↑ Zpět na Úřad

Schválený rozpočet 2016

Rozpočet městské části na rok 2016

 Výpis ze Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

  • 4 (1) Rozpočet územního samosprávného celku (MČ)  je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku.
  • 6 (1) Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, že probíhají mimo rozpočet.
  • 12 (1) Rozpočet územního samosprávného celku se zpracovává a rozepisuje v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.
  • 13 (13) Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.
  • 15 (1) Územní samosprávný celek uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a vykonává kontrolu svého hospodaření podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu ve veřejné správě po celý rozpočtový rok.
  • 16 (2) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.

Rozpočet MČ Brno-Medlánky pro rozpočtový (kalendářní) rok 2016 byl schválen na 15. zasedání ZMČ Brno-Medlánky dne 9. 12. 2015.

 

rozpočet 2016 - příjmová část

rozpočet 2016 - výdajová část

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *