«

»

Kvě 18

Podpořte nás v boji proti negativním změnám územního plánu

Milí Medlánečtí,

již kolem deseti let intenzivně bojujeme proti tomu, aby se Medlánky změnily v křižovatku silnic mezi Řečkovicemi a Ivanovicemi na straně jedné a Komínem a Bystrcí na straně druhé. Také usilujeme o to, aby se Medlánkám vyhnula další masivní výstavba, protože ji město v minulosti nezvládlo doplnit dostatečnou infrastrukturou včas a máme s rozšiřováním Medlánek negativní zkušenost. A jakmile se podaří jednu malou bitvu vybojovat, hned se objeví další návrh na nesmyslné silnice a přemrštěnou výstavbu. Nejdříve jsme se museli bránit těmto záměrům města obsaženým v konceptu nového územního plánu, poté v rámci aktualizace stávajícího územního plánu, poté v rámci plánu městské mobility, potom se objevil nesmyslný návrh na tzv. obchvat Kníniček, pak přišlo schvalování pokynů pro dopracování návrhu nového územního plánu a dnes tu máme návrh tohoto územního plánu.

V rámci předkládaného textu se dozvíte, jak návrhu nového ÚP rozumět, co přesně město v Medlánkách plánuje, dozvíte se, jak se můžete s námi zapojit do obrany dosavadního charakteru Medlánek a naleznete zde také vzorovou připomínku/námitku, která Vám může toto zapojení usnadnit. Bez Vás to totiž opravdu nezvládneme. Všechny podklady v plné podobě naleznete na stránkách https://kambrno.cz/uzemniplan/ nebo https://upmb.brno.cz/.

 

Co se na nás tedy chystá?

Stručně řečeno, je to silnice v prodloužení ulice V Újezdech přes Řečkovice pod kasárnami až do Ivanovic k Bauhausu, silnice kolem letiště od křížku na ulici Turistické až do Komína  a Bystrce, silnice přes Technopark propojující ulici Purkyňovu s ulicí Hudcovou přímo naproti základní škole, masivní výstavba na polích přímo za Zámeckým parkem (jako součást Technoparku), masivní výstavba v lokalitě bývalé Geofyziky nad ulicí Purkyňovou, vícepodlažní výstavba za Kouzelnými Medlánkami mezi ulicemi V Újezdech a K Babě, velmi masivní výstavba v okolí celé silnice od ulice V Újezdech až do Ivanovic a další věci; jako rezervy a tím pravděpodobně v dalších krocích realizované záměry obsahuje návrh také silnice mezi Medláneckými kopci od konce ulice Purkyňové až ke křížku na ulici Turistickou, pokračování od ulice Turistické přes Vycházkovou, přes zahrady, kolem rybníka, přímo přes stávající dětské hřiště až do ulice V Újezdech (na křižovatku s ulicí Nadační), dále výstavbu podél této silnice v lokalitě zahrad a polí od ulice Turistické až ke stromové kapli a Medláneckému potoku, a dále výstavba pod prodlouženou ulicí V Újezdech.

 

Kdo o novém ÚP rozhoduje?

Úvodem bych ale pro pochopení celého kontextu rád vysvětlil, že i když návrh maluje nějaký ateliér nebo architektonická kancelář (dříve soukromý ateliér ArchDesign, dnes městská Kancelář architekta města Brna), jsou to vždy konkrétní zastupitelé města, konkrétní politici, ucházející se jednou za čtyři roky ve volbách o Vaše hlasy v celoměstských volbách, kteří schvalují záměr nového územního plánu, podle kterého musí být návrh namalován, a následně podle tohoto návrhu schvalují nový územní plán. V Zastupitelstvu města Brna své zastoupení nemáme, i když jsme o něj bojovali. Obraťte se tedy prosím na zástupce stran, které jste do Zastupitelstva města Brna volili, ať slyší Váš názor, a zkuste je přesvědčit, ať mu naslouchají. Rozhodující slovo v tomto procesu mají samozřejmě koaliční strany ODS, KDU, Piráti a ČSSD. Jen na nich záleží. Klíčovou roli potom hraje KDU, která má územní plánování na starosti.

 

Veřejná debata nad návrhem

Pan radní Filip Chvátal, který má za městskou samosprávu přípravu nového ÚP na starosti, ochotně přijal mé pozvání a spolu se zástupci Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a Kanceláře architekta města Brna přijde mezi Vás na veřejnou debatu v rámci zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky v pondělí dne 15. června 2020 od 18 hodin na Sýpce. Přijďte jim prosím ve vší slušnosti a korektnosti v co možná největším počtu říct svůj názor. Nebojte se přijít. Uděláme maximum pro dezinfekci, úklid a větrání prostor a bezpečí všech návštěvníků.

 

Jak návrhu rozumět?

Podstatou územního plánu je, že v podstatě určuje, jak může být která plocha ve městě využita a jaké budoucí využití město plánuje. Území města je proto územním plánem rozděleno do různých funkčních ploch s vlastním označením. Jsou to: B plochy bydlení, C plochy smíšené obytné, V plochy veřejné vybavenosti, W plochy komerční vybavenosti, X plochy nákupních a zábavních center a zvláštních areálů, S plochy sportu, P plochy výroby a skladování, E plochy lehké výroby, T plochy technické infrastruktury, D plochy dopravní infrastruktury, O plochy veřejných prostranství, Z plochy městské zeleně, R plochy rekreace, I plochy zahrádek, K plochy krajinné zeleně, L plochy lesní, A plochy zemědělské, H plochy vodní a vodohospodářské. Ke každému funkčnímu typu plochy je potom stanoveno, jak ji lze konkrétně využívat, resp. co je v daném místě přípustné a co ne, a to formou stanovení pro každý funkční typ plochy hlavního využití, přípustného využití, podmíněně přípustného využití a nepřípustného využití.

Konkrétně např. u plochy B (bydlení) je hlavní využití pro bydlení, přípustné pro občanskou vybavenost, podmíněně přípustná je nerušící výroba a služby a nepřípustná je výroba nebo skladování v kapacitě neúměrné charakteru daného místa.

 

Podmínky využití území

Pro zastavitelné plochy je zpravidla stanoveno také prostorové uspořádání zástavby (např. r – rezidenční nízkopodlažní zástavba, v – volná zástavba, o – omezená zástavba) včetně stanovení povolené výškové úrovně zástavby, definované čísly 1 až 7 (1 až 7 m, 2 až 10 m, 3 až 16 m, 4 až 22 m, 5 až 28 m atd. – vše měřeno po hlavní římsu nebo horní úroveň atiky) a pro některé plochy také specifikace způsobu využití (např. ZOO). Konkrétně např. označení plochy B/r2 znamená, že je zde možné stavět zejména stavby pro bydlení charakteru rezidenční nízkopodlažní zástavby (de facto to, co se nachází ve starých Medlánkách), a to do výškové úrovně 10 metrů, což znamená 3 podlaží a podkroví (větší rodinné domy nebo čtyřpodlažní bytovky s ustoupeným posledním podlažím, jak to vidíme na domech v kouzelných Medlánkách), a např. B/v5 znamená bytové domy sídlištního typu o až deseti podlažích.

 

Na co si dát pozor?

Zřejmě nejdůležitější jsou plochy změn, které jsou ve výkresu označeny v rámci různých funkčních ploch mřížkou. Bohužel ani to neznamená, že se občas ve výkresu nenajdou plochy, jejichž funkční využití se mění, ale jaksi se pozapomnělo tuto skutečnost vyznačit. V Medlánkách je to konkrétně třeba rozšíření plochy bydlení za rybníkem o další pozemky, k nimž je však přístup pouze po cestě kolem rybníka, nebo třeba změna ploch zeleně na plochy bydlení mezi sociálním domem na Jabloňové a ulicí Kuřimskou. Důležité jsou rovněž tzv. rezervy, což jsou plochy ohraničené červenou čárou a označené písmenem, představujícím typ plochy, a pořadovým číslem rezervy. Rezerva znamená, že se počítá s tím, že se do budoucna dané území může využít k účelu, pro který je tato rezerva stanovena. V Medlánkách například lokalita zahrádek u Turistické, pole pod ul. V Újezdech a některé silnice. A co na nás tedy záměr chystá konkrétně? Projdeme si postupně silnice, výstavbu a ostatní.

 

Silnice kolem letiště

Při většině debat s vámi, lidmi z Medlánek, zjišťuji, že máte pocit, že komunikace kolem letiště od ulice Turistické do Komína a Bystrce v návrhu není. To se ale nenechte mýlit. Je to taková malá schovávačka. Ta komunikace není zahrnuta jako dopravní stavba, a proto ji v hlavním výkrese na první pohled neuvidíte. I když i zde je patrné, že stávající „panelka“ se najednou různě rozšiřuje, její plocha je mřížkovaná, což značí, že se v její trase něco mění, a hovoří se o ní jako o veřejném prostranství, což znamená, že zde lze stavět „obslužnou“ komunikaci. Stavba této komunikace je dokonce zahrnuta v textové i výkresové části (v jiném než hlavním výkresu) mezi veřejně prospěšné stavby a počítá se tak s tím, že pro její realizaci budou vyvlastňovány pozemky tak, aby stávající „panelka“ mohla být nahrazena plnohodnotnou silnicí. A to, že není zahrnuta mezi tzv. sběrné komunikace a nenajdete ji v hlavním výkresu, je již jen formální administrativní drobnost, která nebude mít na skutečné využívání této silnice žádný vliv. Takže pozor, s touto silnicí se do budoucna jednoznačně počítá, i když to z návrhu nového ÚP není patrné na první pohled. Když si potom otevřete hlavní výkres a dáte si to do souvislostí s komunikacemi, které v něm vidět jsou, zjistíte, že nám vznikne plnohodnotný dopravní průtah severní částí města od prodejny BAUHAUS k UNI HOBBY (potažmo do Bystrce, na přehradu, do budoucna možná i na novou R43). A nikdo mě nepřesvědčí, že to nebude hojně využívaná komunikace a velký průšvih pro Medlánky a jejich centrum, pro Komín a celou přírodní a rekreační lokalitu kolem letiště. Tvůrci návrhu nového ÚP se mohou sice zaklínat moderními přístupy a hřát se pocitem, že naplňují vzletné učebnicové poučky o „městě krátkých vzdáleností“ a „prostupném městě“ naprosto zbytečným přivedením tranzitující dopravy přímo do centra dosud klidné rezidenční zástavby, ale předvádí brutální a bezohledný urbanismus, jehož škody budou napravovat generace jejich osvícenějších následovníku, pokud to vůbec napravit půjde. I tohle už bohužel v naší lokalitě známe, když „odborníci“ nevyužili možnost vybudovat chybějící centrum Medlánek u křižovatky ulic Kytnerovy a V Újezdech a lokalitu  zničili vybudováním silnice a parkovišť, nebo když se původně Medlánecká cihelna nad ulicí Podpěrovou stala škrtnutím pera Řečkovickou cihelnou, ale v devadesátkách si nikdo z „urbanistů“ při výstavbě Billy a přilehlé bytovky nepohlídal, aby zůstalo i dopravní napojení do Řečkovic, nebo když vyprojektovali celé nové sídliště „Kouzelných“ Medlánek, aniž by mu přičarovali dostatek parkovacích míst. Asi nejvíc zarážející na samotném návrhu ÚP potom je, že se v něm počítá s nákladným budováním obchvatů Maloměřic, Obřan, Slatiny, Přízřenic, Tuřan, Žebětína, Bosonoh, aby se problém s dopravním přetížením vyřešil, přičemž v Medlánkách ho návrh vědomě vyvolává, aniž by se s ohledem na charakter území v budoucnu nabízela možnost řešení této situace obchvatem, jako je tomu jinde ve městě.

 

Silnice do Ivanovic

Navrhovaná sběrná komunikace s označením R/1 má být páteřní sběrnou komunikací pro dopravní obsloužení plánované masivní výstavby v lokalitě za Kouzelnými Medlánkami, v lokalitě řečkovických kasáren a v lokalitě Ivanovic. Tato silnice propojuje centrum Medlánek s křižovatkou u Bauhausu, kde se počítá pravděpodobně s kruhovým objezdem. S ohledem na skutečnost, že bez této komunikace by městem plánovaná výstavba v těchto lokalitách nebyla možná, město dlouhodobě považuje vznik této silnice za neměnnou věc a i v původním konceptu nového ÚP s ní počítalo ve všech třech jeho variantách. Tato silnice je také zahrnuta mezi veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění potřebných pozemků. Pokud bude město trvat na vybudování této silnice za každou cenu, bude klíčové, aby výstavba kolem ní byla méně masivní, než je plánováno, a aby nedošlo na druhé straně Medlánek ke vzniku silnice kolem letiště a propojení těchto dvou komunikací.

Silnice z Technoparku k základní škole

Je označena jako sběrná komunikace Me/1 a její návrh je zdůvodněn zajištěním lokálních vztahů mezi Technoparkem a Medlánkami. Rovněž u této silnice je stanovena možnost vyvlastnění pozemků pod ní. S ohledem na plánované dobudování Technoparku lze předpokládat poměrně velký provoz po této silnici, když jen obyvatel zde má podle plánů města bydlet téměř dva tisíce. Přitom již dnes je problém vyjet ze stávající silnice od zkušebního ústavu na ulici Hudcovu u školy.

Rezerva pro silnice

V návrhu jsou vymezeny také rezervy O-5 a O-6 pro nové silnice z Technoparku vedoucí přímo mezi Medláneckými kopci ke křížku a od křížku přes ulici Vycházkovou a stávající zahrádky přímo přes dětské hřiště za rybníkem až do ulice V Újezdech. Obě silnice mají údajně podle odůvodnění návrhu sloužit zejména jako dopravní obsluha pro případnou výstavbu v lokalitě zahrad pod ulicí Turistickou. Tyto silnice by však jen motivovaly další dopravu z Technoparku nebo nově plánovaných lokalit v okolí kasáren v Řečkovicích k tranzitu přes Medlánky, nemluvě o jejich devastačním vlivu na krajinu a výletní lokality. Navíc se návrh nového územního plánu vydává jasným směrem v tom, že kolem každé nové silnice je do budoucna nutné počítat také s další výstavbou.

Silnice kolem statku vedle Sýpky

V tzv. kartě lokality v odůvodnění návrhu nového ÚP je pro tuto lokalitu s označením Me-3 požadováno „zajistit dopravní propojení mezi ulicemi V Újezdech a K Babě“. To by znamenalo novou silnici mezi plánovanou výstavbou v areálu statku vedle Sýpky a bytovými domy V Újezdech 4a, Ke Statku 2 a K Babě 1. Tento požadavek je poměrně překvapivý, protože se sice vždy počítalo s obsluhou tohoto území pro výstavbu tzv. v druhé linii v zahradách za domy na ulici Kytnerova, ale ani ve stávajícím ÚP, ani v regulačním plánu se však nepočítalo s napojením této komunikace až do ulice K Babě, proto se přilehlé bytové domy stavěly poměrně blízko. Je přitom zřejmé, že tuto komunikaci by v budoucnu při výjezdu ze sídliště využívala většina automobilů vyjíždějících z ulice Hrázka.

 

Výstavba v Technoparku a prodloužení tramvaje

Největší výstavba je v Medlánkách podle návrhu nového ÚP plánována v lokalitě Technoparku. S administrativou jsme tak nějak počítali, zarážející je však masivní bytové výstavba, kde má bydlet kolem 1.700 nových obyvatel Medlánek, což navyšuje počet obyvatel o závratných 30 % oproti stávajícímu stavu. To bude samozřejmě představovat obrovskou zátěž na stávající infrastrukturu Medlánek, kterou jsou již dnes hojně zvyklí využívat obyvatelé přilehlých lokalit Řečkovic. V rámci rozšíření Technoparku se sice uvažuje o vybudování mateřské školy, nikdo však neřeší přetíženost školy základní, vytíženost centra volného času nebo třeba dětských hřišť. Až příliš to připomíná situaci, kdy bylo budováno sídliště Kouzelné Medlánky. Návrh obsahuje také prodloužení tramvajové trati linky č. 12 k silnici vedoucí do Technoparku od školy, čímž město využilo nesouhlas medláneckých obyvatel s prodloužením trati až k parku, kde nyní na poli u parku vzniknou právě ony bytovky pro stovky nových obyvatel. Současně tak má dojít k omezení rozsahu dříve plánovaného rozšíření Zámeckého parku.


Výstavba kolem ul. V Újezdech

Kolem prodloužené ulice V Újezdech se počítá s masivní výstavbou. Na území Medlánek se jedná o trojúhelník mezi touto prodlouženou ulicí a stávající ulicí K Babě, kde se počítá jednak s bytovými domy a jednak jsou zde plochy smíšené obytné, které je vedle bydlení možné využít také např. pro občanskou vybavenost, maloobchod nebo služby. To vše do výškové úrovně až šesti podlaží (včetně ustoupeného podkroví). Pro lepší představu jde o obdobnou výšku, kterou mají domy V Újezdech 4 až 10. Naše volání po nižší zástavbě tak opět vyslyšeno nebylo. V tomto trojúhelníku na území Medlánek se počítá s bydlením pro 400 nových obyvatel a s pracovními příležitostmi pro 180 pracovníků.

Zásadnější změna se však odehrává podél této nové komunikace za hranicemi Medlánek, kde má v Řečkovicích vzniknout bydlení pro více než 4.000 nových obyvatel a 2.000 pracovníků. Prodloužena má být tramvajová trať jedničky kolem kasáren téměř až k lesu, kde se počítá s novým hřbitovem. Zásadní je také poměrně rozsáhlá rezerva území na pomezí Medlánek a Řečkovic i pod prodlouženou ulicí V Újezdech (B-7), kterou by bylo dle textu návrhu možné aktivovat až po vyčerpání ostatních návrhových ploch bydlení v rozvojové ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice.

 

 

Výstavba v areálu Geofyziky a lokalitě Cihelny

Obě lokality se nachází na hranici Medlánek. Cihelna přitom nelze dopravně napojit jinak než na Medlánky a u Geofyziky by investor dle svého vyjádření také část dopravy svedl do Ovocného sídliště. Nechci se pouštět do polemiky s údaji textové části návrhu, ale údaj o budoucím počtu 700 nových obyvatel se mi zdá značně podhodnocený, když již nyní víme o plánu na téměř sto nových bytů v lokalitě Cihelny a vidíme navrhovanou neuvěřitelně přemrštěnou výškovou úroveň budoucích domů v areálu Geofyziky (až 10 podlaží).

Rezerva pro výstavbu v zahrádkách kolem Turistické

Zvláštní věc se objevila v návrhu jako rezerva pro bydlení, a to celá lokalita zahrádek od křížku na Turistické, po Vycházkovou až ke stromové kapli a do blízkosti studánky v Perglu. Tato rezerva by mohla být aktivována pouze v případě, že „bude na úrovni ZÚR JMK (de facto územní plán kraje) rozhodnuto o trasování D43 na území města“. To sice neznamená, že bude po rozhodnutí o trasování D43 přes Bystrc tato rezerva automaticky přeměněna v plochy bydlení, jak jsem se taky někde dočetl, ale je to taková malá zlomyslnost těch, kteří zadání ÚP připravovali a přitom prosazovali trasu D43 někde kolem Veverské Bitýšky. Tato lokalita zahrádek je sice v některých částech zastavitelná rodinnými domy, ve většině se ale jedná o kopcovitý terén plný úzkých parcel a úzkých cestiček, kde se těžko v budoucnu může podařit zasíťování a zajištění vhodného dopravního napojení. Ulice Vycházková svým charakterem dopravním napojením pro tak masivní výstavbu jistě být nemůže.

Plochy bydlení pod Rysovou

Nové plochy pro bydlení se překvapivě objevily i pod ulicí Rysovou. Jsou to však pozemky města Brna, tak by v úvahu přicházela jen výstavba nějaké občanské vybavenosti. Proto navrhujeme plochy buď nechat jako zeleň, nebo změnit na veřejnou vybavenost (dům pro seniory).

Plochy veřejné vybavenosti nad rybníkem

Mění se plochy veřejné vybavenosti na soukromých pozemcích pod ulicí V Újezdech. Plochy jsou sice větší, ale jsou všechny při silnici a byl tak eliminován zásah do stávajících ploch sportovně rekreačního areálu u rybníka, jak tomu bylo ve stávajícím ÚP. I tak jsou v kolizi se stávající lanovkou a i funkčně a esteticky bychom uvítali zastavitelnou plochu zmenšit.

Biokoridor za rybníkem

V okolí Medláneckého potoka je definováno více ploch zeleně, což je pozitivní. Bezprostřední okolí Medláneckého potoka však ztratilo status oficiálního biokoridoru a jeho ochrana tak byla snížena. Plochy zeleně bychom uvítali také kolem polní cesty, kde jsme v nedávné době uskutečnili rozsáhlé výsadby a která vede z od kasáren do naší lokality v Perglu.

Co nám v návrhu chybí?

Není důležité jen, co návrh obsahuje, ale také to, co v něm postrádáme. Máme za to, že v plánu chybí plocha pro domov pro seniory, která by byla umístěna na městském pozemku, totéž platí i pro školství, a to zvlášť za situace, kdy se má o 40 % navýšit počet obyvatel Medlánek. Mateřská škola je uvažována v lokalitě Technoparku, kde město pozemky má. Chybí také plocha pro ekodvůr, který se aktuálně nachází v místě pozemku zamýšleného pro budoucí radnici s občanskou vybaveností. S ohledem na očekávaný nárůst počtu obyvatel postrádáme také více ploch pro hřiště a sportoviště. Ta se sice dají budovat i v plochách bydlení, u soukromých investorů však bude snaha dosáhnout maximální zastavěnosti jejich pozemků a obecní pozemky pro tyto plochy nám chybí.

Jak se můžeme bránit?

Jedinou možností je bránit se společně a v co největším počtu. Za městskou část určitě budeme podávat připomínky, což povede k dohodovacímu řízení s městem. Připomínky může svým jménem podat každý. Silnější pozici mají vlastníci nemovitostí (pozemků, staveb, jednotek), kteří jsou navrhovanou změnou dotčeni. Vlastníci návrhem dotčených nemovitostí mohou podat námitky, což je procesně silnější nástroj a dotčení vlastníci by jej měli podat místo připomínky. Nemusí se jednat jen o vlastníky nemovitostí návrhem přímo dotčených, ale také o vlastníky nemovitostí sousedících, nebo i vzdálených, jestliže mohou být dotčena jejich práva (např. negativní vlivy z plánované komunikace). K připomínce postačí pouhé stručné věcné vyjádření pořizovatele, zatímco o námitce musí rozhodnout zastupitelstvo města. Bohužel se nám nepodařilo při změně statutu města prosadit, aby bylo rozhodováno o každé námitce samostatně; místo toho rozhodne zastupitelstvo o vypořádání všech námitek jako o jednom celku. Na toto rozhodnutí se uplatňuje přiměřeně úprava rozhodnutí ve správním řízení, především pak co se týče požadavku na adekvátní odůvodnění. Rozhodnutí o námitkách (na rozdíl od vypořádání připomínek) je také samostatně přezkoumatelné v přezkumném a soudním řízení.

Podání námitky nebo připomínky

Připravili jsme pro Vás vzorovou připomínku nebo námitku. V ní prosím zaškrtněte, zda se jedná o připomínku či námitku (omyl v této věci nevadí, v případě, že se svou povahou nebude jednat o námitku, bude posouzena jako připomínka) a z předepsaných připomínek zaškrtněte křížkem ty, se kterými souhlasíte (za nás je samozřejmě ideální zaškrtnutí všech). Prostor je také na Vaše vlastní doplnění či zdůvodnění, které může být v případě většího rozsahu umístěno i na dalším listě, který by měl být z opatrnosti znovu opatřen všemi identifikačními údaji, datem a podpisem. Možné je samozřejmě také formulovat vlastní připomínku či námitku nebo využít interaktivní zadání zde: https://gis.brno.cz/ost/projednani-upd/public/. POZOR, nejpozději lze připomínky a námitky doručit do 24. 6. 2020 poštou, osobně nebo datovou zprávou na adresu Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 676 Brno (e-mail oupr@brno.cz, ID datové schránky: a7kbrrn). Cituji z webu OÚPR: „Pokud občan pošle scan s rukou podepsaným podáním mailem, tak nebude pořizovatel bazírovat na formálním detailu zaručeného elektronického podpisu a podání jako řádně a včas uplatněné zaeviduje. Pokud občan pošle mailem jenom text, tak jej, mimořádně, bude pořizovatel akceptovat jako podání uplatněné včas s tím, že bude občan požádán, aby podání následně podepsal, až bude stav v ČR a situace konkrétního občana dovolovat, aby bylo uplatněné i řádně.“ E-mail s podáním označte v předmětu „připomínka“ nebo „námitka“.

Děkuji za Váš zájem o Medlánky a prosím o Vaši pomoc v podobě účasti na projednání dne 15. 6. na Sýpce a zejména podáním námitky nebo připomínky. Pokud se budete chtít na něco zeptat, neváhejte mě kontaktovat na mailu marek@medlanky.brno.cz.

 

VZOR NÁMITKY/PŘIPOMÍNKY KE STAŽENÍ KLIKNUTÍM NA ODKAZ NÍŽE

(najdete předtištěné jako součást Medláneckého zpravodaje 3/2020 ve schránkách od 22.5.2020)  :

 

PDF :námitka vzor ke stažení

DOC: námitka vzor ke stažení

JUDr. Michal Marek, starosta

 

O autorovi

JUDr. Michal Marek

JUDr. Michal Marek

Starosta MČ Brno-Medlánky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *