↑ Zpět na DOPRAVNÍ ÚSEK

Zvláštní užívání komunikace

AKTUÁLNĚ :  Na veřejně přístupné účelové komunikaci NN 125 spojující ul. Turistickou a Purkyňovou byla dne 16.8.2022 zrealizovaná instalace dopravního značení B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou  tabulkou E 13 „MIMO VOZIDLA S POVOLENÍM ÚMČ“ dle opatření obecné povahy stanovení místní úpravy  provozu na pozemních komunikacích vydaného Odborem dopravy Magistrátu města Brna. Pro vydání povolení je nutné  podat na  ÚMČ žádost o povolení vjezdu s uvedením důvodu, event. přiložit doklady prokazující nutnost vydání povolení.

Můžete využít přiložený vzor nebo použít žádost vlastní.

Zvláštní užívání komunikace

1   Identifikační číslo

2   Kód

082

3   Pojmenování (název) životní situace

Zvláštní užívání komunikace /ZUK/ např. zábor chodníku nebo vozovky, výkop v

chodníku nebo vozovce, umístění mobilního prodejního stánku, umístění kontejneru apod.

4   Základní informace k životní situaci

Žádost o ZUK musí být podána na příslušném formuláři vydaném silničním správním úřadem /SSÚ/ ÚMČ Brno – Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno

5   Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o ZUK je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba

6   Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V žádosti musí být uvedeno:

– o jakou komunikaci se jedná

– zda se jedná o chodník nebo vozovku, nebo silniční zeleň

– důvod záboru nebo výkopu

– přesný termín od – do  požadovaného záboru

– plošný rozsah záboru

– jméno a příjmení zodpovědné osoby, její telefon, adresa,

– u právnických osob identifikační číslo /IČ/

– u fyzických osob datum narození,

V případě zásahu do vozovky, kdy je nutno zásah opatřit dopravním značením, nutno

doložit:

-„stanovení dopravního značení“, tj. situační nákres dopravního značení potvrzený

provozním oddělením Odboru dopravy MMB a policií ČR-DI

-vždy musí být doložen písemný souhlas správce komunikace tj. Brněnských komunikací a.s., Renneská 1a, Brno

7   Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení

řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno –

Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno.

8   Na které instituci životní situaci řešit

– místní komunikace základního komunikačního systému (trasy městské hromadné

dopravy) a k nim přilehlých chodníků řeší MMB odbor dopravy Kounicova 67, 601 67

Brno

– ostatní místní komunikace – příslušný úřad městské části

9   Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zvláštní užívání ostatní místní komunikace lze řešit na SSÚ MČ Brno – Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno, v úřední dny pondělí 8.00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 – hod. a středa, 8.00 – 11:30 a 12:30 – 18.00 hod. v naléhavých případech v neúřední dny po tel. domluvě

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou

-2x situace s vyznačením rozsahu záboru nebo výkopu 1:500

-souhlas správce – akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno

-kopie stavebního povolení, ohlášení

-v případě nutnosti „stanovení přechodné úpravy dopravního značení“ vydané odborem dopravy MMB v 5 ti vyhotoveních a potvrzené Policií ČR-DI

– splnění ohlašovací povinnosti dle vyhl. SMB č. 8/2009 v případě výkopových prací, jejichž rozsah přesahuje délku 10m nebo plochu 20m2.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti lze získat SSÚ ÚMČ Brno – Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno,  v úřední dny pondělí 8.00 – 11:30 a 12:30 – 17.00 hod. a středu 8.00 – 11:30 a 12:30 – 18.00 hod. nebo na www.medlanky.cz

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je odvislý od délky trvání

zvláštního užívání:

-do 10 dnů – 100,-Kč

-od 10 dnů do 6 měsíců – 500,-Kč

-od 6 měsíců do 1 roku – 1.000,-Kč

V případě záborů komunikačních ploch jsou úřady městských částí vyměřovány místní

poplatky za m2 a den. Výše těchto poplatků je stanovena v příloze vyhlášky SMB č. 20/2010 o  místních poplatcích

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízené dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve

složitějších případech 60dnů od zahájení řízení

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

– Správce komunikace – Brněnské komunikace a.s.

– Policie ČR DI

– Dopravní podnik města Brna a.s. v případě komunikací s provozem MHD

15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

– v případě nutnosti provádění výkopu v termínu od 1.12.-28.2 zařazení stavby do koordinačního harmonogramu a souhlas MMB odboru technických sítí

16 Elektronická služba, kterou lze využít

 

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích v platném znění

18 Jaké jsou související předpisy

vyhláška č. 104/1997 Sb.,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění, zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

– vyhláška SMB č. 8/2009  o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranství ve městě Brně

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k odboru dopravy

Magistrátu města Brna, Kounicova 67, a to podáním učiněným prostřednictvím

ÚMČ Brno –  Medlánky

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek zvláštního užívání komunikace, vydaných v

rozhodnutí jsou uplatňovány v souladu s ustanovením § 42a, 42b  zák. č. 13/1997 Sb., v platném znění

21 Nejčastější dotazy

 

22 Další informace

 

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z

jiných zdrojů nebo v jiné formě

Příslušné informace je možné získat také na odboru dopravy Magistrátu města Brna,

Kounicova 67, 601 67 Brno

24 Související životní situace a návody, jak je řešit

25 Za správnost popisu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá SSÚ ÚMČ Brno – Medlánky

26 Kontaktní osoba

Ivana Kokrdová

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

5.3.2015

28 Popis byl naposledy aktualizován

5.3.2015

29 Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

2 komentáře

 1. Pavel Kudláč

  Dobrý den,
  Nelze mi stáhnout žádost ZUK-výkopové práce.Stránka nenalezena.
  S pozdravem,
  Pavel Kudláč

  1. Dobrý den,
   děkujeme za upozornění. Formulář byl opraven a je již ke stažení.

Napsat komentář: Simona Magdová Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *