↑ Zpět na Úřad

Organizační řád

 O R G A N I Z A Č N Í   Ř Á D 

Ú Ř A D U   M Ě S T S K É   Č Á S T I  B R N O – M E D L Á N KY

 Únor 2017

 

1

Rada městské části Brno-Medlánky vydává na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění tento Organizační řád Úřadu městské části Brno-Medlánky:

 

Článek 1

Základní ustanovení

 

 1. Organizační řád Úřadu městské části Brno-Medlánky (dále jen „Organizační řád“) je základní vnitřní předpis upravující vnitřní organizaci Úřadu městské části Brno-Medlánky (dále jen „Úřad“). Upravuje postavení a působnost Úřadu, jeho organizační strukturu, systém řízení, rozdělení působnosti uvnitř Úřadu a vzájemné vztahy.
 2. Nedílnou součástí Organizačního řádu je Příloha č.1 Organizačního řádu – Obsah činnosti jednotlivých úseků a Příloha č.2 Organizačního řádu – Schéma organizační struktury ÚMČ Brno-Medlánky, které tvoří přílohy tohoto základního vnitřního předpisu.
 3. Organizační řád byl vypracován v návaznosti na příslušné právní předpisy, zejména zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) a obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění (dále jen „Statut města Brna“).

 

 

Postavení a působnost Úřadu

 

Článek 2

Postavení a působnost Úřadu

 

 1. Úřad je úřadem městské části statutárního města ve smyslu zákona o obcích. Je orgánem městské části Brno-Medlánky jakožto organizační jednotky statutárního města Brna. Působnost Úřadu je dána zákonem o obcích, Statutem města Brna a dalšími právními předpisy. Podrobnosti stanoví zákon.
 2. Úřad v oblasti samostatné působnosti plní zejména tyto úkoly:
 • připravuje a podílí se na přípravě a zpracování materiálů pro Radu městské části Brno-Medlánky (dále jen „Rada“) a Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky (dále jen „Zastupitelstvo“),
 • pomáhá v činnosti výborům zastupitelstva a komisím rady,
 • plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo nebo Rada,
 • prostřednictvím věcně příslušných úseků usměrňuje a kontroluje po odborné stránce organizační složky, které městská část založila, zřídila a spravuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, poskytuje jim metodickou pomoc,
 • rozhoduje v případech stanovených zvláštními zákony.
 1. Úřad v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu (s výjimkou věcí, které patří do působnosti Zastupitelstva, Rady, zvláštních orgánů městské části, případně komisí)
 • kterou podle zvláštních zákonů vykonávají obce,
 • která je mu svěřena Statutem města Brna.
  1. Úřad v přenesené působnosti zajišťuje také:
 • připravenost městské části na mimořádné události a podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva,
 • úkoly v oblasti obrany státu.
 • zajišťuje připravenost městské části na řešení krizových situací.

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU 

 

Článek 3

 

 1. Úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a  zaměstnanci statutárního města Brna zařazení do Úřadu. V čele Úřadu stojí starosta.

 

 1. Celkový počet zaměstnanců zařazených do Úřadu včetně tajemníka je stanoven na 15 pracovních míst.

Článek 4

Starosta

 

Působnost starosty je dána zákonem o obcích a Statutem města Brna a příslušnými právními předpisy. Starosta zastupuje městskou část Brno-Medlánky navenek, stojí v čele Úřadu. Starosta plní dále úkoly, které mu svěřila Rada a Zastupitelstvo, nebo které pro něj vyplývají z vnitřních předpisů.

 

Článek 5

Místostarosta

 1. Působnost místostarosty je dána zákonem o obcích a Statutem města Brna.
 2. Místostarosta zejména:
 • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci,
 • spolu se starostou podepisuje zápis ze schůze Rady a zasedání Zastupitelstva
  1. Místostarosta dále plní úkoly, které mu svěřila Rada a Zastupitelstvo.

 

Článek 6

Tajemník

 

 1. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů Úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi.
 2. Tajemník plní zejména tyto úkoly:
 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny Radě nebo zvláštnímu orgánu městské části,
 • plní úkoly uložené mu Zastupitelstvem, Radou nebo starostou,
 • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do Úřadu,
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do Úřadu,
 • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád Úřadu a další interní řídící akty Úřadu, nevydává-li je Rada,
 • zúčastňuje se zasedání Zastupitelstva a schůzí Rady s hlasem poradním,
 • zabezpečuje řádnou technickou přípravu a průběh voleb, referenda a sčítání lidu,
 • dle zákona o úřednících v platném znění určuje ze zaměstnanců pověřené pracovníky výborů a komisí,
 • zodpovídá za vykazovací a oznamovací povinnost Úřadu vyplývající z právních předpisů,
 • plní další úkoly, které mu příslušejí podle zvláštních právních předpisů,
 • rozhoduje ve věcech, které mu byly svěřeny vnitřními předpisy.

 

Článek 7

Úseky

 

 1. Rada zřídila pro jednotlivé oblasti činnosti Úřadu tyto úseky:

 

 • Úsek rozpočtu a financování
 • Úsek stavební
 • Úsek samosprávných činností a agendy účetnictví
 • Úsek dopravy, správy majetku, bytového hospodářství, krizového řízení, BOZP a PO
 • Úsek životního prostředí a administrace veřejných zakázek
 • Úsek správy místních poplatků, ověřování, podatelna a hlavní pokladna
 • Úsek pro dotace, kulturu a redakce zpravodaje
 • Úsek sociální, OSPOD a kurátorství mládeže
 • Úsek právní a vnitřních věcí
 • Úsek údržby a péče o veřejné prostranství

 

 

 1. V těchto úsecích jsou začleněni zaměstnanci statutárního města Brna zařazení do Úřadu, jako

referenti.

 1. Úkoly Úřadu v oblasti samostatné a přenesené působnosti dle jednotlivých činností jsou rozděleny mezi jednotlivé úseky tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto Organizačního řádu.
 2. Úkoly v oblasti samostatné působnosti uvedené v přílohách Organizačního řádu nezahrnují rozhodovací pravomoci, které dle právních předpisů a vnitřních předpisů příslušejí Zastupitelstvu, Radě, starostovi, místostarostovi nebo tajemníkovi. Pouze v případě výslovného pověření příslušným orgánem vykonává rozhodovací pravomoc pověřená osoba nebo pověřený úsek.

 

 

Systém řízení

 

Článek 8

Řídicí stupně Úřadu

 

Řízení Úřadu je realizováno těmito řídícími stupni:

 • starosta
 • tajemník

 

Článek 9

Soustava interních normativních aktů

 

 1. Pro uplatnění jednotného systému řízení uvnitř Úřadu jsou vydávány interní normativní akty (vnitřní předpisy). Interní normativní akty jsou závazné pro všechny osoby zařazené do Úřadu.
 2. Interní normativní akty musejí být vydány písemně, nesmějí být v rozporu s právními předpisy a nesmějí být vydány se zpětnou účinností. Všechny osoby zařazené do Úřadu s nimi musejí být seznámeny a tyto akty musejí být těmto osobám přístupné. Interní normativní akty nabývají účinnosti dnem, který je v nich stanoven, nejdříve však dnem, kdy byly na Úřadě vyhlášeny.

 

 1. Systém interních normativních aktů tvoří:
  • Organizační řád – stanoví vnitřní organizaci a řízení Úřadu, rozdělení působnosti mezi jednotlivé úseky a vztahy mezi nimi. Organizační řád schvaluje Rada.
  • Podpisový řád – upravuje rozdělení pravomocí a odpovědností při podepisování dokumentů. Podpisový řád vydává tajemník po projednání s Radou.
  • Pracovní řád – blíže upravuje pracovněprávní vztahy, rozvádí ustanovení zákoníku práce a jiných souvisejících právních předpisů. Pracovní řád vydává tajemník.

–   Spisový a skartační řád – stanoví základní pravidla pro manipulaci s dokumenty a skartační   řízení. Spisový a skartační řád vydává tajemník.

–   Směrnice o oběhu účetních dokladů a finanční kontrole – vydává Rada.

 • Ostatní směrnice – vydává Rada nebo tajemník.

 

VZÁJEMNÉ VZTAHY UVNITŘ ÚŘADU

 

Článek 10

Vzájemná spolupráce

 

Všechny úseky a osoby zařazené do Úřadu jsou povinny spolupracovat a poskytovat si vzájemně informace potřebné k plnění úkolů Úřadu. Tím není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost a povinnost ochrany osobních údajů dle příslušných právních předpisů. Poskytování informací z přenesené působnosti je možné pouze v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Článek 11

Společné obecné působnosti

 

V souvislosti s plněním úkolů na jednotlivých úsecích v rámci svěřené působnosti plní všechny odbory a všechny osoby zařazené do Úřadu v potřebném rozsahu úkoly v těchto oblastech:

 • spisová služba,
 • ochrana svěřeného majetku,
 • finanční kontrola,
 • ochrana utajovaných skutečností a osobních údajů,
 • poskytování informací,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
 • požární ochrana.

 

 

Článek 12

Zastupování zaměstnanců

 

 1. Zastupování zaměstnanců včetně rozsahu a vymezení je stanoven v Příloze č. 1 Organizačního řádu – Obsah činností jednotlivých úseků, podrobněji zastupování jednotlivých činností pak řeší náplně pracovní činnosti zaměstnanců.
 2. V době nepřítomnosti zaměstnance plní jeho úkoly v nezbytném rozsahu ten zaměstnanec, který je k tomu povinen dle své pracovní smlouvy.
 3. V ostatních případech zastupuje nepřítomného ten zaměstnanec, který k tomu byl písemně pověřen nejbližším společným nadřízeným. Písemné pověření musí obsahovat dobu a rozsah zastoupení. Pověřený zaměstnanec musí se zastoupením souhlasit.

 

Článek 13

Vztahy úřadu k jiným orgánům veřejné správy

 

 1. Úřad spolupracuje s ústředními a územními správními úřady při zabezpečování úkolů v samostatné působnosti i přenesené působnosti, zejména v oblastech rozvoje a využití území, dodržování veřejného pořádku a zákonnosti, rozvoje podnikání, krizového řízení, bezpečnosti a ochrany obyvatel a majetku, sociální péče.
 2. Úřad je oprávněn požadovat bezplatné poskytnutí údajů a informací od státních orgánů pro výkon svých působností. Je povinen na požádání bezplatně poskytovat údaje a informace pro výkon působnosti státních orgánů a podklady pro přezkum a kontrolní řízení

 

 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

Článek 14

Přílohy organizačního řádu

 

Nedílnou součástí tohoto Organizačního řádu jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu – Obsah činností jednotlivých úseků

Příloha č. 2 Organizačního řádu – Schéma organizační struktury Úřadu

 

Článek 15

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento Organizační řád byl schválen Usnesením č. 03/55 na 55. schůzi Rady městské části Brno-Medlánky konané dne 22. 2. 2017.
 2. Dnem schválení tohoto Organizačního řádu se ruší Organizační řád Úřadu městské části Brno- Medlánky schválený Usnesením č. 03/17 na 17. schůzi Rady městské části Brno-Medlánky ze dne 7. 9. 2015
 3. Tento Organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2017.

 

 

JUDr. Michal Marek

starosta městské části Brno-Medlánky

Přílohy:

Organizační řád ÚMČ Brno-Medlánky

Příloha č. 1 OŘ_Obsah činností úseků

Příloha č. 2 OŘ_Schéma org. struktury úřadu