↑ Zpět na DOPRAVNÍ ÚSEK

Metodické doporučení pro udělení vyhrazeného parkování

Metodické doporučení OD MMB pro udělování souhlasu k vyhrazenému parkování pro osoby se zdravotním postižením

Toto metodické doporučení se vztahuje k ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), zvláštní užívání komunikace formou zřizování vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením.

Pokud je vyhrazováno parkovací stání na účelové komunikaci formou pronájmu či výpůjčky, lze tuto metodiku přiměřeně aplikovat i k těmto účelům a to pouze pokud jde o kritéria výběru žadatele níže uvedená.

Podmínky pro postup (pro držitele „držitele průkazu ZTP a ZTP/P) výkonu samosprávy (rozhodování o udělování souhlasu či nesouhlasu ke zvláštnímu užívání v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. f) Statutu města Brna):

  • vyhrazené parkovací místo se musí vztahovat vždy k trvalému bydlišti žadatele (vychází z ustanovení § 67 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, kde je uvedeno, že silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště), který nemá jinou možnost parkování (např. garáž  či jiné parkování na vlastním pozemku před domem apod.)
  • žadatel musí být řidičem (tzn. držitelem platného řidičského oprávnění příslušné skupiny a musí splňovat všechny náležitosti, tzn., že v případě dosažení věku dle zákona, musí mít  i platné lékařské potvrzení – § 87 zákona č. 361/2000 Sb.)
  • žadatel musí být vlastníkem, event. provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu vozidla, pro které žádá vyhrazené parkování, resp. musí prokázat právní zájem na užívání vozidla (např. smlouva o dlouhodobém užívání vozidla z půjčovny apod.),
  • souhlas s vyhrazeným parkováním je možné udělit rodičům pečujícím o osobu nezletilou, přičemž tato nezletilá osoba je trvale omezená v pohybu a odkázána na „vozík“, resp. rodinným příslušníkům event. opatrovníkovi ve společné domácnosti, který o takovou osobu pečuje,
  • souhlas ke zřízení vyhrazeného parkování je udělován osobě, která je trvale pohybově postižená, resp. odkázána na pohyb pomocí invalidního vozíku, resp. zákonnému zástupci,
  • v ostatních případech mohou být povolena vyhrazená parkování pro osoby se zdravotním postižením pouze ve zvlášť závažných a odůvodněných případech s ohledem na místní podmínky a rozsah zdravotního postižení, přičemž tyto důvody musí být zkoumány opakovaně každý rok,
  • na vyhrazené parkování nemají nárok rodinní příslušníci, kteří dojíždí pečovat o osobu se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP ZTP/P, ani rodinní příslušníci, kteří s osobou bydlí ve společné domácnosti, pokud to nevyžadují zvlášť odůvodněné a závažné případy, přičemž tyto důvody musí být zkoumány opakovaně každý rok,
  • souhlas musí být dán na dobu určitou a to vždy na 1 rok, poté se podmínky opět přezkoumávají, souhlas je vyžadován opakovaně vždy na dobu 1 roku.

Výše uvedenými postupy nejsou dotčena obecná ustanovení a postupy podle správního řádu a ve vztahu k vyřizování žádostí ani příslušnost v souladu se statutem města Brna.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *