Obrazem

Sbírka šatstva

Říj 15

Listopadové finále prvního ročníku Dáme na vás se pomalu blíží

Dáme na vás, to je brněnský participativní rozpočet. V listopadu jde úvodní ročník do finále. Brňané si sami v hlasování zvolí, které navržené projekty město Brno zrealizuje. 24. října proběhne od 17:30 hodin v zasedacím sále zastupitelstva města Brna na Dominikánském náměstí veřejné zvažování, na kterém budete moci ocenit tři projekty, které pro finálové hlasování …

Pokračovat ve čtení »

Říj 13

Systém tísňového volání pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Systém tísňového volání Město Brno prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb a Městské policie Brno rozšiřuje systém tísňového volání. Projekt je určen seniorům a osobám se zdravotním postižením, zejména osaměle žijícím. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto osob a snížení jejich obav, že v případě zdravotní indispozice či kolapsu nedosáhnou na telefon a nedovolají se pomoci. Občan obdrží …

Pokračovat ve čtení »

Bleskově

Usnesení ze schůze Rady MČ Brno-Medlánky

Dnes jsme do sekce ke stažení přidali Usnesení z 69. schůze RMČ Brno-Medlánky, která se konala dne 9. 10. 2017.

Bleskově

Medlánecké hody 2017 ve fotografiích

Do sekce GALERIE byly přidány fotografie z Medláneckých hodů 2017. Jaké byly hody se můžete podívat zde.

Bleskově

Bžunda je všude!

Znáte portál Bžunda? Pokud ne, tak vězte, že na něm najdete všechna dětská hřiště a místa pro piknik v Medlánkách. Díky žákům základní školy, kteří databázi zpracovali včetně fotografií, si nyní můžete hřiště i prohlédnout. A samozřejmě najdete i jiné části Brna a okolí s informacemi, co je v daném místě možné navštívit. Více na tomto odkazu. 

Bleskově

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice – „referent/ka úseku rozpočtu a financování“

Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno-Medlánky, Úsek rozpočtu a financování, Hudcova 7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:
– sestavuje ve spolupráci s ostatními úseky úřadu a vedením MČ rozpočet na příslušný kalendářní rok v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, dle pokynů a v souladu s rozpočtem města Brna, zabezpečuje projednání rozpočtu v orgánech samosprávy MČ, sestavuje rozpočtový výhled MČ, sleduje a usměrňuje hospodaření MČ v souladu se schváleným rozpočtem, zabezpečuje provádění rozpočtových opatření, včetně zajišťování rozpisů ukazatelů rozpočtu, kontroluje dodržování rozpočtové kázně a platné rozpočtové skladby, vyčísluje finanční vypořádání, sestavuje závěrečný účet, zabezpečuje výkon řídící kontroly u veřejných výdajů v postavení správce rozpočtu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zabezpečuje předávání účetních a finančních výkazů příslušnému odboru MMB, vede účetnictví MČ v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, provádí kontrolu účetních dokladů, sestavuje účetní závěrky, zajišťuje platební styk s peněžními ústavy, vede evidenci a provádí kontrolu majetku MČ.

Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10. (tj. po 1. 11. 2017 nově v rozpětí od 18.810 Kč až 28.320 Kč, dle započitatelné délky praxe a dosaženého vzdělání) + osobní příplatek do výše až 10.000 Kč

 

Termín nástupu: od 2. ledna 2018 (popř. dle domluvy)

Pracovní poměr: doba  n e u r č i t á

 

Další podrobné informace vč. náležitostí přihlášky najdete zde.
Tiskopis přihlášky a prohlášení (souhlas) k danému vyhlášenému VŘ jsou k dispozici zde.

Bleskově

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Úřadu městské části města Brna, Brno-Medlánky vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice – „referent/ka úseku dopravy a správních činností“

Místo výkonu práce:

Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky, Úsek dopravy a správy majetku, Hudcova 7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:

Vykonává činnosti na úseku dopravy a silničního hospodářství (výkon působnosti silničního správního úřadu I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích městské části, mimo ZÁKOS, zajišťuje výkon samosprávních činností v oblasti organizace dopravy, spolupracuje s ostatními orgány v oblasti dopravy, vyhodnocuje nutnost provedení oprav a údržby majetku, zajišťuje investorskou přípravu oprav). Dále vykonává činnosti na úseku vedení evidence smluv a příslušných dokumentů k vybranému majetku a objektům, zajišťuje přípravu podkladů pro výběrová řízení u veřejných zakázek malého rozsahu, vyhotovuje a předkládá materiály pro výběr zhotovitele orgánům MČ, výběr místních poplatků, ověřování (vidimace/legalizace), činnosti s aplikaci Czech POINT a další.

Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (platová třída 9, podle délky započitatelné praxe a dosaženého vzdělání + příplatky dle příslušných předpisů).

Termín nástupu: i h n e d  (popř. dle domluvy)   

Pracovní poměr: doba  n e u r č i t á

 

Další podrobné informace vč. náležitostí přihlášky najdete zde.

Tiskopis přihlášky a prohlášení (souhlas) k danému vyhlášenému VŘ jsou k dispozici zde.

Obrazem

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Bleskově

Kvalita ovzduší v Brně

Odbor životního prostředí MMB v průběhu září zprovoznil nové webové stánky zaměřené na měření kvality ovzduší v Brně. Nově jsou na stránkách zobrazovány všechny měřící stanice na území města Brna v automatickém režimu a přehledně tedy vidíte aktuální stav ovzduší. Zatím jsou stránky ve fázi doplňování informací a vychytávání nedostatků, ale již plně k dispozici.

Nové stránky mají k dispozici funkci pro rozesílání emailů pro registrované uživatele. Bude využíváno především pro informování o vzniklých smogových situacích.

Nový odkaz: www.brnenskeovzdusi.cz funguje i přes rozklik banneru na oficiálních stránkách www.brno.cz.

Starší příspěvky «