↑ Zpět na SOCIÁLNÍ ÚSEK

Přímá sociální práce s klientem v nepříznivé sociální situaci

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Přímá sociální práce s klientem v nepříznivé sociální situaci

4. Základní informace k životní situaci

Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí např. na návykových látkách, zdravotního postižení, nemoci apod.

Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a nelze vymezit všechny možné oblasti pomoci sociálního pracovníka, doporučujeme, aby se klienti obrátili na konkrétního sociálního pracovníka Mgr. Josef Maulera s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Sociální pracovník se zaměřuje na sociální práci s:

 • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
 • osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby,
 • osobami s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • osobami, které žijí rizikovým způsobem života,
 • osobami, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
 • osobami nezaměstnanými a osobami s materiálními problémy,
 • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
 • imigranty
 • rodinami s dětmi – viz péče o dítě

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěva sociálního pracovníka uvedeného v bodu 9, popřípadě telefonický kontakt.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Problematiku řeší ÚMČ Brno-Medlánky, úsek sociální, OSPOD a dále pak MMB.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova7, 621 00 Brno
S kým:

Mgr. Pavlína Tomašovičová, sociální pracovnice OSPOD, tel. 538 706 268

Mgr. Gerlinda Svobodová, kurátorka mládeže a sociální pracovnice OSPOD, tel. 538 706 264

Kdy: hodiny pro veřejnost jsou pondělí a středa: 8:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 (středa do 18:00 hod.) nebo v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nelze obecně stanovit, sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody s klientem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situací

Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, by byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ( § 10 ), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99//1963 Sb., občanský soudní řád ( §§ 186 až 191g ), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 135/2006 Sb., o změně zákonů v oblasti ochrany před domácím násilím
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou související předpisy

18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné.

19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

20. Nejčastější dotazy

21. Další informace

Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazeni jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženy sociálním vyloučení nebo se v tomto stavu nachází, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.

Sociální pracovník se vždy musí prokázat průkazem sociálního pracovníka, který je vydán příslušným úřadem.

22. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.mpsv.cz/

23. Kontaktní osoba

Mgr. Pavlína Tomašovičová, sociální pracovnice OSPOD, tel. 538 706 268

Mgr. Gerlinda Svobodová, kurátorka mládeže a sociální pracovnice OSPOD, tel. 538 706 264

24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 1. 1. 2015
 2. 1. 2015

25. Popis byl naposledy aktualizován

26. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

27. Případná upřesnění

 

 

1 komentář

 1. Martin - sociální pracovník

  „Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, by byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem“.
  Zamýšlím se nad tímto bodem a říkám si, že u některých klientů je pravděpodobně dost těžké určit, co je „aktivní spolupráce“ a jestli jsou vůbec schopni této spolupráce – např. jsou v krizové situaci jež má dopad i na jejich schopnost nějaké aktivity…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *