↑ Zpět na SOCIÁLNÍ ÚSEK

Výchovné problémy nezletilých a mladistvých

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Výchovné problémy nezletilých a mladistvých.

4. Základní informace k životní situaci

Řeší se problematika
– dětí ve věku do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného
– mladistvých ve věku 15 – 18 let, kteří spáchali provinění nebo přestupek
– dětí a mladistvých s opakovanými poruchami chování (záškoláctví, šikana, krádeže, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce…)

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, samotné dítě, soudy, orgány činné v trestním řízení, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rodiče potřebují poradit při odstranění nedostatků ve výchově dítěte. Orgány činné v trestním řízení požadují zprávu o poměrech dítěte. Školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení upozorňují na nedostatky ve výchově dětí a na děti s poruchami chování. Nezbytný je osobní kontakt s dítětem a zákonným zástupcem dle trvalého bydliště nezl. dítěte.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řešení situace je zahájeno oznámením rodičů, podáním podnětu občanů, sdělením orgánů činných v trestním řízení a soudu, školy, školských a zdravotnických zařízení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Problematiku řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte, tj. ÚMČ Brno-Medlánky, úsek sociální, OSPOD.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno
S kým: Mgr. Gerlinda Svobodová, kurátorka mládeže a sociální pracovnice OSPOD, tel. 538 706 264

Kdy: hodiny pro veřejnost jsou pondělí a středa: 8:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 (středa do 18:00 hod.) nebo v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, rodný list dítěte.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nelze obecně stanovit, jedná se o odborný proces.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situací

Rodiče dítěte nebo jiné fyzické nebo právnické osoby odpovědné za výchovu dítěte, školy, školská a zdravotnická zařízení, státní, nestátní organizace a instituce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte jsou povinni spolupracovat s oddělením sociálně-právní ochrany ÚMČ Brno – Medlánky, předložit rodný list dítěte a další požadované doklady a poskytnout nezbytné informace, umožnit návštěvu zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany v obydlí. Na výzvu orgánů sociálně právní ochrany jsou státní orgány, školy, školská, zdravotnická a jiná obdobná zařízení povinni sdělit bezplatně potřebné údaje.

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

17. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat písemné nebo ústní odvolání do protokolu do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, odboru sociálních věcí – OSPOD, a to podáním učiněným u ÚMČ Brno – Medlánky

19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje § 59  až 59k Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných ustanovení lze ukládat pokuty.

20. Nejčastější dotazy

21. Další informace

22. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.mpsv.cz/

23. Kontaktní osoba

Mgr. Gerlinda Svobodová, kurátorka mládeže a sociální pracovnice OSPOD, tel. 538 706 264

24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  1. 1. 2015
  2. 1. 2015

25. Popis byl naposledy aktualizován

26. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

27. Případná upřesnění

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *