↑ Zpět na Rada

Jednací řád RMČ

Jednací řád
Rady městské části Brno-Medlánky

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád Rady městské části Medlánky (dále jen „rada“) upravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“, přípravu, svolání, obsah a způsob jednání rady, rozhodování a zabezpečení úkolů, vyplývajících z usnesení rady.

Článek 2
Postavení a pravomoci rady

Postavení a pravomoci rady vymezuje zákon a obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších OZV statutárního města Brna (dále jen „Statut“).

Článek 3
Členové rady

Radu tvoří starosta / starostka MČ Brno-Medlánky (dále jen „starosta“), místostarosta / místostarostka MČ Brno-Medlánky (dále jen „místostarosta“) a další členové rady volení a odvolávání Zastupitelstvem městské části Brno-Medlánky (dále jen „zastupitelstvo“).

Článek 4
Svolání schůze rady a účast na schůzích rady

1. Schůze rady svolává a řídí starosta, v případě její nepřítomnosti místostarosta nebo jiný člen rady, který byl určen radou k zastupování starosty nebo místostarosty v době jeho nepřítomnosti.
2. V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech může starosta svolat mimořádnou schůzi rady.
3. Schůze rady jsou svolávány písemně, doručením „svolání schůze rady“ s navrženým programem jednání a písemnými materiály všem členům rady nejpozději 3 dny před dnem konání schůze.
4. Schůze rady jsou neveřejné. Schůzí rady se účastní členové rady a tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky (dále jen „tajemník ÚMČ“) s hlasem poradním.
5. K jednotlivým bodům programu schůze mohou být přizváni jejich předkladatelé a zpracovatelé materiálů a předsedové komisí Rady MČ Brno-Medlánky nebo výborů Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky.
O jejich účasti na schůzi rady rozhodne starosta nebo místostarosta.
7. Přizvání dalších osob na schůzi rady rozhodnou členové rady hlasováním.

Článek 5
Příprava schůze rady

1. Koordinaci přípravy písemných materiálů pro jednání na schůze rady zajišťuje tajemník ÚMČ v součinnosti s pracovníky sekretariátu starosty a právníkem úřadu.
2. Předkladateli materiálů na schůze rady jsou členové rady, předsedové komisí, tajemník ÚMČ, příslušní pracovníci zařazení do ÚMČ Brno-Medlánky (dále jen „ÚMČ“) a ti, kteří k tomu byli vyzváni.
3. Uvedení předkladatelé uloží zpracované písemné materiály včetně příloh v elektronické podobě nejméně 7 dnů před dnem schůze rady na sdílený disk W serveru ÚMČ a v případě existence pouze v tištěné podobě je předají pracovnici sekretariátu starosty nebo tajemníkovi ÚMČ, která písemné materiály zkompletuje, zajistí prostřednictvím právníka úřadu kontrolu věcné stránky jejich obsahu a formálních náležitostí, a zašle elektronicky všem členům rady pozvánku.
4. Distribuce materiálů členům rady probíhá elektronicky prostřednictvím úložiště, a to nejpozději 3 dny před termínem schůze.

Článek 6
Schůze rady

1. Začátek schůze bude stanoven ve „svolání schůze rady“.
2. Schůzi rady lze zahájit, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rady.
3. V případě, že do 30 minut po stanoveném začátku schůze rady není přítomna nadpoloviční většina všech členů rady nebo v průběhu schůze jejich počet klesne pod tento stav, ukončí předsedající schůzi a určí náhradní termín k projednání pořadu schůze nebo jeho části.
4. Pořad schůze rady obsahuje
– ověření účasti členů rady,
– určení zapisovatele,
– schválení pořadu schůze,
– vlastní pořad schůze,
– projednání zápisů z komisí,
– kontrolu zápisů a plnění usnesení z minulých schůzí rady a kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
– sdělení a informace členů rady.
5. Každý člen rady může před schválením pořadu schůze navrhnout další body, případně navrhnout vyřazení některého bodu z pořadu schůze. O pořadu schůze pak rozhodne rada hlasováním bez rozpravy.
6. Jednání o věci zařazené na pořad schůze uvede předsedající nebo předkladatel.
7. Předsedající uděluje členům rady slovo k jednotlivým bodům programu schůze v pořadí, jak se o něj přihlásili.
8. Ke slovu je možné se přihlásit, dokud předsedající neudělil závěrečné slovo nebo nebyl stanoven konec rozpravy.
9. Slova se může ujmout pouze ten, komu je předsedající udělil.
10. Ten, komu bylo uděleno slovo, má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávané věci nebo překročí-li časový limit, omezující program schůze, může být na to předsedajícím upozorněn a po opětovném upozornění mu může být slovo odňato.
11. Členové rady mají právo vznášet dotazy a věcné připomínky, žádat o doplnění materiálu a vysvětlení a rovněž předkládat doplňující nebo pozměňující návrhy.
Po členech rady mohou svá doplnění vznést i ostatní přizvaní k jednání.
Předkladateli je udělováno slovo po dobu projednávání jím předloženého bodu pořadu schůze, a to i opakovaně.
12. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen rady. O tomto návrhu dá předsedající hlasovat bez rozpravy.
13. Po rozhodnutí o ukončení rozpravy mají právo na udělení slova pouze ti, kteří byli do rozpravy přihlášeni před jejím ukončením, a dále ti, kteří k projednávané věci dosud v rozpravě nevystoupili. Předkladatel má přitom právo na závěrečné slovo.
14. Člen rady, který se v průběhu rozpravy přihlásí k věcné (faktické) poznámce, dostane neprodleně slovo, nejdéle však na dvě minuty. Stejným způsobem udělí předsedající slovo členovi rady, který upozorňuje na porušení jednacího řádu (připomínka „T“).
15. Ze zasedání je možno pořizovat audiovizuální záznamy pouze po oznámení informace o pořizování záznamu všem přítomným členům rady.

Článek 7
Hlasování

1. Navrhovatelé předloží předsedajícímu své návrhy na usnesení v písemné nebo ústní formě. Tyto návrhy musí mít logickou návaznost na obsah projednávané věci a musí z nich být zřejmé, na čem se má rada usnést.
2. O každém návrhu rozhodne rada hlasováním.
3. Návrhy na usnesení se podávají před zahájením hlasování. Po zahájení hlasování se již k jednotlivým návrhům nevede další rozprava.
4. Na návrh člena rady se hlasuje o jednotlivých částech návrhu usnesení odděleně.
5. Jsou-li k předloženému návrhu na usnesení předloženy protinávrhy nebo pozměňující návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Potom se hlasuje o případných doplňujících návrzích, které nerozporují přijatý návrh.
Vylučuje-li schválený návrh další návrhy, o těchto se již nehlasuje.
6. Členové rady hlasují veřejně, zvednutím ruky, v pořadí pro, proti, zdržel se hlasování.
7. Člen rady je povinen před zahájením hlasování oznámit osobní podjatost. Rada posoudí míru osobního zájmu člena rady a v případě potřeby mu doporučí, aby v předmětné věci nehlasoval.
8. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady.

Článek 8
Usnesení a zápis ze schůze rady

1. Rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům pořadu schůze hned po jejich projednávání. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům projednávané věci, musí být formulováno stručně a přesně a nemá obsahovat obecně stanovené zásady a úkoly, stanovené jiným závazným dokumentem nebo předchozími usneseními rady.
2. Starosta může pozastavit výkon usnesení rady v otázkách samostatné působnosti, má-li za to, že je nesprávné.
Věc pak předloží k rozhodnutí zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.
3. Usnesení rady podepisují starosta a místostarosta na základě platného záznamu ze schůze rady.
4. Usnesení rady se rozesílá všem členům zastupitelstva a kanceláři městských částí Oddělení spolupráce s volenými orgány Magistrátu města Brna.
5. Usnesení rady obdrží tajemník ÚMČ, zaměstnanci zařazení do ÚMČ, interní auditor ÚMČ a dále ti, kterým jsou usnesením uloženy úkoly.
6. Usnesení rady zpravidla obsahuje
– uvedení problematiky,
– schvalovací část,
– ukládací část (v níž jsou adresně zadány konkrétní úkoly a termíny jejich plnění).
7. Úkoly, závěry, opatření a způsob kontroly musí být formulovány adresně a s termíny plnění.
8. Kontrolu plnění usnesení přijatých radou provádí
– rada u usnesení, kdy uložila předložení kontrolní zprávy o plnění, a v případech, kdy uložila úkol členům rady, komisím nebo organizacím zřízeným zastupitelstvem,
– starostka a místostarosta, kteří mají odpovědnost za příslušný úsek činnosti ÚMČ, do jehož působnosti usnesení spadá,
– tajemník ÚMČ v případech, kdy jsou uloženy úkoly zaměstnancům zařazeným do ÚMČ,
– komise podle své náplně činnosti,
– příslušný odpovědný pracovník ÚMČ, do jehož pracovní náplně usnesení spadá svým obsahem.
9. Ze schůze rady se pořizuje do 7 dnů po jejím skončení zápis, který podepisují starosta a místostarosta, příp. v době její/jeho nepřítomnosti člen rady, který byl určen k jejímu/jeho zastupování.
10. Zápisy z jednotlivých schůzí rady jsou pořadově číslovány s indexem kalendářního roku. Současně jsou číslovány jednotlivé body zápisu.
11. Zápis obsahuje
– den a místo schůze rady, dobu jejího zahájení a ukončení,
– jméno předsedajícího a zapisovatele,
– jména přítomných a omluvených členů rady a hostů,
– schválený pořad schůze rady,
– ke každému bodu pořadu schůze rady:
— jméno předkladatele,
— jména diskutujících,
— výsledky hlasování o návrhu usnesení (v případě, že hlasování nebylo jednomyslné, tak je uvedeno jmenovité hlasování jednotlivých členů rady) a konečné znění usnesení, skutečnosti, na jejichž zaznamenání trvá kterýkoliv člen rady,
– podpis starosty a místostarosty nebo jiného člena rady v době její/jeho nepřítomnosti.
12. Ověřené zápisy ze schůzí rady, jejichž součástí jsou „svolání schůze rady“ s pořadem schůze, presenční listiny a veškeré písemné materiály předložené schůzi rady, jsou uloženy na sekretariátu starosty.

Článek 9
Jednání rady distančním způsobem

1. Jednání rady je možné uskutečnit také při distanční účasti všech nebo jenom některých členů rady nebo tajemníka, a to prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference), při němž musí být možné jednoznačné ztotožnění člena RMČ a tajemníka ÚMČ prostřednictvím obrazu i zvuku a interakce s ostatními členy rady a tajemníkem ÚMČ.
2. Člen rady nebo tajemník ÚMČ, který se chce účastnit jednání rady distančně, musí předem o tuto možnost požádat starostu, který rozhodne, zda je taková účast možná, a informuje sekretariát starosty o distanční účasti člena rady nebo tajemníka ÚMČ. Distanční účast člena rady nebo tajemníka ÚMČ zaznamená zapisovatelka v prezenční listině a v zápisu u jména přítomného poznámkou přítomen distančně.
3. Starosta je oprávněn rozhodnout, že jednání rady se uskuteční pouze distančně. V takovém případě se v pozvánce a následně i v zápisu místo konání schůze nahradí informací, že se jednání rady uskuteční, respektive uskutečnilo prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference).

Článek 10
Střet zájmů

Člen rady je jako veřejný funkcionář povinen při jednání rady, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. To neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů. Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než rada přistoupí k hlasování. Oznámení je vždy součástí zápisu ze schůze rady.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky tohoto jednacího řádu schvaluje rada.
2. Dnem účinnosti tohoto jednacího řádu se ruší Jednací řád Rady městské části Brno-Medlánky schválený na schůzi dne 24. 11. 2014.
3. Tento jednací řád nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti od 8. 2. 2022.
4. Rada MČ Brno-Medlánky schválila tento jednací řád na své 81. schůzi, konané dne 7. 2. 2022 pod usnesením č. 09/81).