Práva subjektů údajů dle nařízení GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR) ukládá mimo jiné obci povinnost dodržovat práva subjektů údajů, tedy práva fyzických osob k ochraně jejich osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat potvrzení, zda o Vás zpracováváme osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto údajům včetně informací o tom:

 1. za jakým účelem jsou zpracovávány,
 2. o postupu zpracování,
 3. na jak dlouho budou tyto údaje uloženy a
 4. zda jsou údaje zpřístupněny dalším subjektům.

ÚMČ Brno-Medlánky, jako každá jiná obec, aby mohla plnit svoje úkoly, zpracovává osobní údaje občanů a to nejčastěji právě proto, aby plnila zákonné povinnosti obce.

 

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Také máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Máte právo na to, aby byly Vaše osobní údaje vymazány a nebyly dále zpracovávány, pokud je splněna některá z následujících podmínek:

 1. údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. pokud jsou údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, Vy tento souhlas odvoláte a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 4. vznesete námitku proti zpracování údajů zpracovávaných pro účely přímého marketingu;
 5. údaje byly zpracovány protiprávně.

Většina osobních údajů, které ÚMČ Brno-Medlánky zpracovává, je zpracovávána z důvodu zákonných povinností, které jsou uloženy obcím, a není tedy možné účinně odvolat souhlas s jejich zpracováním.

 

Právo na omezené zpracování

Máte právo, abychom dočasně omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud je splněna některá z následujících podmínek:

 1. popíráte přesnost těchto údajů; zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření přesnosti údajů;
 2. zpracování je protiprávní;
 3. údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy požadujete pro obhajobu právních nároků;
 4. vznesli jste námitku proti zpracování; zpracování bude omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Po objasnění či nápravě nepřesností, se další zpracování osobních údajů řídí zejména právním důvodem a účelem zpracování.

 

Přenositelnost údajů

Máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému subjektu za podmínky, že se zpracování provádí automatizovaně, a že jste údaje poskytli na základě Vašeho souhlasu nebo jsou zpracovány na základě plnění smlouvy.

Většina osobních údajů, které ÚMČ Brno-Medlánky zpracovává, je zpracovávána z důvodu zákonných povinností, které jsou uloženy obcím, a není tedy možné využít přenositelnosti údajů. Naproti tomu při stěhování atp. občan přirozeně využije výhod, které má elektronická státní správa a údaje se mění v centrálních registrech převážně automaticky, bez potřeby návštěvy úřadu.

 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu našeho či třetí strany.

V případě vznesení námitky údaje dále nezpracováváme, pokud se neprokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo důvody pro obhajobu právních nároků.

Většina osobních údajů, které ÚMČ Brno-Medlánky zpracovává, je zpracovávána z důvodu zákonných povinností, které jsou uloženy obcím, a není tedy možné účinně vznést námitku s jejich zpracováním.

 

Lhůta pro vyřízení žádosti

Správce (obec) povinen vyřídit žádost subjektu údajů bez zbytečného odkladu a v každém případě do 30 dnů od obdržení žádosti.

Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správci je uložena povinnost subjekt údajů o takovémto prodloužení informovat, a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Správce nemusí poskytovat subjektu údajů informace o jeho zpracovávaných osobních údajích za situace, že subjekt už tuto informaci má (např. je zveřejněna na webových stránkách úřadu).

Kontakt pro uplatnění práva

Kontakty

S případnou stížností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů.