↑ Zpět na Úřad

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, upravuje práva  svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Účinnosti nabyl dnem 1. 1. 2000.

Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. vyřizuje kancelář tajemníka ÚMČ Brno-Medlánky a jednotlivé odbory úřadu, jichž se požadovaná informace týká.
Forma žádosti není předepsána, občan může podat žádost ústně, telefonicky, písemně, faxem nebo e-mailem .
Na ústní nebo telefonický dotaz odpoví pracovníci úřadu ústně nebo telefonicky. Pokud občan nepovažuje odpověď za dostačující, musí podat písemnou žádost.

Písemná žádost musí být v souladu s § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tzn., že ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny, tj. podatelna@medlanky.brno.cz .

Úřad poskytne informace do 15 dnů ode dne doručení písemné žádosti.
V případě zákonných důvodů (ochrana osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb….) úřad požadované údaje neposkytne. Pokud úřad žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Za poskytnutí informace může úřad požadovat náhradu vzniklých nákladů viz. sazebník úhrad.
Úřad zveřejňuje v březnu výroční zprávu o poskytování informací.

 

 

Odpovědi na žádosti dle zák. 106/1999 Sb.

Odpovědi na žádosti dle zák. 106/1999 Sb.  – zveřejněné v anonymizované podobě ROK 2023: Dotaz k agendě Stavebního úřadu – Odpověď na žádost ze dne 3. 1. 2023 Dotaz k mediacím využívaným ze strany ÚMČ Brno-Medlánky – Odpověď na žádost ze dne 14. 2. 2023 Dotaz k agendě Stavebního úřadu – Odpověď na žádost ze dne 4. 4. …

Zobrazit stránku »

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu Povinně zveřejňované informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky …

Zobrazit stránku »

Podání žádosti o informaci

Pomocí níže uvedeného formuláře můžete zaslat žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřad městské části Brno-Medlánky. Před odesláním formuláře je nutné zadat jednotlivé údaje, které jsou pro poskytnutí informací vyžadovány dle výše uvedeného zákona. Poskytnutí korektních informací je nezbytnou podmínkou pro kladné vyřízení vaší žádosti. Formulář slouží pouze pro …

Zobrazit stránku »

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací   1)    Pořízení kopií a tisků a)    černobílý tisk a kopírování formát A4 jednostranný           2,-Kč/A4 formát A4 oboustranný            4,-Kč/A4 formát A3 jednostranný           4,-Kč/A3 formát A3 oboustranný            8,-Kč/A3 b)    barevný tisk a kopírování formát A4 jednostranný             8,-Kč/A4 formát A4 oboustranný …

Zobrazit stránku »