samosprávních činností v oblasti organizace dopravy, spolupracuje s ostatními orgány v oblasti dopravy, vyhodnocuje nutnost provedení oprav a údržby majetku, zajišťuje investorskou přípravu oprav). Dále vykonává činnosti na úseku vedení evidence smluv a příslušných dokumentů k vybranému majetku a objektům, zajišťuje přípravu podkladů pro výběrová řízení u veřejných zakázek malého rozsahu, vyhotovuje a předkládá materiály pro výběr zhotovitele orgánům MČ, výběr místních poplatků, ověřování (vidimace/legalizace), činnosti s aplikaci Czech POINT a další.

Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (platová třída 9, podle délky započitatelné praxe a dosaženého vzdělání + příplatky dle příslušných předpisů).

Termín nástupu: i h n e d  (popř. dle domluvy)   

Pracovní poměr: doba  n e u r č i t á

 

Další podrobné informace vč. náležitostí přihlášky najdete zde.

Tiskopis přihlášky a prohlášení (souhlas) k danému vyhlášenému VŘ jsou k dispozici zde.