↑ Zpět na Úřad

Rozpočet 2019

Rozpočet MČ Brno-Medlánky pro rozpočtový (kalendářní) rok 2019 byl schválen na 2. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, konaném dne 19. 12. 2018.

Výpis ze Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

§4 (1) Rozpočet územního samosprávného celku (MČ) je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku.

§6 (1) Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, že probíhají mimo rozpočet.

§ 12 (1) Rozpočet územního samosprávného celku se zpracovává a rozepisuje v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

§ 13 (13) Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

§ 15 (1) Územní samosprávný celek uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a vykonává kontrolu svého hospodaření podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu ve veřejné správě po celý rozpočtový rok.

§ 16 (2) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.

Závěrečný účet 2019

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2019 Přehled projednání závěrečného účtu za rok 2019 Závěrečný účet za rok 2019 s přílohami Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2019

Zobrazit stránku »