↑ Zpět na SOCIÁLNÍ ÚSEK

Sociální poradenství

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Sociální poradenství – pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pro rodiny s dětmi a nezaměstnané

4. Základní informace k životní situaci

Občanům je poskytováno sociální poradenství vedoucí k předcházení nebo k řešení nepříznivé sociální situace, která může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí, nepříznivého zdravotního stavu, péče o osobu se zdravotním postižením apod. Účelem poskytnutí sociálního poradenství je předcházení vzniku nepříznivých sociálních situací, případně řešení již vzniklých situací, včetně intervenčních zásahů za účelem prevence a zpětného začlenění osob do sociálního prostředí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá osoba ohrožená hmotnou nouzí a sociálním vyloučením.

Sociální poradenství je poskytováno zejména při těchto sociálních událostech:

 • nezaměstnanost a materiální problémy – nízké příjmy, nekompetence hospodařit s finančními prostředky, zadlužení, neschopnost dostát stanoveným vyživovacím povinnostem, apod.
 • zdravotní postižení nebo duševní onemocnění
 • závislost na péči jiné osoby
 • sociální vyloučení – v důsledku stáří, zdravotního postižení, chudoby, nemoci, příslušnosti k národnostní menšině, apod.
 • rizikový způsob života – zneužívání alkoholu, prostituce, závislost na hracích automatech, zneužívání omamných a psychotropních látek, trestná činnost
 • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení
 • imigrace
 • sociální poradenství pro rodiny s dětmi – viz péče o dítě a výchovné problémy dětí a mladistvých

 

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádné zvláštní podmínky nejsou stanoveny.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou sociálního pracovníka na ÚMČ Brno – Medlánky, úsek sociální, telefonickým kontaktem, e-mailovou korespondencí. Sociální pracovník může občana navštívit v jeho přirozeném sociálním prostředí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Problematiku řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště, tj. ÚMČ Brno-Medlánky, úsek sociální, OSPOD.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova7, 621 00 Brno
S kým:

Mgr. Pavlína Tomašovičová, sociální pracovnice OSPOD, tel. 538 706 268

Mgr. Gerlinda Svobodová, kurátorka mládeže a sociální pracovnice OSPOD, tel. 538 706 264

Kdy: hodiny pro veřejnost jsou pondělí a středa: 8:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 (středa do 18:00 hod.),

v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti, podklady k danému problému.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nelze obecně stanovit, sociální pracovník se věnuje klientovi individuálně, většinou ihned, případně po vzájemné dohodě je stanoven termín další schůzky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situací

Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, by byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ( § 10 ), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99//1963 Sb., občanský soudní řád ( §§ 186 až 191g ), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 135/2006 Sb., o změně zákonů v oblasti ochrany před domácím násilím
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou související předpisy

18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné

19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

20. Nejčastější dotazy

21. Další informace

22. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.mpsv.cz/

23. Za správnost popisu odpovídá

Úsek sociální

 1. Kontaktní osoba
 2. 1. 2015
 3. 1. 2015

Mgr. Pavlína Tomašovičová, sociální pracovnice OSPOD, tel. 538 706 268

Mgr. Gerlinda Svobodová, kurátorka mládeže a sociální pracovnice OSPOD, tel. 538 706 264

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26. Popis byl naposledy aktualizován

27. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

28. Případná upřesnění

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *