«

»

Čvn 30

Podpořte nás v boji proti negativním změnám územního plánu

Milí Medlánečtí,

již kolem deseti let intenzivně bojujeme proti tomu, aby se Medlánky změnily v křižovatku silnic mezi Řečkovicemi a Ivanovicemi na straně jedné a Komínem a Bystrcí na straně druhé. Také usilujeme o to, aby se Medlánkám vyhnula další masivní výstavba, protože ji město v minulosti nezvládlo doplnit dostatečnou infrastrukturou včas a máme s rozšiřováním Medlánek negativní zkušenost. A jakmile se podaří jednu malou bitvu vybojovat, hned se objeví další návrh na nesmyslné silnice a přemrštěnou výstavbu. Nejdříve jsme se museli bránit těmto záměrům města obsaženým v konceptu nového územního plánu, poté v rámci aktualizace stávajícího územního plánu, poté v rámci plánu městské mobility, potom se objevil nesmyslný návrh na tzv. obchvat Kníniček, pak přišlo schvalování pokynů pro dopracování návrhu nového územního plánu a dnes tu máme návrh tohoto územního plánu.

V rámci předkládaného textu se dozvíte, jak návrhu nového ÚP rozumět, co přesně město v Medlánkách plánuje, dozvíte se, jak se můžete s námi zapojit do obrany dosavadního charakteru Medlánek a naleznete zde také vzorovou připomínku/námitku, která Vám může toto zapojení usnadnit. Bez Vás to totiž opravdu nezvládneme. Všechny podklady v plné podobě naleznete na stránkách https://kambrno.cz/uzemniplan/ nebo https://upmb.brno.cz/.

 

Co se na nás tedy chystá?

Stručně řečeno, je to silnice v prodloužení ulice V Újezdech přes Řečkovice pod kasárnami až do Ivanovic k Bauhausu, silnice kolem letiště od křížku na ulici Turistické až do Komína  a Bystrce, silnice přes Technopark propojující ulici Purkyňovu s ulicí Hudcovou přímo naproti základní škole, masivní výstavba na polích přímo za Zámeckým parkem (jako součást Technoparku), masivní výstavba v lokalitě bývalé Geofyziky nad ulicí Podpěrovou, vícepodlažní výstavba za Kouzelnými Medlánkami mezi ulicemi V Újezdech a K Babě, velmi masivní výstavba v okolí celé silnice od ulice V Újezdech až do Ivanovic a další věci; jako rezervy a tím pravděpodobně v dalších krocích realizované záměry obsahuje návrh také silnice mezi Medláneckými kopci od konce ulice Purkyňové až ke křížku na ulici Turistickou, pokračování od ulice Turistické přes Vycházkovou, přes zahrady, kolem rybníka, přímo přes stávající dětské hřiště až do ulice V Újezdech (na křižovatku s ulicí Nadační), dále výstavbu podél této silnice v lokalitě zahrad a polí od ulice Turistické až ke stromové kapli a Medláneckému potoku, a dále výstavba pod prodlouženou ulicí V Újezdech.

 

Kdo o novém ÚP rozhoduje?

Úvodem bych ale pro pochopení celého kontextu rád vysvětlil, že i když návrh maluje nějaký ateliér nebo architektonická kancelář (dříve soukromý ateliér ArchDesign, dnes městská Kancelář architekta města Brna), jsou to vždy konkrétní zastupitelé města, konkrétní politici, ucházející se jednou za čtyři roky ve volbách o Vaše hlasy v celoměstských volbách, kteří schvalují záměr nového územního plánu, podle kterého musí být návrh namalován, a následně podle tohoto návrhu schvalují nový územní plán. V Zastupitelstvu města Brna své zastoupení nemáme, i když jsme o něj bojovali. Obraťte se tedy prosím na zástupce stran, které jste do Zastupitelstva města Brna volili, ať slyší Váš názor, a zkuste je přesvědčit, ať mu naslouchají. Rozhodující slovo v tomto procesu mají samozřejmě koaliční strany ODS, KDU, Piráti a ČSSD. Jen na nich záleží. Klíčovou roli potom hraje KDU, která má územní plánování na starosti.

 

Veřejná debata nad návrhem

Pan radní Filip Chvátal, který má za městskou samosprávu přípravu nového ÚP na starosti, ochotně přijal mé pozvání a spolu se zástupci Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a Kanceláře architekta města Brna přijde mezi Vás na veřejnou debatu v rámci zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky v pondělí dne 15. června 2020 od 18 hodin na Sýpce. Přijďte jim prosím ve vší slušnosti a korektnosti v co možná největším počtu říct svůj názor. Nebojte se přijít. Uděláme maximum pro dezinfekci, úklid a větrání prostor a bezpečí všech návštěvníků.

 

Jak návrhu rozumět?

Podstatou územního plánu je, že v podstatě určuje, jak může být která plocha ve městě využita a jaké budoucí využití město plánuje. Území města je proto územním plánem rozděleno do různých funkčních ploch s vlastním označením. Jsou to: B plochy bydlení, C plochy smíšené obytné, V plochy veřejné vybavenosti, W plochy komerční vybavenosti, X plochy nákupních a zábavních center a zvláštních areálů, S plochy sportu, P plochy výroby a skladování, E plochy lehké výroby, T plochy technické infrastruktury, D plochy dopravní infrastruktury, O plochy veřejných prostranství, Z plochy městské zeleně, R plochy rekreace, I plochy zahrádek, K plochy krajinné zeleně, L plochy lesní, A plochy zemědělské, H plochy vodní a vodohospodářské. Ke každému funkčnímu typu plochy je potom stanoveno, jak ji lze konkrétně využívat, resp. co je v daném místě přípustné a co ne, a to formou stanovení pro každý funkční typ plochy hlavního využití, přípustného využití, podmíněně přípustného využití a nepřípustného využití.

Konkrétně např. u plochy B (bydlení) je hlavní využití pro bydlení, přípustné pro občanskou vybavenost, podmíněně přípustná je nerušící výroba a služby a nepřípustná je výroba nebo skladování v kapacitě neúměrné charakteru daného místa.

 

Podmínky využití území

Pro zastavitelné plochy je zpravidla stanoveno také prostorové uspořádání zástavby (např. r – rezidenční nízkopodlažní zástavba, v – volná zástavba, o – omezená zástavba) včetně stanovení povolené výškové úrovně zástavby, definované čísly 1 až 7 (1 až 7 m, 2 až 10 m, 3 až 16 m, 4 až 22 m, 5 až 28 m atd. – vše měřeno po hlavní římsu nebo horní úroveň atiky) a pro některé plochy také specifikace způsobu využití (např. ZOO). Konkrétně např. označení plochy B/r2 znamená, že je zde možné stavět zejména stavby pro bydlení charakteru rezidenční nízkopodlažní zástavby (de facto to, co se nachází ve starých Medlánkách), a to do výškové úrovně 10 metrů, což znamená 3 podlaží a podkroví (větší rodinné domy nebo čtyřpodlažní bytovky s ustoupeným posledním podlažím, jak to vidíme na domech v kouzelných Medlánkách), a např. B/v5 znamená bytové domy sídlištního typu o až deseti podlažích.

 

Na co si dát pozor?

Zřejmě nejdůležitější jsou plochy změn, které jsou ve výkresu označeny v rámci různých funkčních ploch mřížkou. Bohužel ani to neznamená, že se občas ve výkresu nenajdou plochy, jejichž funkční využití se mění, ale jaksi se pozapomnělo tuto skutečnost vyznačit. V Medlánkách je to konkrétně třeba rozšíření plochy bydlení za rybníkem o další pozemky, k nimž je však přístup pouze po cestě kolem rybníka, nebo třeba změna ploch zeleně na plochy bydlení mezi sociálním domem na Jabloňové a ulicí Kuřimskou. Důležité jsou rovněž tzv. rezervy, což jsou plochy ohraničené červenou čárou a označené písmenem, představujícím typ plochy, a pořadovým číslem rezervy. Rezerva znamená, že se počítá s tím, že se do budoucna dané území může využít k účelu, pro který je tato rezerva stanovena. V Medlánkách například lokalita zahrádek u Turistické, pole pod ul. V Újezdech a některé silnice. A co na nás tedy záměr chystá konkrétně? Projdeme si postupně silnice, výstavbu a ostatní.

 

Silnice kolem letiště

Při většině debat s vámi, lidmi z Medlánek, zjišťuji, že máte pocit, že komunikace kolem letiště od ulice Turistické do Komína a Bystrce v návrhu není. To se ale nenechte mýlit. Je to taková malá schovávačka. Ta komunikace není zahrnuta jako dopravní stavba, a proto ji v hlavním výkrese na první pohled neuvidíte. I když i zde je patrné, že stávající „panelka“ se najednou různě rozšiřuje, její plocha je mřížkovaná, což značí, že se v její trase něco mění, a hovoří se o ní jako o veřejném prostranství, což znamená, že zde lze stavět „obslužnou“ komunikaci. Stavba této komunikace je dokonce zahrnuta v textové i výkresové části (v jiném než hlavním výkresu) mezi veřejně prospěšné stavby a počítá se tak s tím, že pro její realizaci budou vyvlastňovány pozemky tak, aby stávající „panelka“ mohla být nahrazena plnohodnotnou silnicí. A to, že není zahrnuta mezi tzv. sběrné komunikace a nenajdete ji v hlavním výkresu, je již jen formální administrativní drobnost, která nebude mít na skutečné využívání této silnice žádný vliv. Takže pozor, s touto silnicí se do budoucna jednoznačně počítá, i když to z návrhu nového ÚP není patrné na první pohled. Když si potom otevřete hlavní výkres a dáte si to do souvislostí s komunikacemi, které v něm vidět jsou, zjistíte, že nám vznikne plnohodnotný dopravní průtah severní částí města od prodejny BAUHAUS k UNI HOBBY (potažmo do Bystrce, na přehradu, do budoucna možná i na novou R43). A nikdo mě nepřesvědčí, že to nebude hojně využívaná komunikace a velký průšvih pro Medlánky a jejich centrum, pro Komín a celou přírodní a rekreační lokalitu kolem letiště. Tvůrci návrhu nového ÚP se mohou sice zaklínat moderními přístupy a hřát se pocitem, že naplňují vzletné učebnicové poučky o „městě krátkých vzdáleností“ a „prostupném městě“ naprosto zbytečným přivedením tranzitující dopravy přímo do centra dosud klidné rezidenční zástavby, ale předvádí brutální a bezohledný urbanismus, jehož škody budou napravovat generace jejich osvícenějších následovníku, pokud to vůbec napravit půjde. I tohle už bohužel v naší lokalitě známe, když „odborníci“ nevyužili možnost vybudovat chybějící centrum Medlánek u křižovatky ulic Kytnerovy a V Újezdech a lokalitu  zničili vybudováním silnice a parkovišť, nebo když se původně Medlánecká cihelna nad ulicí Podpěrovou stala škrtnutím pera Řečkovickou cihelnou, ale v devadesátkách si nikdo z „urbanistů“ při výstavbě Billy a přilehlé bytovky nepohlídal, aby zůstalo i dopravní napojení do Řečkovic, nebo když vyprojektovali celé nové sídliště „Kouzelných“ Medlánek, aniž by mu přičarovali dostatek parkovacích míst. Asi nejvíc zarážející na samotném návrhu ÚP potom je, že se v něm počítá s nákladným budováním obchvatů Maloměřic, Obřan, Slatiny, Přízřenic, Tuřan, Žebětína, Bosonoh, aby se problém s dopravním přetížením vyřešil, přičemž v Medlánkách ho návrh vědomě vyvolává, aniž by se s ohledem na charakter území v budoucnu nabízela možnost řešení této situace obchvatem, jako je tomu jinde ve městě.

 

Silnice do Ivanovic

Navrhovaná sběrná komunikace s označením R/1 má být páteřní sběrnou komunikací pro dopravní obsloužení plánované masivní výstavby v lokalitě za Kouzelnými Medlánkami, v lokalitě řečkovických kasáren a v lokalitě Ivanovic. Tato silnice propojuje centrum Medlánek s křižovatkou u Bauhausu, kde se počítá pravděpodobně s kruhovým objezdem. S ohledem na skutečnost, že bez této komunikace by městem plánovaná výstavba v těchto lokalitách nebyla možná, město dlouhodobě považuje vznik této silnice za neměnnou věc a i v původním konceptu nového ÚP s ní počítalo ve všech třech jeho variantách. Tato silnice je také zahrnuta mezi veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění potřebných pozemků. Pokud bude město trvat na vybudování této silnice za každou cenu, bude klíčové, aby výstavba kolem ní byla méně masivní, než je plánováno, a aby nedošlo na druhé straně Medlánek ke vzniku silnice kolem letiště a propojení těchto dvou komunikací.

Silnice z Technoparku k základní škole

Je označena jako sběrná komunikace Me/1 a její návrh je zdůvodněn zajištěním lokálních vztahů mezi Technoparkem a Medlánkami. Rovněž u této silnice je stanovena možnost vyvlastnění pozemků pod ní. S ohledem na plánované dobudování Technoparku lze předpokládat poměrně velký provoz po této silnici, když jen obyvatel zde má podle plánů města bydlet téměř dva tisíce. Přitom již dnes je problém vyjet ze stávající silnice od zkušebního ústavu na ulici Hudcovu u školy.

Rezerva pro silnice

V návrhu jsou vymezeny také rezervy O-5 a O-6 pro nové silnice z Technoparku vedoucí přímo mezi Medláneckými kopci ke křížku a od křížku přes ulici Vycházkovou a stávající zahrádky přímo přes dětské hřiště za rybníkem až do ulice V Újezdech. Obě silnice mají údajně podle odůvodnění návrhu sloužit zejména jako dopravní obsluha pro případnou výstavbu v lokalitě zahrad pod ulicí Turistickou. Tyto silnice by však jen motivovaly další dopravu z Technoparku nebo nově plánovaných lokalit v okolí kasáren v Řečkovicích k tranzitu přes Medlánky, nemluvě o jejich devastačním vlivu na krajinu a výletní lokality. Navíc se návrh nového územního plánu vydává jasným směrem v tom, že kolem každé nové silnice je do budoucna nutné počítat také s další výstavbou.

Silnice kolem statku vedle Sýpky

V tzv. kartě lokality v odůvodnění návrhu nového ÚP je pro tuto lokalitu s označením Me-3 požadováno „zajistit dopravní propojení mezi ulicemi V Újezdech a K Babě“. To by znamenalo novou silnici mezi plánovanou výstavbou v areálu statku vedle Sýpky a bytovými domy V Újezdech 4a, Ke Statku 2 a K Babě 1. Tento požadavek je poměrně překvapivý, protože se sice vždy počítalo s obsluhou tohoto území pro výstavbu tzv. v druhé linii v zahradách za domy na ulici Kytnerova, ale ani ve stávajícím ÚP, ani v regulačním plánu se však nepočítalo s napojením této komunikace až do ulice K Babě, proto se přilehlé bytové domy stavěly poměrně blízko. Je přitom zřejmé, že tuto komunikaci by v budoucnu při výjezdu ze sídliště využívala většina automobilů vyjíždějících z ulice Hrázka.

 

Výstavba v Technoparku a prodloužení tramvaje

Největší výstavba je v Medlánkách podle návrhu nového ÚP plánována v lokalitě Technoparku. S administrativou jsme tak nějak počítali, zarážející je však masivní bytové výstavba, kde má bydlet kolem 1.700 nových obyvatel Medlánek, což navyšuje počet obyvatel o závratných 30 % oproti stávajícímu stavu. To bude samozřejmě představovat obrovskou zátěž na stávající infrastrukturu Medlánek, kterou jsou již dnes hojně zvyklí využívat obyvatelé přilehlých lokalit Řečkovic. V rámci rozšíření Technoparku se sice uvažuje o vybudování mateřské školy, nikdo však neřeší přetíženost školy základní, vytíženost centra volného času nebo třeba dětských hřišť. Až příliš to připomíná situaci, kdy bylo budováno sídliště Kouzelné Medlánky. Návrh obsahuje také prodloužení tramvajové trati linky č. 12 k silnici vedoucí do Technoparku od školy, čímž město využilo nesouhlas medláneckých obyvatel s prodloužením trati až k parku, kde nyní na poli u parku vzniknou právě ony bytovky pro stovky nových obyvatel. Současně tak má dojít k omezení rozsahu dříve plánovaného rozšíření Zámeckého parku.


Výstavba kolem ul. V Újezdech

Kolem prodloužené ulice V Újezdech se počítá s masivní výstavbou. Na území Medlánek se jedná o trojúhelník mezi touto prodlouženou ulicí a stávající ulicí K Babě, kde se počítá jednak s bytovými domy a jednak jsou zde plochy smíšené obytné, které je vedle bydlení možné využít také např. pro občanskou vybavenost, maloobchod nebo služby. To vše do výškové úrovně až šesti podlaží (včetně ustoupeného podkroví). Pro lepší představu jde o obdobnou výšku, kterou mají domy V Újezdech 4 až 10. Naše volání po nižší zástavbě tak opět vyslyšeno nebylo. V tomto trojúhelníku na území Medlánek se počítá s bydlením pro 400 nových obyvatel a s pracovními příležitostmi pro 180 pracovníků.

Zásadnější změna se však odehrává podél této nové komunikace za hranicemi Medlánek, kde má v Řečkovicích vzniknout bydlení pro více než 4.000 nových obyvatel a 2.000 pracovníků. Prodloužena má být tramvajová trať jedničky kolem kasáren téměř až k lesu, kde se počítá s novým hřbitovem. Zásadní je také poměrně rozsáhlá rezerva území na pomezí Medlánek a Řečkovic i pod prodlouženou ulicí V Újezdech (B-7), kterou by bylo dle textu návrhu možné aktivovat až po vyčerpání ostatních návrhových ploch bydlení v rozvojové ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice.

 

 

Výstavba v areálu Geofyziky a lokalitě Cihelny

Obě lokality se nachází na hranici Medlánek. Cihelna přitom nelze dopravně napojit jinak než na Medlánky a u Geofyziky by investor dle svého vyjádření také část dopravy svedl do Ovocného sídliště. Nechci se pouštět do polemiky s údaji textové části návrhu, ale údaj o budoucím počtu 700 nových obyvatel se mi zdá značně podhodnocený, když již nyní víme o plánu na téměř sto nových bytů v lokalitě Cihelny a vidíme navrhovanou neuvěřitelně přemrštěnou výškovou úroveň budoucích domů v areálu Geofyziky (až 10 podlaží).

Rezerva pro výstavbu v zahrádkách kolem Turistické

Zvláštní věc se objevila v návrhu jako rezerva pro bydlení, a to celá lokalita zahrádek od křížku na Turistické, po Vycházkovou až ke stromové kapli a do blízkosti studánky v Perglu. Tato rezerva by mohla být aktivována pouze v případě, že „bude na úrovni ZÚR JMK (de facto územní plán kraje) rozhodnuto o trasování D43 na území města“. To sice neznamená, že bude po rozhodnutí o trasování D43 přes Bystrc tato rezerva automaticky přeměněna v plochy bydlení, jak jsem se taky někde dočetl, ale je to taková malá zlomyslnost těch, kteří zadání ÚP připravovali a přitom prosazovali trasu D43 někde kolem Veverské Bitýšky. Tato lokalita zahrádek je sice v některých částech zastavitelná rodinnými domy, ve většině se ale jedná o kopcovitý terén plný úzkých parcel a úzkých cestiček, kde se těžko v budoucnu může podařit zasíťování a zajištění vhodného dopravního napojení. Ulice Vycházková svým charakterem dopravním napojením pro tak masivní výstavbu jistě být nemůže.

Plochy bydlení pod Rysovou

Nové plochy pro bydlení se překvapivě objevily i pod ulicí Rysovou. Jsou to však pozemky města Brna, tak by v úvahu přicházela jen výstavba nějaké občanské vybavenosti. Proto navrhujeme plochy buď nechat jako zeleň, nebo změnit na veřejnou vybavenost (dům pro seniory).

Plochy veřejné vybavenosti nad rybníkem

Mění se plochy veřejné vybavenosti na soukromých pozemcích pod ulicí V Újezdech. Plochy jsou sice větší, ale jsou všechny při silnici a byl tak eliminován zásah do stávajících ploch sportovně rekreačního areálu u rybníka, jak tomu bylo ve stávajícím ÚP. I tak jsou v kolizi se stávající lanovkou a i funkčně a esteticky bychom uvítali zastavitelnou plochu zmenšit.

Biokoridor za rybníkem

V okolí Medláneckého potoka je definováno více ploch zeleně, což je pozitivní. Bezprostřední okolí Medláneckého potoka však ztratilo status oficiálního biokoridoru a jeho ochrana tak byla snížena. Plochy zeleně bychom uvítali také kolem polní cesty, kde jsme v nedávné době uskutečnili rozsáhlé výsadby a která vede z od kasáren do naší lokality v Perglu.

Co nám v návrhu chybí?

Není důležité jen, co návrh obsahuje, ale také to, co v něm postrádáme. Máme za to, že v plánu chybí plocha pro domov pro seniory, která by byla umístěna na městském pozemku, totéž platí i pro školství, a to zvlášť za situace, kdy se má o 40 % navýšit počet obyvatel Medlánek. Mateřská škola je uvažována v lokalitě Technoparku, kde město pozemky má. Chybí také plocha pro ekodvůr, který se aktuálně nachází v místě pozemku zamýšleného pro budoucí radnici s občanskou vybaveností. S ohledem na očekávaný nárůst počtu obyvatel postrádáme také více ploch pro hřiště a sportoviště. Ta se sice dají budovat i v plochách bydlení, u soukromých investorů však bude snaha dosáhnout maximální zastavěnosti jejich pozemků a obecní pozemky pro tyto plochy nám chybí.

Jak se můžeme bránit?

Jedinou možností je bránit se společně a v co největším počtu. Za městskou část určitě budeme podávat připomínky, což povede k dohodovacímu řízení s městem. Připomínky může svým jménem podat každý. Silnější pozici mají vlastníci nemovitostí (pozemků, staveb, jednotek), kteří jsou navrhovanou změnou dotčeni. Vlastníci návrhem dotčených nemovitostí mohou podat námitky, což je procesně silnější nástroj a dotčení vlastníci by jej měli podat místo připomínky. Nemusí se jednat jen o vlastníky nemovitostí návrhem přímo dotčených, ale také o vlastníky nemovitostí sousedících, nebo i vzdálených, jestliže mohou být dotčena jejich práva (např. negativní vlivy z plánované komunikace). K připomínce postačí pouhé stručné věcné vyjádření pořizovatele, zatímco o námitce musí rozhodnout zastupitelstvo města. Bohužel se nám nepodařilo při změně statutu města prosadit, aby bylo rozhodováno o každé námitce samostatně; místo toho rozhodne zastupitelstvo o vypořádání všech námitek jako o jednom celku. Na toto rozhodnutí se uplatňuje přiměřeně úprava rozhodnutí ve správním řízení, především pak co se týče požadavku na adekvátní odůvodnění. Rozhodnutí o námitkách (na rozdíl od vypořádání připomínek) je také samostatně přezkoumatelné v přezkumném a soudním řízení.

Podání námitky nebo připomínky

Připravili jsme pro Vás vzorovou připomínku nebo námitku. V ní prosím zaškrtněte, zda se jedná o připomínku či námitku (omyl v této věci nevadí, v případě, že se svou povahou nebude jednat o námitku, bude posouzena jako připomínka) a z předepsaných připomínek zaškrtněte křížkem ty, se kterými souhlasíte (za nás je samozřejmě ideální zaškrtnutí všech). Prostor je také na Vaše vlastní doplnění či zdůvodnění, které může být v případě většího rozsahu umístěno i na dalším listě, který by měl být z opatrnosti znovu opatřen všemi identifikačními údaji, datem a podpisem. Možné je samozřejmě také formulovat vlastní připomínku či námitku nebo využít interaktivní zadání zde: https://gis.brno.cz/ost/projednani-upd/public/. POZOR, nejpozději lze připomínky a námitky doručit do 24. 6. 2020 poštou, osobně nebo datovou zprávou na adresu Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 676 Brno (e-mail oupr@brno.cz, ID datové schránky: a7kbrrn). Cituji z webu OÚPR: „Pokud občan pošle scan s rukou podepsaným podáním mailem, tak nebude pořizovatel bazírovat na formálním detailu zaručeného elektronického podpisu a podání jako řádně a včas uplatněné zaeviduje. Pokud občan pošle mailem jenom text, tak jej, mimořádně, bude pořizovatel akceptovat jako podání uplatněné včas s tím, že bude občan požádán, aby podání následně podepsal, až bude stav v ČR a situace konkrétního občana dovolovat, aby bylo uplatněné i řádně.“ E-mail s podáním označte v předmětu „připomínka“ nebo „námitka“.

Děkuji za Váš zájem o Medlánky a prosím o Vaši pomoc v podobě účasti na projednání dne 15. 6. na Sýpce a zejména podáním námitky nebo připomínky. Pokud se budete chtít na něco zeptat, neváhejte mě kontaktovat na mailu marek@medlanky.brno.cz.

 

VZOR NÁMITKY/PŘIPOMÍNKY KE STAŽENÍ KLIKNUTÍM NA ODKAZ NÍŽE

(najdete předtištěné jako součást Medláneckého zpravodaje 3/2020 ve schránkách od 22.5.2020)  :

 

PDF :námitka vzor ke stažení

DOC: námitka vzor ke stažení

JUDr. Michal Marek, starosta

 

O autorovi

JUDr. Michal Marek

JUDr. Michal Marek

Starosta MČ Brno-Medlánky

18 komentářů

1 ping

Skip to comment form

 1. Ivo Podracký

  Dobrý den, prosím je někde k dispozici, stanovisko MČ Brno-Medlánky k Návrhu Územního plánu města Brna na které se odkazují námitky?
  Velmi děkuji Ivo Podracký

  1. JUDr. Michal Marek
   JUDr. Michal Marek

   Dobrý den, stanovisko MČ bude přijímat dnes zastupitelstvo. Návrh tohoto stanoviska odpovídá připomínkám, které jsme zveřejnili ve zpravodaji.

 2. Roman Horák

  Dobrý den,
  pane starosto, i když již nebydlíme v Medlánkách, souhlasíme s Vámi deklarovanými připomínkami. Chceme je poslat.
  Ale máme dotaz, zda není lepší zvolit formu zástupce veřejnosti dle stavebního zákona, který by zastupoval nás, obyčejné občany?
  Děkujeme za odpověď.

  Zdraví Roman Horák

  1. JUDr. Michal Marek
   JUDr. Michal Marek

   Dobrý den, zástupce veřejnosti připravujeme.

 3. Arnošt Kuklínek

  Dobrý den,
  sem silně zmaten informacemi v článku a proto se ptám a prosím o vysvětlení, případně o nápravu v článku. Cituji “ masivní výstavba v lokalitě bývalé Geofyziky nad ulicí Purkyňovou,“-něco jako geofyzika při ulici Purkyňova skutečně existovalo? Jako pamětník si pamatuji kde konči ulice Purkyňova a i bývalou budovu Geofyziky, mám pocit že obé má k sobě geograficky ne zrovna blízko, je tomu tak, nebo se pletu? Děkuji za objasnění sobě i dalším spoluobčanům nelhostejným ve věci nového uzemního plánu. S pozdravem Ing. arch.Kuklínek

  1. Kateřina Žůrková
   Kateřina Žůrková

   Dobrý den, děkujeme za upozornění, Geofyzika je samozřejmě nad ulicí Podpěrovou a i tam se místo domů bývalé Geofyziky plánuje velká výšková výstavba pro místo neúnosná.

 4. Tereza Pevná

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli i jako nezletilý občan naší městské části mohu nějak pomoci. Nevím jestli mám právo podat připomínku, nebo jestli něco zmůže má účast na pondělním jednání? Děkuji předem za informace.

  1. Kateřina Žůrková
   Kateřina Žůrková

   Dobrý den,
   Námitku ani připomínku jako nezletilá podat nemůžete. Nicméně Vaše účast na pondělním jednání je určitě žádoucí a nic Vám ani nebrání k tématu případně vystoupit.

 5. JUDr. Jiří Králík

  Pro zahrádkaření v městě Brně je návrh územního plánu prakticky likvidační. Zrušeno má být minimálně 51,73 % plochy zahrádek a 2,78 % plochy zahrádek má být dáno do územní rezervy – to činí více než 100 ha. Z toho cca 35 % plochy má být zastavěno především bytovými domy a vilami převážně pro zbohatlíky a překupníky. Mladí lidé, rodiny s dětmi a středně příjmové skupiny obyvatelstva na ně zpravidla nedosáhnou. A to se tím ještě tvůrci územního plánu chlubí. Například jeden z tvůrců a propagátorů tohoto „návrhu“ pan Ing. Ondřej Nečaský navrhuje zahrádkářům náhradou za více než 100 ha pozemků I. a II. bonity také nepatrné pozemky kamenitého úhoru bez přístupu k vodě na Hádech. Dokonce prohlásil, že parky mají z hlediska veřejné prospěšnosti větší význam než zahrádky. Zřejmě neví, kolik peněz stojí město či MČ založení a údržba takového parku, který nakonec bude využíván především jako výběh pro psy. Zatímco nájemci a vlastníci zahrad do nich vložili a stále vkládají nemalé finanční prostředky, osobní invenci a bezpočet hodin práce. Každoročně po dlouhá desetiletí a po několik generací platí MČ za zahrady nemalé nájemné či daně státu, v zahradách obdělávají půdu a zúrodňují ji bez nároku na uznání či odměnu, a to bez jakékoliv finanční zátěže pro MČ, město či stát. To vše v době úpadku produkce a zvyšování cen ovoce a zeleniny, v době kdy je naléhavým trendem ochlazování městského klimatu prostřednictvím zeleně a zadržování vody v dlouhá desetiletí obdělávané půdě. Zahrady slouží mimo jiné jako zdravotní terapie a azyl pro občany všeho věku a rodiny s dětmi
  v dobách nejrůznějších krizí osobních i celospolečenských. Pochopitelně enormně roste zájem mladých lidí
  o zahrádkaření. Posuďte tedy sami význam zahrádek z hlediska veřejné prospěšnosti.
  Zachování zahrad, jako součásti veřejné zeleně města, je ve shodě s programem diverzity městské zeleně podle modelu EU.

 6. Pavel

  Lze námitky donést na podatelnu ÚMČ Brno Medlánky?

  1. JUDr. Michal Marek
   JUDr. Michal Marek

   Dobrý den, ano, námitky lze přinést na podatelnu radnice, případně je můžete nechat také ve sběrném boxu na stolku před podatelnou nebo také v poštovní schránce vedle vstupu do radnice. Budeme rádi, když při návštěvě radnice využijete rovněž možnost podepsat petici pro zástupce veřejnosti, díky které zmocníte spolek Občané pro Medlánky k podání námitky jménem podepsaných občanů, což nám umožní silnější právní postavení při případných opravných prostředních, než bychom měli jako jednotlivci při podání připomínek a bohužel i než máme jako radnice městské části. Děkuji za to, že se zapojujete. Michal Marek

   1. Pavel

    Děkuji Vám za info. Kdy je deadline pro přinesení námitek na podatelnu?

    poznámka pod čarou: nestálo by za to, až přestane pršet, jít lidem v tomto naproti a udělat u zastávky naproti úřadu nějaký podpisový stolek a sběrné místo námitek/připomínek?

    1. JUDr. Michal Marek
     JUDr. Michal Marek

     Posledním dnem doručení na radnici je 29. 6., abychom to stihli ještě dodat následující den na magistrát. S podpisovým stolkem máte dobrý nápad, ale nemám k němu koho postavit. Proto stačí otevřít dveře na radnici, kde je tento stolek hned za dveřmi a na něm jsou jak formuláře, tak propisky, tak sběrný box. Všichni obyvatelé Medlánek dostali tuto informaci ve zpravodaji. Ale lidé mají samozřejmě i spoustu jiných a mnohdy důležitějších starostí. ideální by bylo, kdyby se našel kdokoli, kdo by obešel své sousedy a podpis formulářové připomínky i petice pro zástupce veřejnosti by od nich zajistil. V případě potřeby dodám každému takovému dobrovolníkovi do schránky vytištěné formuláře. Michal Marek

 7. Kovalová

  Dobrý den,

  je jasné že zachování zelené plochy jako takové, je v Brně dlouhodobě neudržitelné, tlaky z ostatních městských částí jakožto statutárního města Brna není možné ustát. Považuji proto lepší alternativu dovolit lidem udělat si ze svých zahrad a orné půdy stavební pozemky, zahrady, než je zastavět dalšími paneláky a silnicemi. Nechápu proč zastupitelé neustále blokují změnu na stavební pozemky a zahrady. Kdyby zde stály rodinné domy, nemusela by se teď řešit potenciální hrozba silnice a masivní výstavbu paneláků.

  Buďte realisté!

 8. Franta

  „čímž město využilo nesouhlas medláneckých obyvatel s prodloužením trati až k parku, kde nyní na poli u parku vzniknou právě ony bytovky pro stovky nových obyvatel.“

  Tak na tohle se neda rict nic jineho nez „JA JSEM VAM TO RIKAL!“ a nebo jeste lepe replikou z Homolacu „VY BLBOUNI!“. Kdyz nekteri brojili proti saline za parkem, bylo naprosto jasne, ze pokud se tam salina nepritahne ted, tak uz nikdy a ze plochy za parkem se zastavi!!! To, ze se zastavi cela oblast mezi Krpoli a Medlankami bylo kazdemu normalne uvazujicimu cloveku jasne taky.

  Takze si muzete pogratulovat! Sanci obslouzit dnesni Medlanky tramvaji jste znicili. Takze budeme holt jezdit autama, tak stavejte silnice, budou potreba.

  Mala hadanka: Ma to vozovnu, ale salinou se tam nedostanete? Co to je? No prece Medlanky!…

  Take nevim jaky nesouhlas medláneckých obyvatel mate na mysli? Pokud vim, zadne referendum o saline se nekonalo, pouze jakasi anketka u ktere nikdo nekontroloval kdo kolikrat hlasuje a vysledek byl hodne tesny, skoro pul na pul…

  1. JUDr. Michal Marek
   JUDr. Michal Marek

   Dobrý den. Za mě bych tam taky raději viděl tramvaj, protože to byla pro Medlánky příležitost. Opakovaně ale říkáme, že se budeme řídit tím, co si přejí obyvatelé Medlánek. Od toho tu myslím jsme. Proto jsme uspořádali anketu a nějaký názor v ní zvítězil. To že s ním nesouhlasím neznamená, že ho nebudu respektovat. To je demokracie. Máte pravdu, že výsledek byl poměrně těsný. Pro tramvaj hlasovalo cca 650 obyvatel, proti 700. Anketa byla reprezentativní a zúčastnilo se jí přes 30 procent voličů. Anketa se konala v rámci voleb a nikdo dvakrát nehlasoval. Bohužel tehdy zvítězila propaganda, že tramvaj přivede do parku lidi, tak jich tam teď bude bydlet hned vedle parku 1.700 a tramvaj tam stejně pojede, jen bude o 300 metrů dál od parku, než mohla být. Takže kdo bude chtít z města do parku přijet, ten přijede, jen Medlánečtí to budou mít na tramvaj dál o dalších 300 metrů.

   1. Franta

    Tak tomu se rika, abychom se drzeli filmove terminologie, alibi na vode. Pokud maji Medlanky kolem 6 tis. obyvatel a v pochybne anketce (netvrdte opak, byl jsem tam, to nemelo kriteria ani hlasovani v Ugande) hlasovalo proti 700 lidi tak to je mene nez 12 procent a buhvi, jestli to neni jeste mene, kdyz pocet obyvatel stoupa. Tak jestli Vam tohle pripadne demokraticke, tak „Dakujem, neprosim“. To priste muzete prohlasovat, ze anketka byla reprezentativní a zúčastnilo se jí přes 20, 10, 5 procent voličů. A nebo jen rovnou papalasi. No nic, az se za x let bude v ucpanych Medlankach resit, ktery umelec v Medlankach tak dokonale zazdil salinu, jiste si na Vas s laskou vzpomenou…

    1. JUDr. Michal Marek
     JUDr. Michal Marek

     Znovu dobrý den, pane Franto, o hlasování v Ugandě nic nevím. My jsme chtěli znát názor lidí a tak jsme nechali lidi hlasovat v rámci voleb. My jsem s anketou nemanipulovali, což dokládá i její výsledek, kdy náš názor nezvítězil. Předpokládám, že ani vy jste u ankety nijak nepodváděl a není důvod předpokládat, že by podváděli ostatní. Bylo nás tam dost, kteří jsme hlídali, aby nikdo nešel dvakrát. Demokracie není o tom, že si ji prosíme jen tehdy, kdy jsou nám rozhodnutí většiny po vůli. A to ještě s odkazem, že my přece víme nejlíp, co je pro ostatní dobré. Mohli jsme to, jak píšete, rozhodnout pěkně po papalášsku proti vůli vyjádřené lidmi, ale tak k tomu my prostě nepřistupujeme. To rozhodnutí lidí nebylo podle mého přesvědčení správné a já jsem hlasoval pro tramvaj. A cítím samozřejmě za to rozhodnutí odpovědnost i v tom smyslu, že se mi nepodařilo přesvědčit lidi o mém názoru. Opoziční kolegové bohužel zahráli u lidí na strunu strachu z něčeho nového a jejich názor zvítězil. Šířili se i lži o tom, jak se bude muset vykácet spousta stromů v parku a podobně, jistě si to pamatujete. Hezké léto. Michal Marek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *