Pronájem obecních pozemků (garáže, zahrádky, atd.)

 

Statutární město Brno – Městská část Brno-Medlánky

 

PRAVIDLA PRO PROPACHTOVÁNÍ REKREAČNÍCH ZAHRÁDEK

 

Rada MČ Brno-Medlánky vydává tato Pravidla pro propachtování rekreačních zahrádek, svěřených městské části (dále jen pravidla).

 

Článek 1

Základní ustanovení

 

1.1 Tato pravidla upravují základní podmínky propachtování pozemků – zahrad, ve vlastnictví města Brna, svěřených MČ Brno-Medlánky.

1.2 Tato pravidla upravují způsob podávání a náležitosti žádostí o propachtování zahrádek a podmínky uzavírání pachtovních smluv (dále jen smlouva).

 

Článek 2

Působnost pravidel

 

2.1 Tato pravidla se vztahují na pozemky, které jsou svěřeny MČ Brno-Medlánky a jsou v katastru nemovitostí evidovány jako zahrady.

 

Článek 3

Rozhodování o uzavírání pachtovních smluv

 

3.1 Rozhodování o uzavírání, změně či ukončení pachtovních smluv přísluší Radě MČ Brno Medlánky.

3.2 Záměr propachtování pozemku musí být v souladu s § 39 zákona o obcích po dobu nejméně 15 dní zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce MČ Brno-Medlánky. Záměr bude zveřejněn i jiným obvyklým způsobem např. na webových stránkách.

3.3 Záměr propachtování musí kromě zákonných náležitostí obsahovat také pořádkovou lhůtu pro podání žádostí.

3.4 Žádosti mohou zájemci podávat nejdříve ode dne uveřejnění záměru. Příjem žádostí končí dnem uvedeným v záměru.

3.5  V případě, že bude doručena více než jedna žádost o propachtování pozemku, budou žadatelé vyzvání k podání cenových nabídek a bude stanovena lhůta pro jejich podání. Cenové nabídky budou zasílány v obálce textem „Zahrádka – cenová nabídka“.  Po uplynutí lhůty pro podání cenových nabídek budou obálky otevřeny a bude pořízen zápis o nabídnutých cenách, a to buď samostatně, nebo v rámci zápisu ze schůze rady městské části. V případě, že budou doručeny více než 4 žádosti o propachtování jednoho pozemku, nebo žádosti, kde nebude konkretizován pozemek, o jehož propachtování má žadatel zájem, může MČ Brno-Medlánky uspořádat společné jednání s žadateli o propachtování pozemku, kde budou žadatelé vyzváni k přednesení svých cenových nabídek a bude jim umožněna jejich úprava a to i opakovaně.

3.6  Po doručení cenových nabídek budou žádosti ohodnoceny body podle těchto kritérií:

 1. a) trvalý pobyt v Brně 5 bodů
 2. b) trvalý pobyt na území MČ Brno-Medlánky 3 body
 3. c) body dle nabídnuté ceny za propachtování budou přiděleny dle pořadí cenových nabídek kdy žadatel, který nabídl nejnižší cenu, získá jeden bod a každý další žadatel získá o bod víc dle svého pořadí od nejnižšího k nejvyššímu.

3.7  Propachtování pozemku bude nabídnuto žadateli, který v součtu získá nejvíce bodů. V případě bodové shody více žadatelů, budou žadatelé vyzváni k úpravě cenových nabídek.

3.8 V případě, že vybraný žadatel neuzavře bez podmínek pachtovní smlouvu do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl prokazatelným způsobem vyzván k jejímu podpisu, bude pozemek nabídnut žadateli, který se umístil jako další v pořadí. Pokud byl pouze jeden žadatel, bude záměr zveřejněn znovu.

3.9 Z důvodu veřejného zájmu, z důvodů sociálních, z důvodu poskytnutí náhrady za uvolnění jiného pronajatého pozemku pro potřeby městské části nebo z jiného důvodu, hodného zvláštního zřetele, může Rada MČ Brno-Medlánky rozhodnout u dělení výjimky z těchto pravidel. Konkrétní důvod musí být Radou MČ Brno-Medlánky uveden v usnesení o udělení výjimky.

3.10 V případě, kdy se na pozemku nachází stavba, která je zapsaná v katastru nemovitostí a není ve vlastnictví Statutárního města Brna, bude vlastníku takové stavby přednostně pronajat pozemek pod stavbou a pozemek okolo stavby v rozsahu, umožňujícím užívání stavby.

 

 

Článek 4

Pachtovné

 

4.1. Základní pachtovné je stanoveno následně:

Základní pachtovné je stanoveno následně:

Zahrada – 10,- Kč/m²/rok, Zastavěný pozemek v rámci zahrady 60,- Kč//m²/rok

4.2 Základní pachtovné platí pouze v případech, kdy nebude stanoveno nabídkou žadatele o uzavření smlouvy.

4.3 Pachtovné za každý kalendářní rok je splatné jednorázově do 31.10. daného kalendářního roku. Pokud bude smlouva uzavřena po 31.10. daného kalendářního roku je pachtovné splatné do jednoho měsíce od uzavření smlouvy a to na zbytek kalendářního roku.

 

Článek 5

Doba pachtu

 

5.1 Pozemky se propachtovávají obvykle na dobu určitou pěti let. Pokud je výpověď z pachtu dána propachtovatelem po 1. dubnu skončí výpovědní lhůta 31. října, jinak činí výpovědní lhůta tři měsíce

5.2. Ze strany propachtovatele může být smlouva vypovězena zejména z následujících důvodů:

-neužívání pozemku ze strany pachtýře k účelu uvedenému ve smlouvě

-neplacení pachtovného

-neudržování pozemku v řádném stavu

-nedovolené úpravy pozemku- zejména neoprávněné stavby na pozemku

-narušování vzájemných sousedských vztahů

-přenechání pozemku k užívání jiné osobě bez souhlasu propachtovatele

-jiné důvody, o kterých rozhodne rada městské části.

 

Článek 6

Podmínky pachtu

6.1 Přípravu a zajištění sepsání pachtovní smlouvy zabezpečuje MČ Brno-Medlánky.

6.2 Předmět pachtu smí být užíván pouze pachtýřem a pouze k účelu uvedenému ve smlouvě.

6.3 Veškeré stavby podléhají řízení dle zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 

Článek 7

Předání a převzetí pozemku

7.1 Při předání a odevzdání pozemku se za účasti pachtýře a zástupce propachtovatele provede jeho prohlídka a sepíše se předávací protokol, který podepisují obě zúčastněné strany.

7.2 Předmět pachtu je pachtýři předán obvykle do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy, není-li dohodnuto jinak.

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

 

8.1 Tato pravidla byla schválena na 40. schůzi Rady MČ Brno-Medlánky konané dne 25. 5. 2020 usnesením č. 11/40 a s platností a účinností od 1. 6. 2020.

 

JUDr. Michal Marek

Starosta MČ Brno-Medlánky

 

Pravidla pro propachtování rekreačních zahrádek jsou ke stažení zde.

 

Vzor jednoduché žádosti o pronájem/propachtování obecního pozemku (v případě, že neznáte konkrétní parcelní číslo pozemku, nechejte číslo parcely prázdné a budete informováni o možnostech pronájmů). Žádost doneste na podatelnu ÚMČ nebo zašlete poštou. :

 

MČ Brno-Medlánky

Hudcova 7

621 00 Brno

 

 

 

Věc:    Žádost o propachtování pozemku p. č. ……………………….  v k. ú.  Medlánky

 

 

Žádám o uzavření smlouvy na propachtování  pozemku  p. č. ………………………………… v k. ú. Medlánky.

 

 

V ……………………………………         dne ……………………………………

 

 

Jméno, příjmení:   ……………………………………..……

Bydliště:               …………………………………..………

Telefon:                …………………………………..………

Email:                   ………………………………..…………

 

 

Podpis:                  ……..……………………….……..……

 

Žádost ke stažení najdete zde: Žádost o propachtování nebo pronájem pozemku.

Více informací na Úseku místních poplatků.

12 komentáře

Skip to comment form

 1. Ivan Pevný, Danuše Benková

  Dobrý den,
  Dne 9.3.2016 jsme si podali žádost o propachtování pozemku p. č. 1203, případně nějaké jiné zahrádky. K dnešnímu dni jsme zatím neobdrželi žádné vyjádření z vaší strany.
  Děkujeme za zprávu.

  1. Kateřina Žůrková
   Kateřina Žůrková

   Dobrý den,
   Váš dotaz jsme předali úseku majetkovému k vyřízení. Ozvou se Vám co nejdříve.

 2. Mooris

  Dobry den, chtěl jsem se zeptat měl bych zajem si pronajmout zahradku ale nevím jak se to dělá nebo spíš jak to chodí dekuji Vám za odpověd. S pozdravem Mooris

  1. Kateřina Žůrková
   Kateřina Žůrková

   Dobrý den, Váš dotaz jsme předali kompetentnímu úseku k vyřízení.

 3. Monika Pokorná

  Dobrý den,měla bych zájem o pronájem pozemku,zahrádky dlouhodobě.Jak prosím postupovat.Děkuji Pokorná Monika

  1. JUDr. Michal Marek
   JUDr. Michal Marek

   Dobrý den, pronájem zahrádek má na starosti Mgr. Satrapa. Kontaktujte jej prosím na mailové adrese satrapa@medlanky.brno.cz. Rád Vás informuje, zda je aktuálně nějaká zahrádka volná. Přeji hezký den.
   Michal Marek

 4. Machalková

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jestli by byl možný pronájem pozemku pro ustájení dvou mini poníků. Na pozemku by nebyla potřeba žádná stavba, pouze malý dřevěný přístřeškek. Poníci jsou ve výcviku pro hipoterapeutické účely a momentálně jsou bohužel ustajeni až u Znojma. Sháním pro ně pozemek v Brně za rozumnou cenu.
  Děkuji Machalková

  1. Kateřina Žůrková
   Kateřina Žůrková

   Dobrý den, žádný volný pozemek naše městská část nemá ve své správě.

 5. Kristýna Hájková

  Dobrý den,
  jsou aktuálně k dispozici nějaké zahrádky k pachtu?
  Děkuji Hájková

  1. Kateřina Žůrková
   Kateřina Žůrková

   Dobrý den,
   momentálně žádnou volnou zahrádkou nedisponujeme.

 6. Petra Mühlfeitová

  Dobry den, měla bych zajem si pronajmout zahradku ale nevím jak to chodí dekuji Vám za odpověd. S pozdravem Petra.

  1. Dobrý den, chodí to tak, že je potřeba sledovat úřední desku městské části, jestli zveřejňujeme tzv. záměr propachtování. To je listina, která říká, že městská část chce pronajmout nemovitost, třeba zahrádku, kterou nemovitost, na jak dlouho atd. Také v záměru píšeme, zda je záměr určen pro kohokoliv, nebo zda ho z nějakého důvodu adresně určujeme kokrétní osobě (třeba vlatníkovi garáže na městském pozemku). Pokud je záměr otevřený všem, pak stačí na něj jakoukoliv formou odpvědět a dále se postupuje podle pravidel. Pokud je jen jeden zájemce, uzavřeme smlouvu, pokud je zájemců více, vyzveme je k podání cenových nabídek. Nově také rozšiřujeme možnosti tzv. komunitních zahrad, kde jedna zahrada poslouží více zahradníkům

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *