«

»

Čvn 16

Co přinese nový Územní plán města Brna Medlánkám?

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA

 Z DRAMATICKÉHO NÁRŮSTU OBYVATEL SE BUDOU MEDLÁNKY DLOUHO VZPAMATOVÁVAT

 

Milí Medlánečtí,

město Brno pokročilo s přípravou nového územního plánu města. Medlánky mají územní plánovači v oblibě, a proto pro nás i tentokrát připravili lahůdku v podobě možného zdvojnásobení počtu obyvatel Medlánek. Vyplývá to z návrhu změn v lokalitě Technologického parku, kde by na relativně malém území v bytových domech o výšce až čtrnácti podlaží mohlo vyrůst bydlení střízlivým odhadem pro 5 tisíc nových obyvatel.

Bez vás to znovu nepůjde

I tentokrát pro vás organizujeme možnost seznámit se s upraveným návrhem a vyjádřit svůj názor. Tímto vás tedy zveme na veřejnou debatu nad upraveným návrhem se zástupci města, která se uskuteční ve čtvrtek 24. června 2021 v 18.30 na Sýpce. Upravený návrh je podle záměru města posledním dokumentem před vydáním nového územního plánu v roce 2022. Za radnici vydáme k tomuto návrhu nesouhlasné stanovisko a budeme potřebovat i vaši pomoc. Tentokrát můžete Medlánky podpořit podpisy pod zmocnění zástupcem veřejnosti pro spolek Občané pro Medlánky, jehož prostřednictvím budeme dále hájit naše zájmy, protože spolek s 200 podpisy má kupodivu silnější postavení než místní radnice, ale s tím si společně poradíme. Text petice najdete přiložený k tomuto textu. Šiřte ji prosím mezi své sousedy a známé a podepsanou petici nám doručte zpět na radnici nejpozději do pondělí 28. 6. 2021 do 11 hodin. Formulář petice si můžete vyzvednout nebo podepsat rovněž na radnici. Sami za sebe můžete podávat také připomínky a námitky. Vzor naleznete rovněž v příloze tohoto textu. Námitky a připomínky můžete také vhazovat do uvedeného dne do schránky radnice a my je doručíme na magistrát za Vás.

V jaké fázi přípravy nového územního plánu se nacházíme?

Příprava nového územního plánu je dlouhý proces. Asi vás překvapuje, že se k tomu pořád dokola musíme vracet, znovu pořádáme veřejné debaty, sbíráme podpisy a stále něco řešíme. Územní plán se chystá již přes deset let. S naším vstupem na radnici jsme k těmto změnám pro vás začali pořádat veřejné debaty (koncept ÚP, aktualizace stávajícího ÚP). Skoro přesně před rokem jsme se potkali nad návrhem nového územního plánu, ke kterému jste přišli v hojném počtu debatovat, společně jsme jej připomínkovali a náš hlas byl slyšet. Na základě našich připomínek byl tento návrh upraven, jeho upravená podoba byla nyní představena a je předmětem veřejného projednání.

Provedené úpravy návrhu

Jistě si vzpomínáte, jak bídné vyhlídky původní návrh pro Medlánky nabízel. Nakonec se podařilo dohodnout se zástupci města úpravy, které většinu nejhorších zásahů do katastru Medlánek eliminovaly. A znovu tu musím konstruktivní přístup politické reprezentace města podtrhnout a znovu za něj poděkovat. Předně bylo vypuštěno komunikační propojení Medlánek s Komínem kolem letiště, v této lokalitě bude řešena jen dopravní obsluha nového zadního vstupu do Zoo ze strany Komína. Vypuštěno bylo i dopravní propojení z Medlánek do Ivanovic, stejně jako rezervy bydlení kolem této komunikace a bytová výstavba na poli za kouzelnými Medlánkami. Podařilo se odstranit i rezervy bydlení v zahradách mezi letištěm a Perglem a rezervu komunikace mezi ulicí Turistickou a V Újezdech. Do lokality Technoparku se nám povedlo prosadit plochu občanské vybavenosti pro vybudování malé sportovní haly pro potřeby naší školy i medlánecké veřejnosti, malotřídní školky a další vybavenosti.

Přetrvávající problémy

Naproti tomu se nám nepovedlo dosáhnout snížení intenzity možné výstavby v areálu Geofyziky, což je však mimo náš katastr a mimo naše možnosti. Nově se pak v upraveném návrhu objevila rezerva pro komunikaci O-5, propojující ulici Turistickou od křížku přes soukromé zahrady s kasárnami v Řečkovicích. Ve spojení s již dříve navrhovanou rezervou O-6, která vede od křížku na ulici Turistické a ústí do ulice Purkyňovy, tak půjde o propojení kasáren s Technologickým parkem. Na jednu stranu jde sice o jakýsi základ obchvatu Medlánek. Na druhou stranu však přivede tranzitní dopravu, která by se jinak v Medlánkách vůbec neobjevila. Zcela zásadní pro budoucnost Medlánek jsou změny v lokalitě Technologického parku, kde došlo k dramatickému navýšení výškové úrovně výstavby až na domy s deseti podlažími nebo územní dominanty s 14 podlažími. Zastavěním tohoto relativně malého území bytovými domy by tak došlo ke zdvojnásobení počtu obyvatel Medlánek, což je naprosto za hranou toho, co jsou Medlánky schopny v rozumné míře pojmout a s ohledem na své kapacity absorbovat (škola, školka, hřiště, občanská vybavenost, aparát úřadu, doprava apod.).

Jak upravenému návrhu rozumět? 

S upraveným návrhem se můžete podrobně seznámit na https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/podstatne-upraveny-navrh/. Doporučuji nevynechat ani část textovou a zejména karty lokalit. Pro běžný přehled Vám může dobře posloužit i přiložený obrázek. Pro lepší orientaci si dovolím připomenout základní charakteristiky připravovaného územního plánu.

Podmínky využití území

Podstatou územního plánu je, že určuje, jak může být která plocha ve městě využita a jaké budoucí využití město plánuje. Území města je proto územním plánem rozděleno do různých funkčních ploch s vlastním označením. Jsou to: B plochy bydlení, C plochy smíšené obytné, V plochy veřejné vybavenosti, W plochy komerční vybavenosti, X plochy nákupních a zábavních center a zvláštních areálů, S plochy sportu, P plochy výroby a skladování, E plochy lehké výroby, T plochy technické infrastruktury, D plochy dopravní infrastruktury, O plochy veřejných prostranství, Z plochy městské zeleně, R plochy rekreace, I plochy zahrádek, K plochy krajinné zeleně, L plochy lesní, A plochy zemědělské, H plochy vodní a vodohospodářské. Ke každému funkčnímu typu plochy je potom v textové části upraveného návrhu stanoveno, jak ji lze konkrétně využívat, resp. co je v daném místě přípustné a co ne, a to formou stanovení pro každý funkční typ plochy hlavního využití, přípustného využití, podmíněně přípustného využití a nepřípustného využití.

Konkrétně např. u plochy B (bydlení) je hlavní využití pro bydlení, přípustné pro občanskou vybavenost, podmíněně přípustná je nerušící výroba a služby a nepřípustná je výroba nebo skladování v kapacitě neúměrné charakteru daného místa. U ploch C (smíšené obytné) je hlavní využití pro bydlení, občanskou vybavenost, služby, nerušící výrobu a sport, přípustné pro stavby související s hlavním využitím a podmíněně přípustná je výstavba maloobchodu do 5000m2 v patrových objektech a nepřípustné je výstavba nákupních a zábavních center.  U ploch W (komerční vybavenosti) je hlavní využití např. pro vědu a výzkum, administrativu, nerušící výrobu a služby, velkoobchod a maloobchod a ubytování. Bydlení je v plochách W přípustné jen podmíněně tak, že musí zůstat zachován polyfunkční charakter lokality a bydlení v ní nesmí převážit.

Prostorové uspořádání zástavby

Pro zastavitelné plochy je zpravidla stanoveno také prostorové uspořádání zástavby (např. r – rezidenční nízkopodlažní zástavba, v – volná zástavba, o – omezená zástavba), včetně stanovení povolené výškové úrovně zástavby, definované čísly 1 až 7 (1 až 7 m, 2 až 10 m, 3 až 16 m, 4 až 22 m, 5 až 28 m atd. – vše měřeno po hlavní římsu nebo horní úroveň atiky) a pro některé plochy také specifikace způsobu využití (např. zoo). Konkrétně např. označení plochy B/r2 znamená, že je zde možné stavět zejména stavby pro bydlení charakteru rezidenční nízkopodlažní zástavby (de facto to, co se nachází ve starých Medlánkách), a to do výškové úrovně 10 metrů, což znamená 3 podlaží a podkroví (větší rodinné domy nebo čtyřpodlažní bytovky s ustoupeným posledním podlažím, jak to vidíme na domech v kouzelných Medlánkách), a např. B/v5 znamená bytové domy sídlištního typu o až deseti podlažích.

Výstavba v Technologickém parku

Území Technologického parku bylo vždy tak trochu lokalitou samo pro sebe, kam ráno tisíce zaměstnanců přijely a večer zase odjely. S jeho dostavbou do podoby administrativního centra s přidanou hodnotou moderní znalostní ekonomiky a nadregionálním významem se počítá již desítky let. To nás nemuselo nadchnout, ale běžný život obyvatel Medlánek to nijak neohrožovalo. Spíš to zvedalo zájem o naše nemovitosti a některým zajišťovalo práci v příjemné docházkové vzdálenosti. To se však změnilo v okamžiku, kdy se město Brno nejdříve stalo většinovým vlastníkem Technologického parku a následně se v důsledku rozpočtových problémů spojených s pandemií rozhodlo sanovat svůj rozpočet prodejem pozemků na území Technologického parku developerům. Nový územní plán pak využilo ke zhodnocení pozemků a dosažení lepší kupní ceny tím, že dramaticky navýšilo intenzitu zastavěnosti tohoto území a tím i atraktivitu pro developery.

Od počátku se přitom plánovala dostavba Technologického parku dle původního záměru. S plochami pro administrativu, vědu a výzkum počítal jak původní koncept ÚP ve všech třech variantách, tak dokonce i pokyny k jeho dopracování. V rozporu s tím však návrh z loňského roku již plochy změnil tak, že bylo sice možné na nich dokončit původní záměr, bylo však také možné zastavět lokalitu pro bydlení. Až letošní upravený návrh však přišel s dramatickým navýšením výškové úrovně výstavby (a tím i výsledným počtem obyvatel) z původních hodnot 2 a 3 na 3 a 5.

Jak se můžeme bránit?

Jedinou možností je bránit se společně a v co největším počtu. Za městskou část určitě budeme podávat připomínky, což povede k dohodovacímu řízení s městem. Připomínky může svým jménem podat každý. Silnější pozici mají vlastníci nemovitostí (pozemků, staveb, jednotek), kteří jsou navrhovanou změnou dotčeni. Vlastníci návrhem dotčených nemovitostí mohou podat námitky, což je procesně silnější nástroj a dotčení vlastníci by jej měli podat místo připomínky. Nemusí se jednat jen o vlastníky nemovitostí návrhem přímo dotčených, ale také o vlastníky nemovitostí sousedících, nebo i vzdálených, jestliže mohou být dotčena jejich práva (např. negativní vlivy z plánované komunikace). K připomínce postačí pouhé stručné věcné vyjádření pořizovatele, zatímco o námitce musí rozhodnout zastupitelstvo města. Rozhodnutí o námitkách (na rozdíl od vypořádání připomínek) je také samostatně přezkoumatelné v přezkumném a soudním řízení.

Zmocnění spolku OPM zástupcem veřejnosti k hájení zájmu Medlánek

Stejně jako v rámci připomínkování původního návrhu připravujeme zmocnění zástupce veřejnosti, který má podle stavebního zákona možnost podat v zastoupení nejméně 200 osob námitku a následně její prosazování hájit i v rámci přezkumného řízení. Roli zástupce veřejnosti převezme znovu místní spolek Občané pro Medlánky z.s., který hájil naše společné zájmy již ve dvou předchozích případech. Aby se tak mohlo stát, je třeba zajistit 200 vašich podpisů. Zmocnění, včetně petice, je přílohou tohoto textu. Prosíme Vás tedy o další šíření této petice mezi Vašimi přáteli a sousedy. Podepsané petice, prosím, vhoďte do schránky radnice nebo nám je předejte kdykoli a kdekoli nás potkáte, nejpozději však na radnici v pondělí 28. 6. 2021 do 11 hodin.

Podání námitky nebo připomínky

Připravili jsme pro vás rovněž vzorovou připomínku nebo námitku. V ní prosím zaškrtněte, zda se jedná o připomínku či námitku (omyl v této věci nevadí, v případě, že se svou povahou nebude jednat o námitku, bude posouzena jako připomínka). POZOR, nejpozději lze připomínky a námitky doručit do 29. 6. 2021, a to (dle informace na stránkách města) poštou, emailem, datovou schránkou nebo osobně. Adresa (včetně podatelny OÚPR) je Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 676 Brno (e-mail oupr@brno.cz, ID datové schránky: a7kbrrn). Doručení vaší námitky nebo připomínky můžete nechat i na nás, pokud ji vhodíte do pondělí 28. 6. 2021 do 11 hodin do schránky radnice.

Děkuji za Váš zájem o Medlánky a prosím o Vaši pomoc v podobě zapojení se do procesu účastí na projednání dne 24. 6. v 18.30 na Sýpce a zejména podpisem zmocnění pro spolek Občané pro Medlánky či podáním námitky nebo připomínky. Pokud se budete chtít na něco zeptat, neváhejte mě kontaktovat na mailu marek@medlanky.brno.cz nebo tel. 608 73 17 18.

 JUDr. Michal Marek, starosta

Vzor námitky/ připomínky ke stažení: 

námitka v PDF

námitka v DOCX

Podpisový arch zmocnění ke stažení: 

zmocněnec v PDF

zmocněnec v DOCX

 

Ve foyer Úřadu městské části Brno-Medlánky, Hudcova 7 najdete podpisové místo a odevzdávací box na Vaše připomínky a archy zmocněnce.

Otevřeno je každý den dle pracovní doby úřadu na www.medlanky.cz.

 

O autorovi

JUDr. Michal Marek

JUDr. Michal Marek

Starosta MČ Brno-Medlánky

2 komentáře

 1. Pavel

  Dobrý den,
  ten brněnský postup je jako „vyhodit dveřmi a vrátit se oknem“.
  1) předpokládám, že SJM vlastníci mohou podat dvě námitky?
  2) Lze podat jak námitku, tak podepsat i zmocnění zástupce (vlastníci)?
  Pavel

  1. Kateřina Žůrková
   Kateřina Žůrková

   Dobrý den,
   SJM mohou podat dvě námitky a lze podat i námitku i zmocnit zástupce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *