↑ Zpět na Veřejné zakázky

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Pravidla pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ Brno-Medlánky

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek MR-duben 2016 ke stažení.

I.

Závaznost pravidel

1.         Tato pravidla platí pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky, které jsou hrazeny plně nebo zčásti z prostředků MČ Brno-Medlánky, v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a platnými prováděcími předpisy.

II.

Definice pojmů

1.         Veřejnou zakázkou je zakázka, realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem – MČ Brno-Medlánky (dále jen „zadavatel“) a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.

2.         Administrátorem veřejné zakázky je zaměstnanec ÚMČ Brno-Medlánky, zařazený pracovně na úseku, do jehož náplně činnosti dle přílohy č. 1 Organizačního řádu ÚMČ Brno-Medlánky veřejná zakázka svým předmětem spadá (dále jen Administrátor).

3.         Průzkumem trhu je přímé oslovení nejméně tří potencionálních dodavatelů prostřednictvím dálkového elektronického přístupu (např. email, datová schránka, elektronické tržiště), kterým bude zaslána žádost o zaslání nabídky.  Lhůta pro zaslání nabídek činí maximálně 15 pracovních dnů a počíná běžet pracovním dnem následujícím po odeslání nabídky.

4.         Komisí pro otevírání obálek je tříčlenná komise, kterou jmenuje na dobu volebního období Zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky. Zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky zároveň jmenuje tři náhradníky a určí jejich pořadí. V případech, kdy působnost zadavatele vykonává Rada MČ Brno-Medlánky, se toto ustanovení použije přiměřeně.

5.         Komisí pro hodnocení nabídek je komise jmenovaná Zastupitelstvem MČ Brno-Medlánky. Komise je nejméně pětičlenná, počet členů je vždy lichý. Zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky jmenuje spolu se členy Komise pro posouzení nabídek tři náhradníky se stanovením pořadí, v jakém budou vyzýváni k účasti v komisi. Komise je usnášení schopná, je-li přítomna většina jejích členů. Komise rozhoduje většinou přítomných členů. V případech, kdy působnost zadavatele vykonává Rada MČ Brno-Medlánky, se toto ustanovení použije přiměřeně.

6.         Zadávací dokumentací je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

7.         Profilem zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek

III.

Obecná ustanovení

1.         Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce

2.         Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.

3.         Tato pravidla se vztahují na zadávání veřejných zakázek v rozsahu, v jakém není upraveno v ZVZ.

4.         Při zadávání všech zakázek je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace

5.         Žádost o zaslání nabídky musí obsahovat minimálně identifikaci zadavatele, vymezení předmětu veřejné zakázky, místo a dobu plnění, kritéria pro hodnocení nabídek a lhůtu pro zaslání nabídek.

6.         Výzva k podání nabídek musí obsahovat minimálně identifikaci zadavatele, vymezení předmětu veřejné zakázky, zadávací dokumentaci, místo a dobu plnění, doložení oprávnění k podnikání, platební podmínky, způsob a místo podávání nabídek a kritéria pro hodnocení nabídek.

7.         Informace o výsledku veřejné zakázky musí obsahovat název veřejné zakázky, informaci o případné dotaci na realizaci veřejné zakázky z veřejných rozpočtů, počet poptaných dodavatelů v případě provedení průzkumu trhu, termín výzvy k podání nabídek a lhůtu pro podání nabídek, přehled cenových nabídek, informace o vybraném subjektu, lhůtu plnění a smlouvu, pokud byla uzavírána.

8.         V případě povinného zveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv, zajistí její zveřejnění administrátor.

IV.

Zadávání veřejných zakázek

1.         Při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 30.000,- Kč bez DPH a veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 50.000,- Kč bez DPH je působnost zadavatele svěřena zaměstnanci ÚMČ Brno Medlánky, do jehož náplně činnosti dle přílohy č. 1 Organizačního řádu ÚMČ Brno-Medlánky veřejná zakázka svým předmětem spadá, nebo zaměstnanec pověřený tajemníkem úřadu městské části. Tento je zároveň administrátorem veřejné zakázky. Administrátor na základě objednávky vystavené a schválené v souladu se Směrnicí tajemníka č. 1/2016 –  Pravidly pro provádění řídící kontroly na ÚMČ Brno-Medlánky, provede přímé zadání zakázky za cenu obvyklou v místě plnění. V případě, že je uzavírána smlouva, podepisuje jí starosta MČ Brno-Medlánky.

2.         Při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota činí od 30.001,- Kč bez DPH do 100.000,- Kč bez DPH a veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota činí od 50.001,- Kč bez DPH do 100.000,- Kč bez DPH, vykonává působnost zadavatele Rada MČ Brno-Medlánky. Před zadáním zakázky provede administrátor průzkum trhu.  O provedení průzkumu trhu bude proveden zápis, který bude archivován. Administrátor zajistí vypracování návrhu písemné smlouvy s vybraným uchazečem. Pořadí výhodnosti a návrh smlouvy schvaluje Rada MČ.  Rada MČ Brno-Medlánky pověří starostu podpisem smlouvy.  Veřejná zakázka se zadá dodavateli, který předložil nejvýhodnější nabídku. Administrátor zajistí zveřejnění výsledku veřejné zakázky na profilu zadavatele a archivaci dokumentů o veřejné zakázce.

3.         Při zadávání veřejné zakázky na dodávky a služby, jejíž předpokládaná hodnota činí od 100.001,- Kč bez DPH do 300.000,- Kč bez DPH a veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí od 100.001,- Kč bez DPH do 500.000,- Kč bez DPH, vykonává působnost zadavatele Rada MČ Brno-Medlánky. Rada MČ schvaluje záměr veřejné zakázky, zadávací dokumentaci a stanovení kritérií pro hodnocení veřejné zakázky.

a.       Administrátor veřejné zakázky předloží Radě MČ Brno-Medlánky ke schválení záměr na zadání veřejné zakázky. Záměr musí obsahovat návrh výzvy k podání nabídek, návrh zadávací dokumentace a hodnotících kritérií.

b.      Schválená výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace veřejné zakázky bude zveřejněna prostřednictvím profilu zadavatele po dobu nejméně 15 dnů. Za zveřejnění výzvy k podání nabídky, resp. zadávací dokumentace veřejné zakázky na profilu zadavatele odpovídá administrátor. Administrátor dále odpovídá za svolání komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek a zápisy z jednání těchto komisí.

c.       Komise pro otevírání obálek ihned po skončení lhůty pro zaslání nabídek provede otevření nabídkových obálek a o tomto provede zápis, který bude obsahovat čas a místo otevření obálek a seznam zúčastněných členů komise pro otevírání obálek, seznam obdržených nabídek s uvedením data a času jejich přijetí, nabídkové ceny a údaj o přítomnosti třetích osob při otevírání obálek.

d.      Vyhodnocení došlých nabídek provede komise pro hodnocení nabídek, jmenovaná Radou MČ Brno-Medlánky. Komise pro hodnocení nabídek sestaví návrh pořadí výhodnosti uchazečů. V případě, že některý z uchazečů nesplní zadávací podmínky, předloží komise Radě MČ Brno-Medlánky návrh na jeho vyřazení.

e.      Administrátor zajistí vypracování návrhu písemné smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější a předloží smlouvu Radě MČ Brno-Medlánky.

f.        Rada MČ Brno-Medlánky schvaluje výběr vítězného uchazeče, případně vyloučení uchazeče, návrh smlouvy a pověřuje starostu MČ Brno Medlánky podpisem smlouvy.

g.       Administrátor zajistí odeslání oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem uchazečům a dále zajistí zveřejnění informace o výsledku veřejné zakázky na profilu zadavatele ve lhůtě do 10 dnů od uzavření smlouvy. Dále administrátor zajistí archivaci dokumentace k veřejné zakázce

4.         Při zadávání veřejné zakázky na dodávky a služby, jejíž předpokládaná hodnota činí od 300.001,- Kč bez DPH do 2.000.000,- Kč bez DPH a veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí od 500.001,- Kč bez DPH do 6.000.000,- Kč bez DPH, vykonává působnost zadavatele Zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky. Zastupitelstvo MČ schvaluje záměr veřejné zakázky, zadávací dokumentaci a stanovení kritérií pro hodnocení veřejné zakázky.

a.       Administrátor veřejné zakázky předloží Zastupitelstvu MČ Brno-Medlánky ke schválení záměr na zadání veřejné zakázky. Záměr musí obsahovat návrh výzvy k podání nabídek, návrh zadávací dokumentace a hodnotících kritérií.

b.      Schválená výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace veřejné zakázky bude zveřejněna prostřednictvím profilu zadavatele po dobu nejméně 15 dnů. Za zveřejnění výzvy k podání nabídky, resp. zadávací dokumentace veřejné zakázky na profilu zadavatele odpovídá administrátor. Administrátor dále odpovídá za svolání komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek a zápisy z jednání těchto komisí.

c.       Komise pro otevírání obálek ihned po skončení lhůty pro zaslání nabídek provede otevření nabídkových obálek a o tomto provede zápis, který bude obsahovat čas a místo otevření obálek a seznam zúčastněných členů komise pro otevírání obálek, seznam obdržených nabídek s uvedením data a času jejich přijetí, nabídkové ceny a údaj o přítomnosti třetích osob při otevírání obálek.

d.      Vyhodnocení došlých nabídek provede komise pro hodnocení nabídek, jmenovaná Zastupitelstvem MČ Brno-Medlánky. Komise pro hodnocení nabídek sestaví návrh pořadí výhodnosti uchazečů.  V případě, že některý z uchazečů nesplní zadávací podmínky, předloží komise Zastupitelstvu MČ Brno-Medlánky návrh na jeho vyřazení.

e.      Administrátor zajistí vypracování návrhu písemné smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější a předloží smlouvu Zastupitelstvu MČ Brno-Medlánky.

f.        Zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky schvaluje výběr vítězného uchazeče, případně vyloučení uchazeče, návrh smlouvy a pověřuje starostu MČ Brno Medlánky podpisem smlouvy.

g.       Administrátor zajistí odeslání oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem uchazečům a dále zajistí zveřejnění informace o výsledku veřejné zakázky na profilu zadavatele ve lhůtě do 10 dnů od uzavření smlouvy. Dále administrátor zajistí archivaci dokumentace k veřejné zakázce

5.         a) Podlimitní veřejné zakázky, jsou zakázky, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky nebo na služby je v rozmezí od 2.000.0001 Kč bez DPH do výše finančního limitu stanoveného nařízením vlády a v případě veřejné zakázky na stavební práce, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky je v rozmezí od 6.000.0001 Kč bez DPH do výše finančního limitu stanoveného nařízením vlády č. 77/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

b) Nadlimitní veřejné zakázky, jsou zakázky, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky nebo na služby nebo zakázky na stavební práce odpovídá finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 77/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Působnost zadavatele v případech stanovených v odst. a) a b) vykonává Zastupitelstvo MČ. Při jejich zadávání se řídí a postupuje dle příslušných ustanovení ZVZ. Tyto veřejné zakázky je Zastupitelstvo MČ oprávněno zadat prostřednictvím následujících typů zadávacích řízení dle ZVZ:

–          otevřeným řízením (§ 27 ZVZ)

–          užším řízením (§ 28 ZVZ)

–          jednacím řízením s uveřejněním (§ 29 ZVZ)

–          soutěžním dialogem (§ 35 ZVZ)

–          zjednodušeným podlimitním řízením (§ 38)

Výběr způsobu zadání veřejné zakázky stanoví Zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky.

Administrátor veřejné zakázky zajistí zejména:

a)      zpracování záměru zadání veřejné zakázky a zpracování zadávací dokumentace dle § 44 a násl. ZVZ včetně návrhu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky,

b)      zveřejnění předběžného oznámení dle § 86 ZVZ,

c)       svolávání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise,

d)      zajištuje zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele,

e)      výběru nejvýhodnější nabídky všem uchazečům a dále zajistí zveřejnění informace o výsledku veřejné zakázky na profilu zadavatele ve lhůtě do 10 dnů od uzavření smlouvy,

f)       zajišťuje zpracování písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a předkládá jí ke schválení Zastupitelstvu MČ Brno-Medlánky,

g)      v případě nadlimitních zakázek zajistí zveřejnění o výsledku veřejné zakázky v Úředním věstníku EU,

h)      zajistí vyhotovení písemné zprávy zadavatele dle § 85 ZVZ,

i)        zajistí archivaci dokumentace veřejné zakázky.

V.

Zastoupení při zadávání zakázek
Výjimky z pravidel

1.      Orgány MČ Brno-Medlánky se mohou při výkonu práv a povinností dle ZVZ  souvisejících se zadávacím řízením nebo soutěží nechat zastoupit jinou osobou, která splňuje požadavky nepodjatosti a neúčastní se příslušného zadávacího řízení.

2.     V odůvodněných případech může Rada MČ Brno-Medlánky stanovit výjimku z ustanovení článku IV. odst. 2 a    schválit přímé zadání veřejné zakázky. Odůvodnění tohoto postupu musí být součástí dokumentace veřejné zakázky.

3.    V odůvodněných případech může Zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky stanovit výjimku z ustanovení článku IV. odst. 3 a 4 a schválit přímé zadání veřejné zakázky. Odůvodnění tohoto postupu musí být součástí dokumentace veřejné zakázky.

4.    Důvodem pro postup dle odst. 2. a 3. tohoto článku mohou být zejména tyto případy:

a)  Zakázku je nutné zadat v případě a v souvislosti s vyhlášením Nouzového stavu nebo Stavu ohrožení státu, ohrožení života nebo zdraví osob, předcházení nebo odstraňování následků mimořádné události se škodou na životech, zdraví či majetku.

b)  Veřejná zakázka může být plněna pouze určitým dodavatelem.

c)  Zakázka je rozšířením zakázky zadané dodavateli dle článku IV. těchto Pravidel. Celkový rozsah dodatečné zakázky nepřekročí 30% ceny původní zakázky a tato dodatečná zakázka bude zadána do 6 měsíců od splnění původní smlouvy s dodavatelem a nebude překročen limit plnění pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Přímé zadání dodavateli původní zakázky musí být schváleno tím orgánem MČ Brno-Medlánky, který by rozhodoval o veřejné zakázce dle celkové ceny původního a dodatečného plnění.

d)  Jedná se o veřejnou zakázku v předpokládané hodnotě do 200.000 Kč na projektové práce, zpracování studií podkladů pro územní řízení, podkladů pro stavební řízení a obdobné práce projekčního charakteru.

VI.

Příspěvkové organizace

1.         Při zadávání veřejných zakázek do předpokládané hodnoty zakázky do výše 200.000,- Kč bez DPH se příspěvkové organizace, vůči nimž MČ Brno-Medlánky vykonává funkci zřizovatele, řídí přiměřeně těmito pravidly včetně uveřejňování oznámení o výsledku veřejných zakázek na webových stránkách Příspěvkové organizace.

2.         Při zadávání veřejných zakázek nad limit dle odst. 1 plní funkci zadavatele veřejné zakázky zřizovatel.

3.         Příspěvkové organizace zřízené MČ Brno-Medlánky předkládají každoročně, nejpozději do 31. 1.  Radě MČ Brno-Medlánky přehled jimi zadaných veřejných zakázek dle čl. IV odst. 2 za uplynulý kalendářní rok. Přehled obsahuje u každé veřejné zakázky alespoň heslovitý popis předmětu veřejné zakázky, informaci o počtu poptaných dodavatelů, přehled cenových nabídek a vybraného dodavatele,

VII.

Závěrečná ustanovení

1.         Tato pravidla byla schválena na 17. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaném ve dnech dne  6. 4. a 13. 4. 2016 pod č. usnesení 19/17.

2.         Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 14. 4. 2016

3.         Tato pravidla nahrazují pravidla pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných z rozpočtu MČ Brno-Medlánky ze dne 7. 1. 2013.

V Brně dne 14. 4. 2016

JUDr. Michal Marek

                                                                                                                                                    starosta MČ Brno-Medlánky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *