↑ Zpět na SOCIÁLNÍ ÚSEK

Standardy OSPOD 2019

 

Standardy kvality při poskytování sociálně právní ochrany dětí Úřadem městské části města Brna, Brno-Medlánky

 

Výňatek ze standardů kvality sociálně právní ochrany dětí – účinnost od 1. 1. 2015 na základě novely zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 473/2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí. V plném znění jsou spolu s přílohami v písemné podobě k nahlédnutí na OSPOD ÚMČ Brno-Medlánky.

Standard č. 1. – Místní a časová dostupnost

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své pádové oblasti.

Jedná se o území Statutárního města Brna, Městské části Brno-Medlánky MČ, které se skládá z ulicí Borůvková, Broskvoňová, Hrázka, Hrušňová, Hudcova, Hujíčkova, Jabloňová, Jasmínová, Ječná – lichá čísla, K Babě, K Rybníku, Ke Statku, Kuřimská – lichá čísla, Kytnerova, Mandloňová, Matalova, Meruňková, Nadační, náměstí Odboje, Obůrky, Ostružinová, Ovocná, Palírenská, Podpěrova, Polívkova, Rybízová, Rysova, Suchého, Suzova, Třešňová, Turistická, V Újezdech, Višňová, Vycházková, Za parkem, Žebětínek.

Pracoviště orgánu sociálně právní ochrany dětí se nachází v přízemí Úřadu městské části  města Brna, Brno–Medlánky, na adrese Hudcova 7, 621 00 Brno.

Úřední hodiny:

pondělí                        8:00 – 11:30  –  12:30 – 17:00 hod

středa                          8:00 – 11:30  –  12:30 – 18:00 hod

Pracovníci orgánu OSPOD jsou k dispozici klientům i v mimo úřední dny, a to v tzv. provozní době úřadu tj. v úterý, čtvrtek a pátek v čase od 8:00 – 14:30 hod, po předchozí telefonické domluvě pro osobní návštěvy.

Telefon: 538 706 264

                538 706 268

Fax: 538 706 279

Podatelna:                  podatelna@medlanky.brno.cz

Datová schránka:        xddbyg8

Sociální činnosti na Úseku sociálním, OSPOD vykonávají dva sociální pracovníci, správní obvod je rozčleněn dle počátečního písmene klienta.

Mgr. Pavlína Tomašovičová – tel. 538 706 268, 724 285 785

Písmena: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L

Včetně agendy zvláštního příjemce důchodů, nesvéprávných, poradenské činnosti a pomoci seniorům: písmena  A-Ž.

 

Mgr. Gerlinda Svobodová – tel. 538 706 264, 725 878 605

Písmena: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž

 

Včetně veškerých kurátorských případů: písmena A – Ž

V případě, že je pracovník OSPOD, kterému dle členění případ náleží, nedostupný, zastupuje ho druhý pracovník OSPOD. Zastupující pracovník dle zvážení závažnosti případu navrhne postup dalšího řešení.

Pracovníci OSPOD mohou klienty kontaktovat osobně, písemně, telefonicky i elektronicky   e-mailem a datovou schránkou.

Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost OSPOD pod záštitou sociálního odboru MMB, je vyhrazena pro výkon akutních úkonů, kdy jde o ohrožení vývoje, zdraví a života dítěte v souladu se zákonem SPOD.

Rozsah poskytování sociálně-právní ochrany je stanoven Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna.

Výkon 1. stupně sociálně-právní ochrany dětí je přenesen na městské části statutárního města Brna – viz čl. 56 Statutu města Brna:

– vykonávají sociálně-právní ochranu dětí s výjimkou činností vykonávaných městem

  a vedou evidenci těchto dětí,

– rozhodují v 1. stupni správního řízení o výchovných opatřeních a sledují, zda jsou

  dodržována opatření, o nichž rozhodly a ruší je,

– podávají návrhy na opatření na ochranu dětí,

– rozhodují v 1. stupni správního řízení o uložení povinnosti rodičům a jiným osobám

  odpovědným za výchovu dítěte využít odbornou poradenskou pomoc a ruší ji,

– vydávají písemný souhlas s pobytem dítěte, u něhož byla nařízena ústavní nebo

  ochranná výchova, mimo ústavní zařízení,

– podávají vyjádření pro potřeby určení zařízení pro výkon ústavní výchovy, do kterého

  má být dítě umístěno, jestliže soud rozhoduje o nařízení ústavní výchovy dítěte nebo

  o přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní výchovy,

– vykonávají funkci opatrovníka a poručníka dětí s výjimkou agendy náhradní rodinné

  péče; mohou být ustanoveny opatrovníkem i v případě zastupování dítěte ve vztahu

  k cizině,

– vykonávají poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy soud jmenuje dítěti

  poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce,

– zajišťují neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez přiměřené péče nebo je-li jejich

  život, normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen a navrhují

  soudu vydání předběžného opatření,

– podávají jménem dítěte soudu návrh na vydání předběžného opatření na uložení

  opatření  k ochraně dítěte před domácím násilím, jestliže je dítě vystaveno tělesnému

  nebo duševnímu násilí  ze strany rodiče nebo jiné osoby, která žije s dítětem ve

  společné domácnosti,

– poskytují ve spolupráci s městem pomoc dětem vyžadujícím zvýšenou pozornost při

  překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit

  jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního,

– účastní se trestního a přestupkového řízení vedeného proti mladistvému,

– zabezpečují výkon sociální kurately pro děti a mládež,

– provádějí sociální depistáž,

– sledují dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

– zprostředkovávají sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

– zabezpečují poskytování pečovatelské služby rodinám s dětmi, jejichž situace

  vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Standard č. 2.  – Prostředí a podmínky

 

Pracoviště orgánu sociálně právní ochrany dětí se nachází v přízemí budovy Úřadu městské části města Brna, Brno -Medlánky  na adrese Hudcova 7, Brno. Pro výkon sociálně právní ochrany dětí je zajištěno odpovídající zázemí. V přízemí je bezbariérový přístup, výtah v budově není. Imobilní klienti a matky s kočárkem se pohodlně dostanou přímo do kanceláře pracovníků OSPOD.

Obě pracovnice OSPOD mají svoji samostatnou kancelář. Je zde soukromí pro uskutečnění oddělených pohovorů s klienty i s nezletilými dětmi. Kanceláře jsou vybaveny pro jednání s klienty potřebným vhodným nábytkem. Hlídání dítěte po dobu jednání lze zajistit na požádání druhým sociálním pracovníkem OSPOD. Děti mají k dispozici odpovídající zázemí včetně hraček a potřeb jako jsou výkresy, pastelky, omalovánky, dětské časopisy, knihy a hračky. Klienti mohou čekat na chodbě, kde jsou umístěny židle. Bezbariérové WC pro klienty je umístěno v přízemí, je dostupné i pro imobilní klienty.

Standard č. 3. – Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně právní ochrany dětí jsou pro klienty dostupné ve srozumitelné formě s nabídkou pomoci, poradenství na webových stránkách www.medlanky.cz Úřadu městské části Brno-Medlánky pod záložkou potřebuji si vyřídit, jedná se o popis sociálně právní ochrany dětí s kontakty a odkazy na další pomoc k orientaci v tíživé životní situaci. Dále je na webových stránkách městské části Brno-Medlánky dostupný integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se zjednodušenými, ale velmi důležitými, vypovídajícími  informacemi, které se dotýkají nemocenského pojištění, důchodového pojištění, sociálního pojištění, státní sociální podpory, hmotné nouze, rodiny a ochrany práv dětí, sociálních služeb, péče o zdravotně postižené občany, práce a práva, příjmů a životní úrovně, zaměstnanosti a také jsou zde dostupné elektronické formuláře. Na chodbě v přízemí se nachází samostatná nástěnka sociálně právní ochrany dětí, kde klienti mohou získat řadu informací a kontaktů pro další ošetření své životní situace.

Informace také poskytuje pracovnice OSPOD klientům telefonicky, e-mailem či v rámci potřebné osobní konzultace kterýkoli pracovní den. Nástěnka s letáky, vzory návrhů podání k soudu, kontakty na krizovou pomoc, poradny je také umístěna přímo v kanceláři OSPOD. Rovněž zde klienti naleznou odbornou literaturu týkající sociálně právní ochrany dětí. Letáky týkající se sociálně právní ochrany dětí se rovněž nachází u dětské lékařky a ve škole. OSPOD je prezentován s nabídkou pomoci, podpory a nabídnuté informace jsou v provedení srozumitelné i dětem.

Standard č. 4.  – Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

 

Organizační struktura Úřadu městské části Brno-Medlánky je dána Organizačním řádem vydaným Radou městské části Brno-Medlánky.  Kurátor pro děti mládež a orgán sociálně právní ochrany dětí, je dle platné organizační struktury Úřadu městské části Brno-Medlánky zařazen Úseku sociálním a OSPOD. Nad tímto pracovním místem je jeden stupeň řízení, a to  tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky, který je též zaměstnavatelem.  Místo výkonu práce je stanoveno pracovní smlouvou. Místem výkonu práce je město Brno. Pravidelným pracovištěm je Úřad městské části Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno. Kvalifikační předpoklady a osobní předpoklady jsou dány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nespadajícími do oblasti sociálně-právní ochrany dětí.  Pracovnice oddělení jsou vybaveny zaměstnaneckým průkazem, jež na přední straně obsahuje identifikační údaje zaměstnance a na zadní straně je vytištěn stručný souhrn oprávnění zaměstnance. Tímto průkazem se pracovnice prokazují při výkonu svojí pracovní činnosti ostatním zaměstnancům zaměstnavatele i třetím osobám. Pracovnice mají rovněž pověření primátora Statutárního města Brna, kterým se prokazuje před soudy při soudních jednáních v řízeních občanskoprávních sporných a nesporných pro oblast SPOD.

 

Standard č. 5. – Přijímání a zaškolování nových pracovníků OSPOD

Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených k výkonu sociálně právní ochrany vychází zejména ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto zákonem je v případě potřeby vypsáno výběrové řízení. Vypsání tohoto řízení je zveřejněno na el. úřední desce s dálkovým přístupem a elektronickou formou na stránkách www.medlanky.cz. Dále je vypsání výběrového řízení oznámeno Statutárnímu městu Brnu a Úřadu práce ČR pobočky Brno, na jejichž internetových stránkách bývá výběrové řízení rovněž zveřejněno.

Požadavky pro zájemce o pracovní pozici vychází ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako povinnost doložení některých dokladů.

 

 

Standard č. 6. – Profesní rozvoj zaměstnanců

Pracovnice OSPOD ÚMČ Brno-Medlánky se průběžně účastní akreditovaných školení MPSV v rozsahu minimálně 6 školení za 1 rok. Jedná se o akreditované školení, kurzy, vzdělávání z problematiky výkonu sociálně právní ochrany dětí, pracovnice má možnost ověřit a osvojit si teoretické poznatky, dát je do souladu s praxí, právními předpisy a upevnit svoje postupy v různých modelových situacích, sjednocovat praxi výkonu SPO s ostatními úřady. Pracovnice OSPOD se rovněž účastní metodických a konzultačních dnů sociálně právní ochrany dětí v rámci Statutárního města Brna pod záštitou oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociální péče Magistrátu města Brna.

Standard č. 7. – Prevence

Preventivní činnost OSPOD je zahrnuta v § 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a v této oblasti spolupracuje OSPOD ÚMČ Brno-Medlánky se školami, školskými zařízeními, středisky výchovné péče, občanskými sdruženími, poradenskými centry.

Spolupráce se školami zahrnuje pravidelný kontakt s výchovnými poradci a školskými pracovníky, které do školy zvou zákonné zástupce nezletilých, samotného žáka nebo žákyni, pracovníky OSPOD na předem dohodnutou výchovnou komisi ve školském zařízení.

Na výchovné komisi se projednávají výchovné problémy nezletilých, např. kázeňské problémy, velká absence u žáků, omlouvání žáků zákonnými zástupci, prospěch ve škole, nepřipravenost na vyučování a nenošení školních pomůcek atd. Dokumenty, které prokazující navázanou spolupráci se základními školami se nazývají zápisy z výchovných komisí. Pedagogičtí pracovníci podávají oznámení o problémových dětech většinou písemnou formou a e-mailem. Pracovníci OSPOD a pedagogičtí pracovníci mají mezi s sebou zpětnou vazbu a údajné informace si předávají (písemně, e-mailem či telefonicky).

Pracovnice OSPOD přijímají jakékoliv informace a podněty ohledně možného ohrožení dítěte např. prostřednictvím e-mailu, písemným a ústním sdělením. Podněty a informace může OSPOD obdržet od jakékoliv fyzické nebo právnické osoby. Na OSPOD se může s žádostí o pomoc obrátit rovněž samo dítě, a to i bez vědomí rodičů nebo jiných fyzických osob odpovědných za výchovu v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Vyjádření dítěte se při projednávání všech záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti.

Pracovnice OSPOD na základě předvolání soudu nebo jakéhokoliv podnětu týkající se závadového chování dětí nebo závadového chování rodičů vůči dětem (§ 6 zákona č. 359/1999 Sb.), provede sociální šetření v rodině, zjistí názor dítěte, provede vyhodnocení situace dítěte a všímá si signálů, které by mohly nasvědčovat, že dítě je ohrožené. V případě, že pracovnice shledá potřebu intervence pracuje s rodinou, předá kontakty, zprostředkuje potřebné služby.

OSPOD ÚMČ Brno-Medlánky v rámci preventivního působení spolupracuje zejména se zástupci škol, školských zařízení zejména na území městské části a také v případě potřeby s Policií ČR, kdy v rámci samostatné působnosti jsou vedením městské části Brno-Medlánky  a Policií ČR pořádány pravidelně konzultační dny k vyhodnocování uplynulého období, upozornění na problémy, trestnou činnost, potřebu intenzivnějších hlídek.

Základní škola má zpracován preventivní program prevence rizikového chování, který je postaven na třech základních bodech, výchova a vzdělání, nabídka kvalitních volnočasových aktivit a zajištění odborných služeb. Dále je vytvořen program proti šikanování a postup při zjištění šikany ve škole. Škola vždy informuje OSPOD, Policii ČR. Dále je pilířem preventivního působení v městské části Brno-Medlánky působení místních organizací, klubů, tělovýchovných jednot.

 

Standard č. 8. – Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

Pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Brno-Medlánky zajišťuje přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu mimo jiné dle spisového řádu ÚMČ. Každý případ je posouzen zejména s ohledem na jeho naléhavost.  Při hodnocení naléhavosti případu se pracovnice OSPOD zaměřuje zejména na tyto možné životní situace dítěte.

  • Jsou rodiče (jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte) aktuálně schopni postarat

   se o dítě?

  • Je dítě bez adekvátního dozoru a péče?
  • Je zanedbávána péče o dítě?
  • Je dítě týráno (podezření na fyzické či psychické týraní, u dítěte existují

   známky/projevy týrání, je dítě zneužíváno? Došlo k sebepoškození dítěte (známky na těle) ?

  • Jde o dítě s rizikem sebevražedného chování?
  • Je akutně ohroženo zdraví či život dítěte?
  • Je dítě intoxikované alkoholem/návykovými látkami?
  • Je dítě na útěku z domova?

Toto vyhodnocení je prováděno bezodkladně po přijetí oznámení pracovnicí OSPOD v běžné pracovní době nebo v době pohotovosti sociálním pracovníkem, který aktuálně vykonává pohotovostní službu OSPOD za město Brno. Naléhavé případy se vyhodnocují v souladu se zákonem ZSPOD (akutní ohrožení vývoje, zdraví a života dítěte) a řeší se neodkladně, tj. do 24 hodin od přijetí oznámení, ostatní do 30 dní od přijetí oznámení dle Zákona OSPOD a správního řádu. Zvláštní péče se věnuje dětem dle § 6 ZSPOD včetně návazné evidence (podrobné vyhodnocení a individuální plán dítěte). Nepříslušná podání se postupují neprodleně místně příslušnému úřadu.

 

Standard č. 9. – Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany principy výkonu sociálně-právní ochrany, zejména

Pracovnice OSPOD seznamují při výkonu SPO klienty se svými právy a principy SPOD.

Informace o rozsahu a podmínkách poskytování SPO ve srozumitelné formě široké veřejnosti jsou veřejně dostupné na www.medlanky.cz. Zpřístupněné informace jsou průběžně aktualizovány. Dále se řídí ustanoveními Listiny základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, ustanoveními zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále zákon o SPOD), a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Dále se pracovnice OSPOD řídí Etickým kodexem Společnosti sociálních pracovníků ČR.

Klientům se specifickými potřebami je dostupný výkon SPO a je zajišťována stejně kvalitní SPO jako ostatním klientům. Pracovnice jsou připraveny využívat při sociální práci s klienty se specifickými potřebami externí tlumočnické služby pro skupiny klientů se ztíženou schopností komunikace (tlumočnické služby, znaková řeč).

Pracovnice OSPOD se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále zákon o SPOD), a § 1 a § 2 Vyhlášky 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, používá zákonem stanovené metody sociální práce, jako je pravidelné vyhodnocování situace dítěte a rodiny a plánování postupu (individuální plán ochrany dítěte), používá dva systémy vyhodnocování: základní a podrobné.

Ve spise všech dětí, které byly vyhodnoceny jako děti spadající do § 6 zákona o SPOD, je vypracován Individuální plán ochrany dítěte (IPOD).  Pracovnice OSPOD používají jednotný formulář, jehož obsah vyplývá z § 2 vyhlášky č. 473/2012 Sb.

 

Standard č. 10. – Kontrola případu

Kontrolu úrovně výkonu sociálně právní ochrany na ÚMČ Brno-Medlánky provádí pravidelně nadřízený orgán a to pracovníci kontrolního a metodického orgánu odboru sociální péče Magistrátu města Brna. S ohledem na personální zajištění OSPOD ÚMČ Brno-Medlánky (viz standard č. 4) jsou průběžná kontrola a postup při řešení jednotlivých případů zajišťovány především konzultací pracovnice OSPOD s pracovnicemi Magistrátu města Brna, kontrolním a metodickým orgánem, účastí pracovnice OSPOD na metodických a konzultačních dnech, konzultacemi s pracovnicemi jiných městských částí, účastí na supervizi.

Standard č. 11. –Rizikové a nouzové situace

 

Pracovnice OSPOD ÚMČ Brno-Medlánky jsou informovány o možných rizikových a nouzových situacích. V případě těchto situací, ohrožením ohněm, vodou, mimořádnými událostmi má ÚMČ Brno-Medlánky zpracován požární řád, povodňový plán, je jmenována povodňová komise. V případě těchto krizových a nouzových situací jsou jak ostatní zaměstnanci, tak i pracovnice OSPOD seznámeni s opatřeními ke snížení nebezpečí výskytu těchto situací, postupem při přivolání, poskytnutí pomoci, včetně postupů při jejich řešení.

ÚMČ Brno-Medlánky má dále zpracován dokument s názvem Posouzení možných rizik v souladu s ustanovením § 102 odstavce 1 až 7, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Tento dokument zahrnuje vlastní popis rizik, přijatá opatření na jejich odstranění, omezení jejich působnosti. Pracovnice OSPOD byly s tímto dokumentem prokazatelně seznámeny.

Standard č. 12. – Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

OSPOD ÚMČ Brno-Medlánky se při vedení dokumentace o výkonu sociálně právní ochrany dětí řídí  podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, zejména podle § 54 a § 55 zákona a směrnicí ministerstva práce a sociálních věcí č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče.

Tato dokumentace je účinná od 1. 1. 2014 a byla vydána ve věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí dne 12. 12. 2013 ročník 11, částka 5 a je dostupná na OSPOD ÚMČ Brno-Medlánky.

Standard č. 13. – Vyřizování a podávání stížností

Orgán sociálně právní ochrany dětí ÚMČ Brno-Medlánky má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností, a to v podobě srozumitelné pro všechny občany. Tato pravidla jsou dostupná pro klienty na www.medlanky.cz  a v písemné podobě jsou uložena k dispozici klientům v kanceláři OSPOD ÚMČ Brno-Medlánky.

Standard č. 14. -Návaznost sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

OSPOD ÚMČ Brno-Medlánky má přehled o dostupných službách v regionu v písemné podobě, je přílohou standardů, dále je dostupný v kanceláři OSPOD ÚMČ Brno-Medlánky, kontakty jsou rovněž v popisu SPOD na www.medlanky.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *