↑ Zpět na Zastupitelstvo

Jednací řád ZMČ

Jednací řád

Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, přípravu, obsah a průběh jednání zastupitelstva, včetně způsobu, jímž se zastupitelstvo usnáší. Dále vymezuje náležitosti potřebné k rozhodování a způsob kontroly přijatých usnesení a uložených úkolů.
 2. Zastupitelstvo vychází při výkonu své působnosti ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů a z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších OZV statutárního města Brna.

 

 

Článek 2

Zasedání zastupitelstva

 1. Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starosta / starostka městské části Brno–Medlánky (dále jen „starosta“) společně s Radou městské části Brno–Medlánky (dále jen „rada“) a ostatními členy zastupitelstva. Za organizační a technické zabezpečení zasedání odpovídá tajemník úřadu. Organizační a technické zabezpečení zasedání zajišťuje Úřad městské části Brno-Medlánky (dále jen „ÚMČ“).
 2. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva se konají zpravidla v termínech dle harmonogramu schváleného zastupitelstvem na základě doporučení rady.
 1. Zasedání zastupitelstva svolává starosta nebo místostarosta / místostarostka (dále jen „místostarosta“), popřípadě jiný pověřený člen zastupitelstva písemnou pozvánkou tak, aby ji členové zastupitelstva obdrželi nejpozději 7 dnů před termínem jeho konání. Pozvánka se zveřejňuje na úřední desce a vývěsních tabulích ÚMČ nejméně 7 dní před zasedáním zastupitelstva.
 2. Pozvánka obsahuje navržený program zasedání, datum, hodinu a místo konání.
 3. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva, vždy když o to požádá alespoň 1/3 členů zastupitelstva, primátor města Brna nebo hejtman Jihomoravského kraje.Zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena ÚMČ nebo starostovi. Požadavek na svolání zastupitelstva se předává písemně s uvedením předmětu jednání.
 1. Starosta může svolat zasedání také na základě předchozího usnesení zastupitelstva nebo rady k projednání naléhavých záležitostí nebo ke slavnostní příležitosti.
 2. Právo předkládat návrhy k zařazení na program připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové, rada a výbory zastupitelstva.
 3. Návrhy na zařazení dalších bodů do programu zasedání zastupitelstva mohou být podány jeho členy po zahájení zasedání, a to nejpozději před schválením programu. K takovým návrhům musí být připraveny písemné materiály obsahující minimálně návrh usnesení. O zařazení těchto bodů rozhodne po zdůvodnění navrhovatelem zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.

 

Předkladatelé odevzdají písemné podklady tajemníkovi Úřadu městské části Brno-Medlánky (dále jen „tajemník ÚMČ“) nejpozději 10 dnů před datem zasedání zastupitelstva. Tyto podklady budou po ověření tajemníkem ÚMČ zkompletovány a odeslány všem členům zastupitelstva tak, aby je obdrželi alespoň 5 dnů před zasedáním zastupitelstva. Distribuce materiálů navržených k projednání na zasedání zastupitelstva, stejně jako jeho svolávání, mohou být na vyžádání jednotlivých členů zastupitelstva prováděny v elektronické podobě.

 1. Možnost předložení materiálů tzv. „na stůl“ je výjimečná a musí být důvodná. V takovém případě musí členové zastupitelstva dostat přiměřený čas k jejich prostudování.
 2. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Občané zde mohou předkládat své návrhy na usnesení prostřednictvím členů zastupitelstva.

11. Na zasedání zastupitelstva jsou tajemníkem úřadu zváni i zaměstnanci ÚMČ, jejich účast je povinná při projednávání těch bodů programu, které se svým obsahem dotýkají předmětu jejich činnosti.

12. Zasedání zastupitelstva se účastní tajemník ÚMČ, a to s hlasem poradním.

13. ÚMČ může o průběhu zasedání pořizovat audiovizuální záznam – pořízený záznam bude archivován jako příloh zápisu a bude uložen k nahlédnutí u tajemníka ÚMČ.

 

 

Článek 3

Průběh jednání na zasedáních zastupitelstva

 1. Členové zastupitelstva jsou povinni se účastnit každého zasedání zastupitelstva, plnit úkoly, které jim zastupitelstvo uloží, hájit zájmy občanů městské části Brno-Medlánky (dále jen „městská část“) a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jejich funkce.Pokud se člen zastupitelstva ze závažných důvodů na jednání nemůže dostavit, je povinen se předem omluvit starostovi nebo místostarostovi. Předčasný odchod ze zasedání se oznamuje předsedajícímu.
 1. Přítomní členové zastupitelstva se vlastnoručně podepisují do prezenční listiny.
 2. Předsedající zahajuje jednání ve stanovenou hodinu, nejpozději však v době, kdy je v zasedací místnosti přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
 3. Jestliže do 30 minut po oznámeném začátku jednání nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání a starosta svolá náhradní zasedání zastupitelstva do 15 dnů.
 4. Zasedání zastupitelstva řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, případně jiný pověřený člen zastupitelstva.
 5. Předsedající určí v zahajovací části jednání zapisovatele a vyzve členy zastupitelstva k předložení návrhů na dva ověřovatele zápisu – o určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu se hlasuje bez rozpravy.
 6. Předsedající dále navrhne ke schválení předložený program jednání, doplněný o případné další návrhy členů zastupitelstva.
 7. Předsedající řídí zasedání tak, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.
 8. Předsedající dává slovo řečníkům v pořadí přihlášených, kteří se mohou přihlásit o slovo v průběhu rozpravy zvednutím ruky.

Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem mají:

a) členové zastupitelstva,

b) čestní občané statutárního města Brna,

c) občané městské části, kteří dosáhli věku 18 let,

d) fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území městské části nemovitost,

e) fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními příslušníky, jsou v městské části přihlášeny k pobytu, stanoví–li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena,

f) mluvčí organizované skupiny občanů k dané problematice,

g) dotčení ředitelé organizací, zřízených statutárním městem Brnem nebo městskou částí,

h) dotčení vedoucí organizačních složek statutárního města Brna a útvarů Magistrátu města Brna.

Tímto ustanovením není dotčeno právo občana městské části uplatnit na zasedání zastupitelstva ústně připomínky k návrhu rozpočtu městské části a k vyúčtování jejího hospodaření za uplynulý rok ve smyslu ust.§ 16 odst.2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů.

Požádá-li o slovo člen vlády České republiky nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánu Jihomoravského kraje, musí mu být předsedajícím uděleno slovo.

Dále může být na návrh kteréhokoliv z členů zastupitelstva uděleno slovo kterémukoliv hostu, jestliže o udělení slova zastupitelstvo rozhodne hlasováním.

10. Ten, komu bylo předsedajícím uděleno slovo, má promluvit k projednávané věci.

11. Odchyluje-li se řečník od projednávaného tématu, předsedající jej na to upozorní a po opětovném upozornění mu může být slovo odňato.

12. Člen zastupitelstva, který se v průběhu rozpravy přihlásí k technické poznámce nebo k odpovědi na ni, dostane neprodleně slovo. Nemá-li jeho vystoupení charakter technické poznámky, předsedající mu odejme slovo. Stejným způsobem udělí předsedající slovo tomu členovi zastupitelstva, který upozorňuje na porušení tohoto jednacího řádu.

Po zahájení hlasování se již nelze hlásit o slovo a vznášet technické poznámky.

13. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka.

Ruší-li někdo opakovaně zasedání, může být předsedajícím vykázán ze zasedací síně, nejde-li o člena zastupitelstva.

Pokud nedojde k obnovení pořádku, může předsedající zasedání na nezbytně nutnou dobu přerušit.

14. Osoby uvedené v odst. 9 tohoto článku se mohou u předsedajícího hlásit o slovo již před zasedáním nebo v jeho průběhu. O udělení slova je možno požádat jen do okamžiku, než dojde k ukončení rozpravy.

15. Předsedající navrhne ukončení rozpravy a vyzve zastupitele a osoby uvedené v čl. 2 odst. 9 k přihlášení do diskuse. Následně zastupitelstvo rozhodne hlasováním o ukončení rozpravy a každá osoba, přihlášená před ukončením rozpravy do diskuse, dostane možnost se k věci naposledy vyjádřit.

16. Jednání o věci zařazené do programu zasedání zpravidla uvádí předkladatel. Teprve pak předsedající zahájí k tomuto bodu rozpravu.

17. Členové zastupitelstva mají právo vyžádat si k projednávaným otázkám vyjádření vedoucího odboru nebo odpovědného zaměstnance statutárního města Brna, zařazeného do ÚMČ, případně statutárního orgánu příslušné organizace. Dotázaný přednese své vyjádření po výzvě předsedajícího.

18. Návrh usnesení je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

19. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou nebo fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstva, nejpozději však při zahájení projednávání konkrétního bodu. Oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

20. Jednací doba řádného zasedání zastupitelstva je zpravidla od 18:00 hod. do 21:00 hod., přičemž přestávky vyhlašuje předsedající.

21. Po 21.00 hod. rozhodne zastupitelstvo hlasováním, zda bude v jednání pokračovat, nebo zasedání přeruší, případně ukončí.

22. Předsedající přeruší jednání zastupitelstva:

a) na základě rozhodnutí zastupitelstva,

b) na žádost člena zastupitelstva za účelem porady členů zastupitelstva,

c) v případě podle odst. 13 tohoto článku,

d) po uplynutí stanoveného času, nebyl-li projednán celý schválený program zasedání zastupitelstva a zastupitelstvo neodhlasovalo pokračování ani ukončení zasedání a přesunutí neprojednaných bodů na příští zasedání.

Zastupitelstvo hlasováním rozhodne, ve kterém z následujících 15 dní se bude v jednání pokračovat.

23. Předsedající ukončí zasedání zastupitelstva:

a) v případě podle odst. 4 tohoto článku,

b) byl-li program vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo,

c) v případě, že zastupitelstvo schválí ukončení jednání, aniž byl vyčerpán program, přičemž schválí přesun zbývajících neprojednaných bodů na další zasedání zastupitelstva.

24. Stálými body jednání zastupitelstva jsou:

a) kontrola zápisu a plnění usnesení zastupitelstva,

b) kontrola plnění usnesení rady,

c) zprávy z významných jednání, schůzí komisí rady a výborů zastupitelstva,

d) informace ze Sněmu starostů, Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna,

e) dotazy, podněty a připomínky členů zastupitelstva,

f) debata s občany.

 

                                                                                                                       

Článek 4

Změny programu v průběhu zasedání

 1. Návrh na změnu programu v průběhu zasedání může podat písemně kterýkoliv člen zastupitelstva, v případě:

a) zařazení již projednaného bodu programu znovu do programu zasedání,

b) zařazení nového bodu programu, který vyplynul z dosavadního průběhu zasedání, nebo má mimořádnou povahu a nesnese odkladu,

c) změnu pořadí projednávaných bodů oproti schválenému programu.

O návrhu rozhodne zastupitelstvo hlasováním.

 1. Zastupitelstvo může na návrh rady, člena zastupitelstva či občana schválit tzv. pevný bod programu, který se uskuteční v konkrétním čase.
 2. Zastupitelstvo může na návrh člena zastupitelstva v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům.

 

 

Článek 5

Usnesení ze zasedání zastupitelstva a způsob hlasování

 1. K platnému usnesení zastupitelstva nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.
 2. O každém návrhu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním, které následuje po upozornění předsedajícího. Ten také v případě potřeby dá zjistit počet přítomných členů zastupitelstva.
 3. Návrhy na usnesení se podávají písemně před zahájením hlasování. Návrh usnesení předkládá předkladatel návrhu – návrh usnesení je podáván zvlášť nebo je součástí písemných návrhů na usnesení k jednotlivým bodům programu.
 4. Usnesení musí odpovídat projednávané problematice. Závěry, opatření a způsob kontroly je třeba formulovat přesně a stručně. Současně se uvádějí termíny ke splnění ukládaných úkolů a zodpovědné osoby.
 5. Usnesením zastupitelstva se zpravidla ukládají úkoly radě, výborům, členům zastupitelstva, tajemníkovi ÚMČ nebo zaměstnancům ÚMČ.
 6. Usnesení musí být v souladu s právními předpisy a nemá obsahovat zásady nebo úkoly stanovené zákony, zákonnými opatřeními Senátu Parlamentu České republiky, nařízeními vlády České republiky, obecně závaznými vyhláškami nebo jinými právními předpisy.
 7. Na návrh člena zastupitelstva se hlasuje o jednotlivých částech návrhu zvlášť.
 8. Po zahájení hlasování o písemně odevzdaných návrzích se již k jednotlivým návrhům nevede další rozprava.
 9. Pokud byly k danému návrhu předloženy protinávrhy nebo jakékoliv jiné návrhy, které z hlediska významového mění smysl původního usnesení, hlasuje se nejprve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Není-li žádný takový návrh přijat, hlasuje se o předloženém návrhu usnesení. Poté se hlasuje o případných doplňujících návrzích, které nejsou v rozporu se schváleným usnesením. Vylučuje-li přijatý návrh usnesení další návrhy, pak se o nich již nehlasuje.
 10. Není-li navržené usnesení schváleno, může zastupitelstvo na návrh předsedajícího nebo některého člena zastupitelstva rozhodnout o přerušení zasedání a projednání sporné otázky v klubech. Na základě výsledku těchto jednání podá předsedající návrh na další průběh zasedání.
 11. V případě, že se při jednání zastupitelstva objeví nové okolnosti, které vyžadují podstatné přepracování předložené zprávy nebo návrhu na usnesení, rozhodne zastupitelstvo, že o věci bude jednat na svém dalším zasedání.
 12. Právo hlasovat o projednávaných věcech mají pouze členové zastupitelstva.
 13. Zastupitelstvo hlasuje veřejně.

Veřejně se hlasuje zvednutím ruky v pořadí: pro, proti, zdržel se hlasování.

V případě voleb může zastupitelstvo hlasovat tajně, pokud o tomto způsobu rozhodne hlasováním. Návrh na tajnou volbu může podat kterýkoliv z členů zastupitelstva.

Pokud zastupitelstvo rozhodne o tajné volbě, hlasuje se prostřednictvím hlasovacích lístků.

14. Vznese-li kterýkoliv člen zastupitelstva bezprostředně po hlasování, nejpozději však před zahájením projednávání následujícího bodu jednání, pochybnost o správnosti součtu hlasů, výsledku nebo způsobu hlasování, nechá předsedající hlasování opakovat.

15. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že oznámí počet hlasů vyslovujících se pro návrh a proti návrhu a sdělí, kolik členů zastupitelstva se zdrželo hlasování. Na základě výsledků hlasování předsedající vyhlásí, zda návrh byl nebo nebyl přijat.

16. V případě tajných voleb vyhlašuje výsledky předseda volební komise oznámením celkového počtu platných hlasů a počtu hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. Počet členů volební komise včetně předsedy je stanoven na tři a jsou voleni aklamací.

17. Usnesení ze zasedání zastupitelstva se vyhotovuje do 7 dnů po jeho skončení a po ověření a podepsání je rozesílá ÚMČ všem členům zastupitelstva, tajemníkovi ÚMČ, zaměstnancům ÚMČ, dále kanceláři městských částí Oddělení spolupráce s volenými orgány Magistrátu města Brna a vedoucím organizací, zřízených městskou částí, jestliže se jich týká.

18. Usnesení ze zasedání zastupitelstva podepisuje starosta, místostarosta a zvolení ověřovatelé zápisu.

 

 

Článek 6

Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky

 1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, podněty a připomínky na radu, ostatní členy zastupitelstva, tajemníka ÚMČ, předsedy výborů, vedoucí odborů a ředitele či vedoucí organizací zřízených městskou částí.
 2. Členové zastupitelstva podávají dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky výhradně v době vymezené pořadem jednání. Činí tak ústně, nevyžaduje-li povaha projednávané věci písemnou formu spojenou s přednesením; případný text dotazu, podnětu nebo připomínky se přikládá k zápisu ze zasedání.
 3. Je-li přítomen adresát dotazu, podnětu nebo připomínky, je povinen k ní zaujmout stanovisko nebo podat vysvětlení, je povinen odpovědět písemně, bude-li o to požádán, a to do 30 dnů po zasedání zastupitelstva. Není-li přítomen, musí odpovědět písemně do 30 dnů po zasedání zastupitelstva.
 4. Vysloví-li člen zastupitelstva s vyřízením dotazu, podnětu nebo připomínky nespokojenost, zaujme k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání.
 5. Za evidenci podaných dotazů, podnětů nebo připomínek odpovídá tajemník ÚMČ, za jejich vyřízení odpovídá tajemník ÚMČ, týkají-li se zaměstnanců statutárního města Brna zařazených do ÚMČ.
 6. Za vyřízení dotazů, podnětů nebo připomínek adresovaných radě odpovídá starosta.

 

 Článek 7

Různé

 1. V rámci stálého bodu jednání zastupitelstva různé mají členové zastupitelstva právo vznášet návrhy usnesení, dotazy, náměty a připomínky.

 

Článek 8

Kontrola plnění usnesení

 1. Ten, komu je usnesením zastupitelstva uložen úkol, je povinen ve stanoveném termínu předložit zprávu o jeho plnění zastupitelstvu.
 2. Kontrolu plnění usnesení a úkolů uložených zastupitelstvem provádí kontrolní výbor zastupitelstva a zastupitelstvo.

  

Článek 9

Zápis z jednání zastupitelstva

 1. Zapisovatel pořídí zápis ze zasedání zastupitelstva do 7 dnů po jeho skončení. Ověřovatelé ověří zápis nejpozději do následujících 3 dnů po jeho vyhotovení. Po ověření zápisu ověřovateli jej podepisuje starostka nebo místostarosta. Tento dokument je uložen u tajemníka ÚMČ k veřejnému nahlédnutí.
 2. Zápis ze zasedání zastupitelstva obsahuje:

a) pořadové číslo jednání a den a místo jednání,

b) hodina zahájení a ukončení,

c) hodina a doba přerušení

d) jména předsedajících,

e) počet přítomných členů zastupitelstva, vč. změn v průběhu zasedání,

f) schválený program jednání,

g) jména řečníků, kteří se zúčastnili rozpravy,

h) podané návrhy, průběh a výsledky hlasování ve tvaru pro, proti, zdržel se včetně jmen zastupitelů, kteří hlasovali pro jednotlivé volby (jmenný seznam zastupitelů a jakým způsobem hlasovali je v zápise uveden přímo u daného hlasování – např. formou seznamu jmen u každé z voleb pro / proti / zdržel se),

i) deklarované střety zájmů

j) podané dotazy, podněty a připomínky, včetně jmen tazatelů a navrhovatelů a včetně informace o způsobu jejich vyřízení

k) přijatá usnesení včetně jejich čísla

l) skutečnosti, na jejichž zaznamenání trvá kterýkoliv člen zastupitelstva

m) jména zvolených ověřovatelů zápisu a usnesení a jména zapisovatelů.

3. Jednotlivá usnesení nabývají platnosti dnem schválení. Účinnosti nabývají dnem podpisu zápisu starostou, není-li v textu usnesení nebo v jeho příloze uveden termín pozdější.

4. Námitky proti obsahu zápisu může vznést kterýkoliv člen zastupitelstva. Tyto námitky se předkládají písemně.

5. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání.

6. Zápis ze zasedání zastupitelstva bude nejpozději do 21 dnů po skončení jednání zastupitelstva uveřejněn v anonymizované podobě na webových stránkách MČ Brno Medlánky.

 

Článek 10

Politické kluby zastupitelů

 1. Zastupitelé zvolení do zastupitelstva se mohou sdružovat do politických klubů, a to zpravidla podle příslušnosti k politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, mohou vytvořit též klub nezávislých členů zastupitelstva.. Ustavení politického klubu, jeho název a jmenovitý seznam členů politického klubu a jeho předsedu je nutno oznámit na ustanovujícím zasedání příp. na kterémkoliv dalším zasedání zastupitelstva.
 2. Politický klub, reprezentovaný jeho předsedou, vyjadřuje jednotné resp. většinové názory členů toho kterého politického klubu.
 3. Požádá-li předseda politického klubu o přestávku při zasedání zastupitelstva za účelem porady, předsedající jeho návrhu bez hlasování vyhoví. Takto vyhlášená přestávka na poradu politického klubu může být vyhlášena k jednomu bodu programu tím kterým politickým klubem pouze jedenkrát, přičemž max. délka přestávky činí 10 minut (pokud zastupitelstvo neodhlasuje jinak).

  

Článek 11

Závěrečná ustanovení

 1. Všechny změny a doplňky Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky podléhají schválení zastupitelstvem.
 2. Tímto Jednacím řádem Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky se ruší dosavadní jednací řád schválený na 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky dne 13.6.2011.
 3. Tento jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky, konaném dne 8. 12. 2014 a nabývá účinnosti dnem 9. 12. 2014.