Archiv kategorie: Volná místa

Lis 15

Vyhlášení výběrových řízení – investiční referent/ka a referent/ka správy majetku a administrace veřejných zakázek

Tajemník Úřadu MČ Brno-Medlánky vyhlašuje výběrová řízení na pracovní pozici investiční referent/ka a na pracovní pozici referent/ka správy majetku a administrace veřejných zakázek. Veškeré informace o obou výběrových řízeních naleznete zde.  

Bleskově

Oznámení o VŘ č. 2/2020 – referent/ka rozpočtu a financování ÚMČ Brno-Medlánky

ÚMČ Brno-Medlánky hledá pracovníka:

 

Oznámení o výběrovém řízení na pozici referent/ka rozpočtu a financování ÚMČ Brno-Medlánky.

Referent-ka-rozpočtu-a-financování_ÚMČ-Brno-Medlánky.pdf

Bleskově

Výběrové řízení – „právník/právnička úseku stavebního“

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice –
„právník/právnička úseku stavebního“

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno-Medlánky, Úsek stavební, Hudcova 239/7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:
Zajišťuje právní podporu úseku stavebnímu, zejména vede správní řízení vč. řízení o přestupcích dle stavebního zákona. Řeší právní agendu MČ, zejména zastupuje MČ v právních záležitostech, zpracovává koncepty stanovisek MČ k jednotlivým právním otázkám a zajišťuje vymáhání pohledávek, připravuje a připomínkuje podklady pro projednání v orgánech MČ, podílí se na administrativě veřejných zakázek, zajišťuje smluvní agendu MČ a kontroluje plnění smluvních podmínek u stávajících smluvních vztahů a spolupracuje při řešení právních záležitostí s jinými úseky úřadu a plní další úkoly v oblasti vnitřních věcí a při zastupování úřadu navenek v rozsahu svěřené funkce.

V případě absence zkušeností s vedením některé z výše uvedených agend je přípustné postupné zapracování.

Možnost nástupu do zaměstnání: březen/duben 2020 (popř. dle dohody)

Pracovní poměr: doba neurčitá

Plné znění výběrového řízení naleznete zde.

Přihlášku k výběrovému řízení si můžete stáhnout zde.

Bleskově

Oznámení o prodloužení podání přihlášek do výběrového řízení č 9/2018

O Z N Á M E N Í

 o prodloužení termínu podání přihlášek do vyhlášeného výběrového řízení         č. 9/2018

 Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky

prodlužuje termín podání přihlášek do výběrového řízení na funkční místo

 úředník/úřednice: „referent/ka stavebního úřadu“

Přihlášku s příslušnými požadovanými doklady k VŘ je nutno doručit nejpozději do 7. listopadu 2018 (St.) do 17:30 hodin, a to na pracoviště podatelny úřadu.

Ostatní části oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 9/2018 zůstávají beze změn.

 

 

Bleskově

O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 8/2018

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice –
„referent/ka stavebního úřadu“

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno-Medlánky, Úsek stavební, Hudcova 239/7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:
Vede řízení, rozhoduje a vykonává pravomoc obecného stavebního úřadu I. stupně v rámci katastrálního území Medlánky dle zákona 183/2006 Sb., v platném znění. Provádí státní stavební dozor, nařizuje příslušná opatření, vydává výzvy a rozhodnutí nařizující zjednání nápravy. Dohlíží nad výkonem rozhodnutí, která vydal. Vyměřuje správní poplatky za úkony, které provedl na základě zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění, a dále naplňuje normy dle zákona 111/2009 Sb., v platném znění.

Možnost nástupu do zaměstnání: i h n e d (popř. dle dohody)

Pracovní poměr: doba neurčitá

Více informací k výběrovému řízení naleznete zde.

Přihlášku k výběrovému řízení můžete stahovat zde.

Bleskově

O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 7/2018

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice –
„referent/ka úseku rozpočtu a financování“

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno-Medlánky, Úsek rozpočtu a financování, Hudcova 7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:
– sestavuje ve spolupráci s ostatními úseky úřadu a vedením MČ rozpočet na příslušný kalendářní rok v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, dle pokynů a v souladu s rozpočtem města Brna, zabezpečuje projednání rozpočtu v orgánech samosprávy MČ, sestavuje rozpočtový výhled MČ, sleduje a usměrňuje hospodaření MČ v souladu se schváleným rozpočtem, zabezpečuje provádění rozpočtových opatření, včetně zajišťování rozpisů ukazatelů rozpočtu, kontroluje dodržování rozpočtové kázně a platné rozpočtové skladby, vyčísluje finanční vypořádání, sestavuje závěrečný účet, zabezpečuje výkon řídící kontroly u veřejných výdajů v postavení správce rozpočtu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zabezpečuje předávání účetních a finančních výkazů příslušnému odboru MMB, vede účetnictví MČ v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, provádí kontrolu účetních dokladů, sestavuje účetní závěrky, zajišťuje platební styk s peněžními ústavy, vede evidenci a provádí kontrolu majetku MČ.

Termín nástupu: i h n e d (popř. dle domluvy)

Pracovní poměr: doba neurčitá

Více informací k výběrovému řízení naleznete zde.

Přihlášku k výběrovému řízení můžete stahovat zde.

Bleskově

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice –
„organizační referent/referentka“

 Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno

 

Charakteristika pozice:

organizace a příprava kulturně společenských akcí a událostí MČ (společenského plesu, hodových slavností, dětského dne, výstav, vítání občánků, setkání seniorů, divadelních představení, slavnostních a pietních aktů a dalších), spolupráce s místními spolky a neziskovými organizacemi při  pronájmu Společenského centra Sýpka a Centra volného času Jabloňka, pořizování spotřebního materiálu pro tyto objekty, příprava podkladů a spolupráce při zpracovávání místního periodického  tisku – zpravodaje, administrace inzerce ve zpravodaji, zajištění a vedení marketingových aktivit MČ, podílí se ve spolupráci s vedením MČ na přípravě a administraci projektů evropských fondů a tuzemských poskytovatelů.

Termín nástupu:  1. dubna 2018  (popř. dle domluvy)                         

Pracovní poměr: doba neurčitá

Podrobnosti včetně náležitostí přihlášky najdete zde.

Přihlášku najdete zde.

Bleskově

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice –
„referent/ka úseku rozpočtu a financování“

 Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno-Medlánky, Úsek rozpočtu a financování, Hudcova 7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:
– sestavuje ve spolupráci s ostatními úseky úřadu a vedením MČ rozpočet na příslušný kalendářní rok v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, dle pokynů a v souladu s rozpočtem města Brna, zabezpečuje projednání rozpočtu v orgánech samosprávy MČ, sestavuje rozpočtový výhled MČ, sleduje a usměrňuje hospodaření MČ v souladu se schváleným rozpočtem, zabezpečuje provádění rozpočtových opatření, včetně zajišťování rozpisů ukazatelů rozpočtu, kontroluje dodržování rozpočtové kázně a platné rozpočtové skladby, vyčísluje finanční vypořádání, sestavuje závěrečný účet, zabezpečuje výkon řídící kontroly u veřejných výdajů v postavení správce rozpočtu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zabezpečuje předávání účetních a finančních výkazů příslušnému odboru MMB, vede účetnictví MČ v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, provádí kontrolu účetních dokladů, sestavuje účetní závěrky, zajišťuje platební styk s peněžními ústavy, vede evidenci a provádí kontrolu majetku MČ.

Termín nástupu:  i h n e d  (popř. dle domluvy)                         

Pracovní poměr: doba neurčitá

Podrobnosti včetně náležitostí přihlášky najdete  zde.

Přihlášku najdete zde.

Bleskově

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice –
„Referent/ka společné státní správy a samosprávy“

Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno-Medlánky, ul. Hudcova 7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:
Vede správní řízení a vydává rozhodnutí na úseku silničního hospodářství. Vede majetkoprávní agendu městské části včetně kontroly nad dodržováním povinností, vyplývajících z právních předpisů. Zpracovává veřejné zakázky malého rozsahu. Podílí se na tvorbě návrhů vnitřních směrnic a spolupracuje s orgány samosprávy.

Termín nástupu: ihned (popř. dle domluvy)

Pracovní poměr: doba n e u r č i t á

Podrobnosti k VŘ najdete  zde.

Přihlášku najdete  zde.

Bleskově

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Úřadu městské části města Brna, Brno-Medlánky vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice – „Referent/ka úseku dopravy a správních činností“

Místo výkonu práce:

Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky, Úsek dopravy a správy majetku, Hudcova 7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:

Primárně pro úřad vykonává činnosti na úseku dopravy a silničního hospodářství – výkon působnosti silničního správního úřadu I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích městské části, mimo ZÁKOS, zajišťuje výkon samosprávních činností v oblasti organizace dopravy, spolupracuje s ostatními orgány v oblasti dopravy, vyhodnocuje nutnost provedení oprav a údržby majetku, zajišťuje investorskou přípravu oprav. Dále vykonává činnosti na úseku vedení evidence smluv a příslušných dokumentů k vybranému majetku a objektům, agendy bytových domů a jednotek svěřených MČ, zajišťuje přípravu podkladů pro výběrová řízení u veřejných zakázek malého rozsahu, vyhotovuje a předkládá materiály pro výběr zhotovitele orgánům MČ, provádí výběr místních poplatků, ověřování (vidimace/legalizace), činnosti s aplikaci Czech POINT a další.

Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v aktuálně platném znění (9. platová třída a pl. stupně podle délky započitatelné praxe + příplatky dle příslušných předpisů).

 

Termín nástupu: i h n e d  (popř. dle domluvy)   

Pracovní poměr: doba  n e u r č i t á

 

 

Další podrobné informace vč. náležitostí přihlášky najdete zde.

Tiskopis přihlášky a prohlášení (souhlas) k danému vyhlášenému VŘ jsou k dispozici zde.

Starší příspěvky «