ZŠ Hudcova

Městská část Brno-Medlánky zřizovatelem jediné základní školy a to ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp.org..

ZŠ Brno, Hudcova 35 má v současné době 450 žáků v celkovém počtu dvaceti tříd, 13 tříd na 1. stupni a 7 tříd na 2. stupni. Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“. Školní družina, která nabízí velké množství různých zájmových útvarů, je tvořena osmi odděleními. Součástí školy je školní jídelna, ve které se stravuje celkem 535 strávníků (žáci, pedagogové i cizí strávníci). Od roku 2007 pracuje na škole školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný a kariérový poradce, metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagogové a v současné době i asistenti pedagoga. Kromě běžných výchovných koncertů, divadelních představení, sportovních soutěží či předmětových exkurzí nabízí škola na 1. stupni každého ročníku pravidelné školy v přírodě a na 2. stupni v jednotlivých ročnících kurzy (adaptační výjezd, kurz Zdraví a sportovní aktivity, Ochrana člověka za mimořádných událostí, lyžařský, ekologický, vodácký a cyklistický kurz). Škola se také zapojuje do různých projektů, které jsou zaměřeny nejenom na konkrétní vyučovací předměty, ale i na oblast prevence rizikového chování, zdravotní prevence či oblast sportu a dopravní výchovy. Více informací naleznete na webových stránkách školy www.zshudcova.cz.

zs-hudcova

 

Dne 4.9.2017 jsme slavnostně otevřeli nové školní hřiště.