Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Povinně zveřejňované informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu
1. Úplný název: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky
2. Důvod a způsob založení: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Statut města Brna – městská část je zřízena jako jedna z 29 městských částí.
3. Organizační struktura: viz schéma organizační struktury úřadu
4. Seznam příspěvkových organizací: MŠ Hudcova, ZŠ Hudcova, viz Školy a organizace
5. Kontaktní údaje a poštovní adresa: Hudcova 7, 621 00 Brno

Fax: 538 706 279


Telefonní spojení na jednotlivé pracovníky


6. Úřední hodiny:

Pondělí  8:00 – 11:30    12:30 – 17:00 hodin

Úterý     8:00 – 11:30 hodin (pouze Czech POINT)

Středa   8:00 – 11:30    12:30 – 18:00 hodin

7. Adresa internetové stránky: www.medlanky.cz

8. Adresa e-podatelny: podatelna@medlanky.brno.cz;  e-mail pro elektronický a zaručený elektronický podpis: podatelna@medlanky.brno.cz

9. Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 19-18628621/0100

10. IČ: 44992785

DIČ: CZ 44992785

11. Rozpočet: viz Rozpočet

12. Žádost o informace: info@medlanky.brno.cz“> info@medlanky.brno.cz a www.medlanky.cz

13. Příjem žádostí a dalších podání: sekretariát a podatelna ÚMČ

14. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: ŽIVOTNÍ SITUACE

15. Nejdůležitější používané právní předpisy:
Bytový odbor, přehled platné legislativy

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník (drobné opravy bytů)

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady, schválená Zastupitelstvem města Brna, dne 24. 1. 2006
Úsek ekonomický odbor, přehled platné legislativy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 526/1990 o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

Výměr pro příslušný rok, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník (drobné opravy bytu)

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady, schválená Zastupitelstvem
Úsek sociálních věcí, přehled platné legislativy

z. č. 94/1963 Sb. o rodině

z. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí

104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte

z. č. 40/2009 Sb. trestní zákoník

z. č. 141/1961 Sb. trestní řád

z. č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže

z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

z. č. 200/1990 Sb. o přestupcích

z. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

z. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví
Úsek životního prostředí, přehled platné legislativy

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění

Zákon č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, v platném znění

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění
Stavební úřad, přehled platné legislativy

zák. č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění

zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění

zák. č. 13/1997 Sb. zákon o pozemních komunikacích v platném znění

zák. č. 254/2001 Sb. zákon o vodách v platném znění

zák. č. 200/1990 Sb. zákon o přestupcích v platném znění
Sekretariát informatika, přehled platné legislativy

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Zákon č.97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění

Zákon č.94/1963 Sb., o rodině, v platném znění

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
16. Sazebník úhrad za poskytování informací najdete zde.

17. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů: rozcestník aplikace střet zájmů