«

»

Čvc 25

Hledáme nájemce a provozovatele Pošty partnera

Nabízíme prostory k pronájmu podnikavci, který nám v Medlánkách zřídí Pošta partnera. Podmínky a termíny najdete v tomto našem záměru, termín uzávěrky je 29.9.2017: 

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout, propachtovat nebo jej poskytnout jako výpůjčku

V souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů
zveřejňujeme do 15. 9. 2017 záměr statutárního města Brna, městské části Brno-Medlánky

Pronájem komerčních nebytových prostor budovy bez č. p. na pozemku parcelní číslo 1746 v katastrálním území Medlánky – Objekt bývalé kotelny.

 

Předmět nájmu1
Místnost 1.03 – komerční prostor, o výměře 77,59 m2
Místnost 1.04 – sklad, o výměře 8,02 m2
Místnost 1.18 – kuchyňka + šatna, o výměře 10,64 m2
Místnost 1.19 – předsíň WC, o výměře 1,80 m2
Místnost 1.20 – WC, o výměře 1,57 m2.

Dle stavebního určení jsou místnosti uřčeny pro nepotravinářský provoz, konkrétní účel využití bude vyžadovat projednání na příslušném stavebním úřadě.

Doba nájmu

Doba určitá – 5 let.

Podmínky nájmu

– provozování pobočky služby Pošta Partner – uzavření Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu se společností Česká pošta a. s. v pronajímaném nebytovém prostoru po celou dobu trvání nájmu.
– Složení kauce 50.000,- Kč.

5Nájemné

Výši nájemného nabídněte. Nejnižší přípustné nájemné je 1.000,- Kč za rok za celý prostor.

Výběr nájemce

Nájemce bude vybrán na základě účasti na výběrovém řízení. Uzavření nájemní smlouvy je podmíněno předložením konkrétního podnikatelského záměru na využití nabízených prostor, včetně odůvodnění jeho potřebnosti a dlouhodobé udržitelnosti pro obyvatele Medlánek. Nabídnutá výše nájmu je podpůrným kritériem pro hodnocení.

Nabídky zájemců (s úředně ověřeným podpisem žadatele, popř. osoby oprávněné jednat jménem žadatele) k výše uvedenému záměru MČ Brno-Medlánky je možno podat do 29.9.2017 včetně, a to na podatelně ÚMČ Brno-Medlánky nebo poštou. Na obálku uveďte Nájemce kotelna – neotevírat.
Součástí nabídek musí být čestné prohlášení potenciálního zájemce o tom, že nemá žádné splatné závazky vůči statutárnímu městu Brnu, jeho městským částem ani subjektům jimi zřízeným nebo subjektům, ve kterých má statutární město Brno nebo jeho městské části podíl a kopie oprávnění k podnikatelské činnosti
Zájemce je povinen navrhnout výši nájemného (cena bez DPH).

TERMÍN PODÁNÍ NABÍDEK JE 29. 9. 2017

Informace o zveřejněném záměru, prohlídky objektu a další informace v kanceláři Mgr. Milana Satrapy, ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno-Medlánky, 1 patro, tel. 538706258.

Vyjádření a případné nabídky zasílejte na adresu MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno

Plné znění záměru obce je k nahlédnutí zde.

Podmínky pro Pošta partner najdete zde: www.partnercp.cz/

O autorovi

Simona Magdová

Simona Magdová

Úsek samosprávných činností a agendy účetnictví
Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
Email: magdova@medlanky.brno.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *