↑ Zpět na Přestupky

Oznámení spáchání přestupku

Přestupky – oznámení spáchání přestupku

 

1. Identifikační číslo

——

2. Kód

PRE_01

3. Pojmenování (název) životní situace

Přestupky – oznámení spáchání přestupku

4. Základní informace k životní situaci

Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“). Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok (jednání v nutné obraně nebo v krajní nouzi), jestliže tímto jednáním nebyl způsobem zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba přestupkem postižená, případně poškozená, nebo její zákonný či právní zástupce respektive ten, kdo se o spáchání přestupku dozvěděl.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Přestupek je nutné oznámit písemně nebo ústně na příslušném Obvodním oddělení Policie ČR, Městské policie, nebo na Úseku pro projednávání přestupků ÚMČ Brno-Medlánky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámením přestupku, ve kterém musí být uvedeno:

kdo je postiženou osobou (vůči komu směřovalo jednání)

koho navrhovatel označuje za pachatele

kde a kdy se stal přestupek

jakým způsobem měl být přestupek spáchán

čím je spáchání přestupku prokazováno (svědci, listinné a jiné důkazy)

Obecně se přestupky projednávají na základě oznámení z úřední povinnosti, za podmínky, že došlo k porušení zákona, oznamované jednání má znaky přestupku a přestupek spáchala fyzická osoba.

Výjimku tvoří přestupky projednávané pouze na návrh. Jedná se o tyto přestupky:

proti občanskému soužití – ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti, jiné hrubé jednání,

proti bezpečnosti na provozu na pozemních komunikacích – způsobení dopravní nehody při níž dojde k usmrcení nebo zranění osob,

proti majetku – krádež, zpronevěra, podvod, zničení nebo poškození cizí věci, neoprávněné přisvojení si nebo užívání cizí věci, ukrytí nebo převod cizí věci získané přestupkem.

Uvedené přestupky spáchané mezi osobami blízkými lze projednat jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce, nebo opatrovníka. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel, další osoby v poměru rodinném a obdobném se pokládají za blízké osoby pouze tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní. Návrh je nutný vždy u přestupků spáchaných ublížením na cti urážkou.

Navrhovatel může vzít svůj návrh na zahájení řízení před vydáním rozhodnutí kdykoliv zpět, přičemž v tomto případě však musí uhradit náklady řízení, které jsou stanoveny částkou 1.000 Kč. V případě, že bude třeba přizvat do řízení znalce, tyto náklady mohou dosáhnout až 6.000,- Kč. Náklady správního řízení platí navrhovatel i v případech, kdy spáchání skutku nebylo obviněnému prokázáno, skutek nespáchal obviněný ze spáchání přestupku, případně nejedná-li se o přestupek nebo nedostaví-li se navrhovatel bez omluvy k ústnímu jednání.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00  Brno nebo Policie ČR, Městská policie Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oznámení o přestupku lze podat v prvé řadě na Policie ČR, Městské policii Brno, dále

poštou na ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno,

elektronicky na adresu podatelna(zavináč)medlanky.brno.cz, opatřeno zaručený elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb,

elektronicky na adresu podatelna(zavináč)medlanky.brno.cz, nebo faxem bez zaručeného elektronického podpisu, za podmínky, že bude do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu, případně doplněno zaručeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb,

doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Medlánky, případně na ÚMČ Brno-Medlánky, Úsek pro projednávání přestupků.

Podání o přestupku lze učinit kdykoliv od spáchání přestupku před uplynutím 1 roku. Jinak je tomu u přestupků projednávaných pouze na návrh postižené osoby. Návrh lze podat nejpozději do                  3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o přestupku dozvěděl (den spáchání přestupku), nebo se dozvěděl o postoupení orgánem činným v trestním řízení.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ústním jednání doklad totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Úsek pro projednávání přestupků zahájí řízení nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o přestupku, a ukončí rozhodnutím do 60 dnů od zahájení řízení. Tato lhůta může být z důležitých důvodů prodloužena.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

osoba obviněná ze spáchání přestupku,

navrhovatel, na jehož návrh bylo řízení o přestupku zahájeno,

poškozený, pokud jde o projednání náhrady majetkové škody,

vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána,

zástupce účastníka řízení, opatrovník, v řízení proti mladistvé osobě,

zákonný zástupce mladistvého,

orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Předložení a navržení důkazů, které souvisejí s projednáním přestupku, popř. dokladů o výši škody, pokud je její náhrada uplatňována v řízení o přestupku.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna(zavináč)medlanky.brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon) http://portal.gov.cz/zakon/200/1990

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) http://portal.gov.cz/zakon/500/2004

 

18. Jaké jsou související předpisy

Předpisy vždy ve znění změn:

1/1993 Sb., Ústava České republiky

Usnesení předsednictva ČNR 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR, Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb., Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů 3, 5, 8

40/2009 Sb., Trestní zákoník

141/1961 Sb., Trestní řád

89/2012 Sb., Občanský zákoník

150/2002 Sb., Soudní řád správní

99/1963 Sb., Občanský soudní řád

280/2009 Sb., Daňový řád

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

273/2008 Sb., o policii ČR

553/1991 Sb., o obecní policii

V MV 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích,

další předpisy ve kterých jsou některá porušení ustanovení příslušného předpisu jako přestupek označena,

dále pak nařízení a vyhlášky státních orgánů, krajů, měst a obcí.

Text uvedených a dalších předpisů vydaných ve Sbírce zákonů lze vyhledat na portálu veřejné správy ( http://portal.gov.cz ), vyhlášky a nařízení Statutárního města Brna v sekci „Dokumenty města“ na www.brno.cz.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Účastník řízení může ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání prostřednictvím ÚMČ Brno-Medlánky, Úseku pro projednávání přestupků, Hudcova 7, 621 00 Brno, k věcně příslušnému odboru MMB.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení

Pořádková pokuta až do výše 50.000 Kč, lze uložit tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že:

se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu,

navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo

neuposlechne pokynu úřední osoby,

kdo učiní hrubě urážlivé podání.

Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví, může být předveden.

Pořádková pokuta do výše 5.000 Kč tomu, kdo se na výzvu nedostaví ke správnímu orgánu k podání vysvětlení, nebo toto bezdůvodně odmítá.

21. Nejčastější dotazy

—–

22. Další informace

—–

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě

Portál veřejné správy portal.gov.cz

portál Ministerstva vnitra České republiky mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

—–

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úsek pro projednávání přestupků

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jitka Černáková, DiS., ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00  Brno, tel.: 538 706 255

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

07. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

07. 2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

——

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *