Poplatky ze psů

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

 

 

01.       Identifikační číslo návodu

02.       Kód

 

03.       Pojmenování (název) životní situace

Poplatek ze psů

 

04.       Základní informace k životní situaci

Přihlášení psa, odhlášení psa, ztráta známky, změna údajů držitele

 

05.       Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci místního poplatku jedná fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má svůj trvalý pobyt nebo sídlo na území MČ Brno-Medlánky.
Držitelem psa je osoba, která psa vlastní, která se o psa stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem.

 

06.       Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek vybírá úřad městské části.

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému správci.

 

07.       Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Poplatník je povinen podat písemné ohlášení k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností (tzn. podat písemné odhlášení psa). Nejlépe je tuto skutečnost prokázat řádným dokladem např. potvrzení o úhynu psa vystavené veterinářem, změnu trvalého bydliště platným občanským průkazem atd. Nutno vrátit známku. Doporučuji osobní návštěvu u správce poplatku, který s vámi vše ochotně vyřídí, pomůže s vypsáním potřebných formulářů, vypočítá sazbu místního poplatku a seznámí vás s povinností poplatníka.

 

08.       Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části města Brna

Brno-Medlánky

Hudcova 7

621 00 Brno

 

09.       Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úsek správy poplatků, přízemí, dveře číslo 8

Správce poplatku: Ivana Kokrdová

Úřední hodiny: pondělí  8,00 – 17,00 hod.

středa    8,00 – 18,00 hod

Tel. č.: 538 706 250

 

 

 

10.       Jaké doklady je nutné mít s sebou

1) průkaz totožnosti (kontrola osobních dat)

2) doklad o přiznání důchodu (nižší sazba poplatku)

3) doklad o převzetí psa z útulku

Poplatník je povinen při plnění své ohlašovací povinnosti sdělit správci poplatku své plné jméno (název), bydliště (sídlo organizace), datum narození, (IČ)podnikatelský subjekt, adresu pro doručování, telefon.

 

11.       Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

U správce poplatku poplatník vypíše osobně formuláře

a) Přiznání k místnímu poplatku ze psů

b) Odhlášení psa

 

12.       Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Základní sazba místního poplatku ze psů v MČ Brno-Medlánky je:

1)      bytový dům:

1.200,-Kč/rok/1 pes

1.800,-Kč/rok/za druhého a každého dalšího psa

2)   rodinný dům:

400,-Kč/rok/1 pes

600,-Kč/rok/ za druhého a každého dalšího psa

3)      poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je  jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu:                                    200,-Kč/rok/1 pes.

300,-Kč/rok/ za druhého a každého dalšího psa

 

Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet městské části bez vyměření  nejpozději do 31. března každého roku.  Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti t.j. po 31.březnu každého roku, je poplatek splatný nejpozději do 15.dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu. Osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Dále od poplatku jsou osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, osoby závislé na pomoci jiné osoby, osoby, které mají v držení psa z útulku po dobu jednoho roku od data jeho převzetí z útulku a držitelé záchranářských psů.

 

Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Medlánky, složenkou nebo bankovním převodem. Správce poplatku přidělí poplatníkovi variabilní symbol, který používá po celou dobu evidence.

 

13.       Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník je povinen podat písemné ohlášení k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností. Týká se i poplatníků od poplatku osvobozených. Správce poplatku vyřídí s poplatníkem vše osobně ihned v den podání oznámení.

 

17.       Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 13/2015.

 

 

18.       Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech.

 

19.       Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Je-li vystaven platební výměr /hromadný předpisný seznam/, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat odvolání a to ve lhůtě 30-ti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti jak to ukládá § 112 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Další lhůty se odvíjí dle průběhu řízení.

 

20.       Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří ÚMČ Brno-Medlánky poplatek platebním výměrem, nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může ÚMČ zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Za porušení povinnosti nepeněžité povahy, stanovené vyhláškou č. 13/2015 o místních poplatcích,(např. ohlašovací povinnost), může správce poplatku uložit pokutu podle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů.

 

21.       Nejčastější dotazy

Kdo přihlašuje psa? Psa přihlašuje fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.

Od jakého věku je povinnost přihlásit psa? Pes se přihlašuje do 15 dnů od převzetí do péče a poplatek za něj se hradí od 3 měsíců věku psa.

Jak vysoké jsou poplatky ze psů v MČ Brno-Medlánky?  Viz bod 12

 

23.       Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Osobní návštěvou na ÚMČ Brno-Medlánky nebo na tel. čísle 538 706 250.

 

25.       Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Brno-Medlánky, úsek správy poplatků

26.       Kontaktní osoba

Ivana Kokrdová, správce místního poplatku ze psů

27.       Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2016

28.       Popis byl naposledy aktualizován

18.04.2016

29.       Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

4 komentáře

Skip to comment form

 1. Dalibor Barták

  Dobrý den.
  Prosím zašlete bankovní kontakt pro zaplacení poplatku za psa. Velice děkuji a přeji hezký den.
  Dalibor Barták

  1. Kateřina Žůrková
   Kateřina Žůrková

   Dobrý den,
   předali jsme dotaz odpovědné pracovnici, ozve se Vám s podklady pro platbu.

 2. Viera Bučková

  Zdravím
  jsem občanem Medlánek, platím za svého malého psa a mám obavy zajít na výběh, který je dost často obsazen majiteli velkých plemen, který si tady pokouří a popovídají a nemají pocit, že by mohli, obzvlášt ve večerních hodinách od 17.00 uvolnit místo i pro menší rasy.
  Může UMČ s tabulkou s rozvrhem pro menší a větší rasy sdělit majitelúm psů doporučit dobu venčení dle časových návrhú, aby nedocházelo k negativním reakcím majitelú, na základě“ silnější vyhrává“.??
  Děkuji

  1. Kateřina Žůrková
   Kateřina Žůrková

   Dobrý den,
   žádné regulace výběhů neplánujeme, stejně jako je neděláme ani u hřišť a sportovišť, předpokládáme, že se lidé dokáží domluvit při využívání veřejného mobiliáře mezi sebou a nepotřebují v tomto směru nařízení „shora“. Děkujeme za pochopení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *